მერის ანგარიში

     წყალტუბოს   მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის  საქმიანობის ანგარიში

                                                    ბიუჯეტი

    2018 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა - 10 158 000 ლარით.

მათ შორის, შემოსავლები გადასახადებიდან- 3 200 000 ლარით;

არასაგადასახადო შემოსავლები -1 183 800 ლარით;

არაფინანსური აქტივების კლება -100 000 ლარით;

გათანაბრებითი ტრანსფერი -5 505 000 ლარით;

მიზნობრივი ტრანსფერი -170 000 ლარით.

განხორციელებული ცვლილებებით, 2018 წლის ბოლოს ბიუჯეტი განისაზღვრა 19 839 582 ლარით.

აღნიშნული ზრდა ძირითადად გამოწვეული იქნა რგფ-დან გამოყოფილი თანხით 4 185 539 ლარი, რომელიც  მიმართულ იქნა 15 მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტის განსახორციელებლად.

წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ბიუჯეტი გაზრდილია 2 631 898 ლარით.

2018 წლის ბიუჯეტში: წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსებით 3112263 ლარი

. თავდაცვა განისაზღვრა -108 854 ლარით.

. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია -10 725 249 ლარით.

. განათლება -2 118 786 ლარით.

. კულტურა -2 409 443 ლარით.

·მოსახლეობის ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 1364987 ლარით.

2018  წელს  ბიუჯეტში საგადასახადო შემოსავლები მობილიზებულია -2 828 961 ლარი;

არასაგადასახადო შემოსავლები - 3566063 ლარი;

ტრანსფერები-გრანტები - 9 965704 ლარი;

არაფინანსური აქტივების კლება - 303 135 ლარი.

 

  ქონების მართვისა და განკარგვის სფეროში განახორციელებული   საქმიანობა:

  განვლილ პერიოდში უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, ქონების სახით გადაცემული იქნა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სამი მიწის ნაკვეთი და ორი შენობა:

უსასყიდლო თხოვების ფორმით გაცემულ იქნა სხვადასხვა სახის ოთხი მოძრავი ქონება, სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში ინიცირების საფუძველზე გადაიგზავნა დოკუმენტაცია 11 სხვადასხვა სახის ქონების გადმოცემის შესახებ, სახელმწიფოდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე საკუთრებაში გადმოეცა 42 ქონება:

2018 წელს  არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ფართობის კანონიერი მოსარგებლეებისათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის განხორციელების მიზნით შექმნილმა კომისიამ დაკმაყოფილა 35 განმცხადებელი და გასცა ამდენივე საკუთრების მოწმობა.

ამ პერიოდში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში (შენობები) იჯარის ფორმით გადაცემული ხელშეკრულებით შეტანილმა თანხამ შეადგინა 48297 ლარი, ხოლო მიწის იჯარით -25723 ლარი, ჯარიმებიდან შემოვიდა 4690 ლარი.

მიმდინარეობს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის, სამოქმედო გეგმისა და პროგრამების მომზადება, შემუშავდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების გეგმა.

 მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ჩატარდა შეხვედრები მერის წარმომადგენლებთან ფერმერებთან და სხვა დაინტერესებულ პირებთან აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის მექანიკურ და ქიმიურ ღონისძიებებთან დაკავშირებით.


                                       სოციალური და ჯანდაცვის სფერო

 

               წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის განმავლობაში ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწია მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებს.

 დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწია 221 მრავალშვილიან ოჯახს, აქედან მესამე შვილის შეძენის გამო - 500 ლარი დახმარების სახით მიიღო 81-მა, მეოთხე შვილის შეძენის გამო 700 ლარი 19-მა, ხოლო მეხუთე და მეტი შვილის შეძენის გამო 9 ოჯახს ჩაერიცხა აღნიშნული პროგრამით გათვალისწინებული -1000 ლარი. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-ი ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულმა საარსებო შემწეობის მიმღებმა 114 ოჯახმა, რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის სამი და მეტი შვილი  ერთჯერადად მიიღო - 200 ლარი. ასევე პირველი და მეორე ახალშობილის შეძენის გამო შვიდმა სოციალურად დაუცველმა ოჯახმა მიიღო ფულადი დახმარება 200 ლარი. ერთი და მეტი ტყუპის შეძენის გამო 7 ოჯახს ჩაერიცხა - 500 ლარი.

1000 ლარი წახალისების მიზნით ჩაერიცხა ასევე 100 წელს გადაცილებულ 1

ხანდაზმულ მოქალაქეს.

    ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწია იძულებით გადაადგილებულ 34 ოჯახს,

რომელთაც 2018 წელს გარდაეცვალათ ოჯახის წევრი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან

მათთვის სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსებისათვის გამოყოფილი იქნა - 250 ლარი.

ასევე გარდაცვლილი დიდი სამამულო ომის მონაწილისა და ინვალიდის დაკრძალვის ხარჯების ასანაზღაურებლად მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 9 ოჯახს გამოეყო - 250 ლარი.

   ერთჯერადი ფულადი დახმარებები გაიცა სოციალურად დაუცველ იმ ოჯახებზე,

რომელთა სარეიტინგო ქულა მონაცემთა ერთიან ბაზაში 65 000-დან 100001-ი ქულის

ჩათვლით ფიქსირდება და ღებულობს საარსებო შემწეობას. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, პირად ანგარიშებზე თანხა ჩაერიცხა 161 სოციალურად დაუცველ ოჯახს თითოეულს 250 ლარის ოდენობით.

     ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ 2017 წლის 25 დეკემბრის №55 დადგენილების შესაბამისად ასევე ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარი გაეწია ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე, 24, სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ 32, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის, სახელმწიფო გასაცემლის ( კომპენსაცია, საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია ) მიმღებ 237, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე, მკვეთრად გამოხატული ფორმით უსინათლო 103, ფსორიოზით დაავადებულ 30 პირს, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 49 ბავშვს. 300 ლარი დახმარების სახით მიეცათ , დიდი სამამულო ომის მონაწილე 11 და მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე 21 პირს. 500 ლარი დედ–მამით ობოლ 3 და ფენილკეტონურიით დაავადებულ 3 ბავშვს, ცერებრალური დამბლით დაავადებულ 108 პირს პირს. 1800 ლარი ჰემოდიალეზით დაავადებულ 34 პირს.

     სადღესაწაულო დღეებში, სააღგდგომოდ და საახალწლოდ 100-100 ლარი დახმარების სახით მიიღეს ა(ა)იპ ,,სათნოების სახლის“ 170 ბენეფიციარმა. 2018-2019 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი ,,ჩვენი სახლის“ 24 ბენეფიციარმა ასევე დახმარების საახით მიიღო 100 ლარი. 2008 წლის 8 აგვისტოს საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული 3 პირის ოჯახს დახმარების სახით ჩაერიცხა 1000 ლარი.

     წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებული

მოსახლეობის ზიანის აღრიცხვის, შესწავლის, შეფასებისა და დახმარების აღმოჩენის

მიზნით შექმნილი კომისიის დასკვნის საფუძველზე, დახმარება გაეწია ხანძრის და

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ 70 ოჯახს, დახარჯული იქნა - 40,000 ლარი.

სადღესასწაულოდ (აღდგომა) სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, დედ-მამით ობოლი

ბავშვებს, 100 წელს გადაცილებული პირებს, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე

ვეტერანებს და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს დაურიგადთ კვების

პროდუქტები.

  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში

თავშესაფრის გარეშე დარჩენილია 9 მოქალაქე, მათ ბინის ქირის ასანაზღაურებელად

ყოველთვიურად ერიცხებათ - 120 ლარი. აღნიშნული მუხლი გათვალისწინებულია იმ უსახლკარო პირებზე რომელთა საცხოვრებელი სახლებიც დაინგრა, დაიწვა ან

საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემობების შედეგად.

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 1228 მოქალაქეს, გაეწია თანადაფინანსება

გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციების, მათ შორის თვალის კოსმეტიკური სახის ან ცხვირის რინოპლასტიკის რეკონსტრუქციული ფორმის ოპერაციების, სხვა სამედიცინო მომსახურების (გარდა თერაპიულისა) ლაბორატორიულინსტრუმენტული და სხვა სახის კვლევების, რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი წილის 50%-ით, არაუმეტეს -1000,0 ლარისა.

     2018 წლის განმავლობაში ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის

მიერ დახმარება გაეწია 2874 მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ პირს

                                            

   ტურიზმი

 

     2018 წელს წყალტუბოს პოპულარიზაციისა და ტურიზმის განვითარების მიზნით ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის ბიუჯეტი განისაზღვრა- 128 011 ლარით;

წყალტუბო, როგორც ბალნეოლოგიური კურორტი გახდა ევროპის ისტორიულ-თერმული ქალაქების ასოციაციის წევრი („ეითქა“). რაც მიზნად ისახავს ბალნეოლოგიური მემკვიდრეობის დაცვასა და განვითარებას, აგრეთვე თანამშრომლობას მსოფლიოს სხვადასხვა ბალნეოლოგიურ ქალაქებთან, როგორებიცაა ბადენბადენი, ვიში და სხვა.

გაფორმდა მემორანდუმი საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან. რომლის მიზანია, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში საერთაშორისო და შიდა ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა.

დაიბეჭდა სამენოვანი ბროშურები, რომელშიც აღწერილია წყალტუბოს სამკურნალო წყლებისა და სხვადასხვა ტურისტული ლოკაციების შესახებ.

ტურიზმის ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობის შედეგად ჩატარდა ტრენინგები ტურიზმის სფეროში დასაქმებული პირების მომსახურების ამაღლების მიზნით. დღემდე ჩატარებულია 10-ზე მეტი ტრენინგი და გადამზადდა 100-მდე ტურიზმის სფეროში დასაქმებული ადამიანი.

წყალტუბოს სტუმრობდნენ 8 ქვეყნის წამყვანი მედია საშუალებების წარმომადგენლები: უზბეკეთიდან,,კატარიდან,ბელორუსიიდან, ჩეხეთიდან, ყაზახეთიდან, ბელგიიდან, სლოვაკეთიდან

ტურისტულ გამოფენები მოეწყო 5 ქვეყანაში:   პოლონეთში, ისრაელში, 

აზერბაიჯანში, უკრაინაში,  რუსეთში

                                            

 არქიტექტურისა და სივრცით მოწყობა  

 

              წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცით მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების  მიერ გაწეულ მუშაობასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ 2018 წელს გაცემულია მშენებლობის ნებართვა 61 ობიექტზე, ექსპლოატაციაში მიღებულია 22 ობიექტი,     

          საანგარიშო პერიოდში დარეგისტრირდა 11  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა და 8 ბინას დაუდგინდა და შესაბამისად, დაურეგისტრირდათ მიწის ნაკვეთის საზღვრები.

         განყოფილების სპეციალისტების მიერ ხორციელდება ყველა მშენებარე ობიექტის დათვალიერება და შესაბამისი შენიშვნების მიცემა.

    საანგარიშო პერიოდში გაიცა მშენებლობის ნებართვა გაზიფიცირების გარეშე დარჩენილი სოფლების გაზმომარაგებაზე (სოფელი ბროწეულა და მუხიანი), ინტენსიურად მიმდინარეობს  წყალტუბო-ქუთისის საავტომობილო გზის მიმდებარედ არსებული კერძი საკუთრებაში არსებული მიწების განაშენიანება რაც ხელს შეუწყობს ტურისტების უკეთ მომსახურეობას. საანგარიშო პერიოდში მშენებლობის მოსაკრებლებით ბიუჯეტში შემოსულია 37919 ლარი. 

  

 ზედამხედველობა    


       წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში, ცენტრალური მაგისტრალის გასწვრივ, მეორადი ავტონაწილებით მოვაჭრეთა მიმართ პერმანენტულად ტარდება უკანონო გარევაჭრობისა და გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებები.

   ზედამხედველობა ხორციელდება ყველა მშენებარე ობიექტზე, გამოვლენილია 19 სამშენებლო სამართალდარღვევის ფაქტი, ყველა დამრღვევის მიმართ გამოყენებული იქნა მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომა -ჯარიმა.

 მშენებარე ობიექტებზე გამოვლენილი დარღვევებით (ჯარიმა) ბიუჯეტში შემოსულია 4 900 ლარი.

  2018 წელს  დასუფთავების მოსაკრებლის გადამხდელად დარეგისტრირებულია  703 იურიდიული პირი, 124  ფიზიკური პირი.

2018 წელს დასუფთავების მოსაკრებლით ბიუჯეტში შემოსულია 185 500 ლარი.

 მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები:

        2018 წელს ძირითად პრიორიტეტად ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოწესრიგება დასახელდა. ამ მხრივ, როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ასევე, რეგიონული განვითარებისა და მუნიციპალური განვითარების ფონდებიდან დასრულებულია 60 -ამდე ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება.  

      ქალაქ წყალტუბოში, დასრულდა  ცენტრალური საფეხბურთო სტადიონის რეაბილიტაციის პირველი ეტაპი, რომელიც განხორციელდა მუნიციპალიტეტისა და ფეხბურთის ფედერაციის ერთობლივი დაფინანსებით. მოეწყო უმაღლესი ხარისხის ბუნებრივი საფარი და სადრენაჟე სისტემის მონტაჟი. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 456 576 ლარით დაფინანსდა 500 მაყურებელზე გათვლილი მაყურებელთა ტრიბუნების დადგმის, შემორაგვის, ვიპ და პრეს ლოჟების, სველი წერტილების, მოედანთან დამაკავშირებელი ორი ხიდ - ბოგირის, სათამაშო მოედნის ირგვლივ სარბენი ბილიკის მოწყობა - რეაბილიტაციის სამუშაოები.

         წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს ქალაქ წყალტუბოს კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობას, რომლის საპროექტო ღირებულება 8 778 378 ლარია. პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები 2018 წელს  დაიწყო და სავარაუდოდ, მიმდინარე წლის ბოლოს ან 2019 წლის გაზაფხულზე დასრულდება.

          წყალტუბოში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის თამარ მეფის ქუჩაზე მიმდინარეობს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი 2 მაღლივი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა. სულ დაგეგმილია 8 ათსართულიანი კორპუსის მშენებლობა, 560 დევნილი ოჯახის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით.

    საქართველოს განათლების მეცნიერების, სპორტისა და კულტურის სამინისტროს დაფინანსებით სოფელ გუმათში დასრულდა ახალი სკოლის მშენებლობის სამუშაოები პროექტის ღირებულება- 422307 ლარი

       სოფელ გუბისწყალზე დასრულდა ხელოვნურსაფარიანი მინი სპორტული მოედნის მოწყობა, პროექტის განსახორცილებლად სკოლის ბიუჯეტიდან 49000 ლარი იქნა დახარჯული.

 


                            საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა

 

1. სოფელ საყულიაში გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია (ღირებულება-234998ლარი)

2. სოფელ ყუმისთავში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია ასფალტო/ბეტონის საფარით (ღირებულება 344771 ლარი)

3. ქალაქ წყალტუბოში მესხის, დედაენის მე-4 და ნინოშვილის ქუჩებზე გზების ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია ( ღირებულება 229 183ლარი)

4. ქალაქ წყალტუბოში 9 აპრილის ქუჩა # 7,9,11,13 საცხოვრებელ სახლებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია (ღირებულებით 132 266ლარი)

5 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლების ქვიტირისა და მუხიანის შემაერთებული გზის რეაბილიტაცია (ღირებულებით 698800)ლარი

6.  სოფელ თერნალის პირველ და მეორე ჩიხებში გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით (ღირებულება -174734 ლარი)

7. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთში კობახიძის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე(წმ. გიორგის ეკლესიამდე)გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით.

8. სოფელ გუბისწყალში(გორიკას უბანი) გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით (ღირებულება 337287ლარი)

9. ქალაქ წყალტუბოს ქუჩების (ბესიკის ქუჩიდან გურამიშვილის ქუჩამდე, კეცხოველის ქუჩაზე, რუსთაველის ქ.#35-ში მუსიკალურ სკოლასთან, დუმბაძის ქუჩაზე და ლერმონტოვის ქუჩაზე) და სოფელ წყალტუბოში იმერეთის ქუჩაზე გზების ასფალტო-ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია (619758 ლარი)

10. ქალაქ წყალტუბოში კოლხეთის ქ. #6 და #10 საცხოვრებელ სახლებთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (ღირებულება 51757 ლარი)

11. სოფელ თერნალში გელენიძეების, სვანების და უგულავების უბნებში გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით - 228520 ლარი;

12. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთში აღმაშენებლის ქუჩიდან სასაფლაომდე გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია 288685 ლარი;

13. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანოჯაში (ახალი დასახლების და კაპანაძეების უბნებში) გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია 152663 ლარი;

14. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლების ოფშკვითისა და მუხიანის დამაკავშირებელი გზის რეაბილი

         სულ მიმდინარე წელს რეგიონული განვითარების ფონდიდან 15 საგზაო ინფრასტრუქტურული პროექტის განსახორციელებლად გამოიყო  4405834 ლარი, რაც 800550 ლარით აღემატება ამ მიმართებით 2017 წელს გამოყოფილი დაფინანსების ოდენობას.


     

  გზების   მოწყობის მიმართულებით, ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით  დასრულდა:

 

1. სოფელ ფარცხანაყანევში წმ. მატრონას ეკლესიამდე, ქალაქ წყალტუბოში ყაზბეგის ქუჩაზე მდებარე სასაფლაომდე, ასევე თამარ მეფის ქუჩაზე საცხოვრებელ კორპუსებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია (ჯამური ღირებულებით 106 000 ლარი)

 2.  ქალაქ წყალტუბოში ჭავჭავაძის ქ. მე-3 შესახვევში ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები (ღირებულებით 57 777 ლარი),

 3. ქალაქ წყალტუბოში აღმაშენებლისა და სამაკაშვილის ქუჩების შემაერთებელი გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები (ღირებულებით 24 998 ლარი)

 4  მინი სპორტული მოედანი მოეწყო სოფელ მეორე უბანში სამუშაოები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 27226 ლარით იქნა დაფინანსებული.

  5. სასმელი წყლის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა სოფელ ფარცხანაყანევში, სოფელ გუმბრაში, სოფელ ბანოჯაში.

 7. ქალაქ წყალტუბოში დასრულდა ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ცენტრის მშენებლობა (ღირებულებით 67 139 ლარი)

8. სოფელ თერნალში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ღირებულებით 108 867 ლარი)

 9. სოფელ ქვიტირში, კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილთა დასახლებაში, მოეწყო სანიაღვრე არხი (29 999 ლარი)

 10. სოფელ პატრიკეთსა და ტყაჩირში მგზავრთა მოსაცდელები (ღირებულებით 23 246 ლარი)

 11. ქალაქ წყალტუბოში, ჭავჭავაძის ქუჩის მე-3 ჩიხში, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სასმელი წყლის ქსელს (ღირებულებით 18 887ლარი)

12. მინი-ფეხბურთის მოედანი სოფელ მეორე უბანში (23 000 ლარი)

13. 2017 წელს დაიწყო და 2018 წლის იანვარში დასრულდა გარე განათების ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები წყალტუბო-ქუთაისის საავტომობილო გზაზე (ღირებულებით 119 995 ლარი).

   14. მერის სარეზერვო ფონდიდან დაფინანსებულ იქნა სტიქიის შედეგად დაზიანებული ხიდის რეაბილიტაცია სოფელ მამაწმინდაში ( 39998 ლარი)

15.   დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე მიწისქვეშა კოლექტორის აღდგენითი სამუშაოები-10 343 ლარი.

 16.    სასმელი წყლის ქსელის მოეწყო  სოფელ წყალტუბოში, ხომულში, N14 ქუჩაზე, სოფელ თერნალში, გელენიძეების და სვანეთის უბანში. პროექტის განხორციელებისათვის გამოყოფილ იქნა  89408 ლარი.

    2018 წელს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში გაზიფიცირდა 5 სოფელი: მაღლაკი, ქვილიშორი, ჩუნეში, გუბისწყალი, პირველი წყალტუბო.

ბუნებრივი აირის ქსელი მოეწყო 6 სოფელში ზედა და ქვედა მესხეთში, მუხიანში, ბროწეულას დასახლებაში, რიონსა და ჯიმასტაროში.

      სრულად გაზიფიცირებულია ქალაქი წყალტუბო და 14 ადმინისტრაციული ერთეული

 

 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა

 

        ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების, სადარბაზოების, სარდაფების შეკეთებისა და ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოების თანადაფინანსებისათვის, მოსახლეობის მოთხოვნების გათვალისწინებით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 200 000 ლარი გამოიყო, რაც ორჯერ უფრო მეტია 2017 წელთან შედარებით. ბინათმესაკუთრეთათვის წილობრივი თანამონაწილეობის პროცენტული ოდენობა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესაბამისი დადგენილების საფუძველზე შევამცირეთ 20% -იდან 15%-მდე.

       სულ   15  სხვადასხვა საცხოვრებელ კორპუსში დასრულდა სახურავებისა და სადარბაზოების შეკეთების სამუშაოები.

 

              კულტურა

         წყალტუბოში 2018 წელს   ადგილობრივი თვითმმართველობის პატრონაჟით,   კურორტის პოპულარიზაციის  მიზნით   50 -ზე მეტი კულტურული და სპორტული ღონისძიება ჩატარდა,    მათ  შორის  საახალწლო ღონისძიებები, ღვაწლმოსილი პედაგოგების დაჯილდოვება, სააღდგომო ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა, 9 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, გვირილობის დღესასწაულთან დაკავშირებით საქველმოქმედო გამოფენა-გაყიდვა, 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი ლიტერატურული კომპოზიცია, კლასიკური მუსიკის საღამო,  ევროპის ხიდის გახსნა,     26 მაისს   საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლის იუბილე, 1 ივნისს წყალტუბოს სპორტის სასახლეში ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ტრადიციული მხიარული სტარტები,  ინტელექტუალური თამაშები - „რა? სად? როდის?“ 16 ივნისს  დიდი ქართველი  მწერლის, კლასიკოსის,    ოტია იოსელიანის დაბადებიდან 88 წლის იუბილე,  წყალტუბომ "Art-გენი 2018-ს" უმასპინძლა. 2 აგვისტოს გაიმართა -სახალხო დღესასწაული ,,ელიაობა’’,     29 სექტემბერს ტრადიციულად ჩატარდა ქალაქის დღესასწაული „შემოდგომის წყალტუბო“, რომელშიც ჩართული იყო ქალაქის სკოლები, კულტურული სპორტული და ახალგაზრდული ორგანიზაციები.  გაიმართა   კონკურსები და გამოვლინდა გამარჯვებულებიც, სპეციალურად შექმნილი კომიის მიერ არჩეულ იქნა ქალაქის საპატიო მოქალაქეები, ჩატარდა დასკვნითი კონცერტი, სადაც მოწვეული იყო მომღერალი სტეფანე მღებრიშვილი.

          3 დეკემბერს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ინკლუზიური ცენტრის ბენეფიციარებს გადაეცათ საახალწლო ტკბილეული და  სხვადასხვა სახის საჩუქრები.

    22 დეკემბერს საზეიმოდ აინთო ქალაქის მთვარი ნაძვის ხე, რომლის ღონისძიებაზე ჩართულები იყვნენ ქალაქის ფოლკლორული და საესტრადო ანსამბლები. საკონცერტო დარბაზ ,,ივერიაში'' მოეწყო საახალწლო ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა-გაყიდვა.

             

           23 ივნისს ოლიმპიზმის დღესთან დაკავშირებით     სპორტის სასახლესთან მოსწავლე ახალგაზრდობის მინი მარათონი მოეწყო, რომელშიც წყალტუბოს საჯარო სკოლის მოსწავლეები და მოყვარული სპორტსმენები მონაწილეობდნენ. სპორტული შეჯიბრი გაიმართა ჭადრაკში. გამარჯვებულებს სიგელები და სიმბოლური საჩუქრები გადასცეს.

    23-24 ივლისს გაიმართა სულიკო ნიქაბაძის სახელობის  მინი ფეხბურთის ტურნირი ქალაქს უბნებსა და სოფლებს შორის.

  10  ოქტომბერს წყალტუბოს სპორტის სასახლეში ჩატარდა დამსახურებული მწვრთნელის ზურაბ ბადირეიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კალათბურთის ტურნირი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის.

       სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის ფარგლებში 12 ოქტომბერს წყალტუბოში ამანათრბენი გაიმართა. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეებმა საკუთარი შესაძლებლობები 800 მეტრზე სირბილში გამოსცადეს.

     8 ნოემბერს წყალტუბოს სპორტის სასახლეში ჩატარდა სპორტის ოსტატის, დავით აფხაძის ხსოვნის ტურნირი ჩატარდა ბერძნულ -რომაულ ჭიდაობაში, რომელშიც ტრადიციულად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოსული გუნდები მონაწილეობდნენ. 

   15-16 ნოემბერს წყალტუბოს სპორტის სასახლეში გაიმართა როინ მეტრეველის  ხსოვნის საერთაშორისო ტურნირი 2002-2004 წლებში დაბადებულ ჭაბუკ ხელბურთელთა შორის.

     15 ნოემბერს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის ფარგლებში წყალტუბოში, სპორტის სასახლეში გაიმართა მაგიდის ჩოგბურთი.

       11 დეკემბერს   მე-2 საჯარო სკოლაში გაიმართა პროექტი „ეტალონი“ ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებს შორის.

           18-19 დეკემბერს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საჯარო და კერძო სკოლებს შორის ვეტერანი ფეხბურთელის ზაურ ტეხოვის ხსოვნისადმი მიძღვნილი მინი ფეხბურთის ტურნირი გაიმართა.

           20 დეკემბერს საკონცერტო დარბაზ ,, ივერია“-ში, წყალტუბოს სახალხო თეატრმა გივი მარუაშვილის პიესის მიხედვით სპექტაკლი ,, ბაჩუნე“  წარმოადგინა.

            სპორტულ შეჯიბრებებსა და   ტურნირებში გამარჯვებული სპორტსმენები დაჯილდოვდნენ თასებით, მედლებით, დიპლომებითა და ფასიანი საჩუქრებით.

  

 

მუნიციპალიტეტის მერის მიერ საანგარიშო პერიოდში ხელმოწერილია ოთხი მემორანდუმი.

 

1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიასა და საერთაშორიოსო სოლიდარობის ფონდს შორის (23.07.2018), რომლის მიზანია მოსახლეობის ჩართვა ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში, პრიორიტეტების განსაზღვრა და შესაბამისი პროექტების განხორცილება.

2. საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს შორის (21.02.2018) თვითმმართველობის განვითარების სახელმწიფო პოლიტიკის დაგეგმისა და განხორციელების თაობაზე.

 3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და შპს ,,იმპექსს’’ შორის (5.02.2018) წყალტუბოს კომპლექსური განვითარებისა და რესურსების გამოყენების შესახებ.

 4. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და შპს ,,იმპექსს’’ შორის კოპიტნარის აეროპორტთან სასტუმროს მშენებლობის შესახებ.

 

                                                                                                   საერთაშორისო ურთიერთობები

 

        2018 წელს წყალტუბოს დამეგობრებული ქალაქების რიცხვს შეემატა სენტგოტჰარდი (უნგრეთი), უნგრეთში გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის დეკლარაცია.

 

 

 

 

 

 

                                  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიში

 

 

                                                                                                                                                     საანგარიშო პერიოდი:  2017 წელი

                                                                                                                                                      ანგარიშის ტიპი: რიგითი.

 

I. საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული საქმიანობა

 

1.გამგეობის ორგანიზაციული საქმიანობის სფეროში:

გამგებლის ინიცირებით, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისა“ და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მიმდინარე წლის 14 თებერვალს, საკრებულოს დადგენილებით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულებაში შეტანილ იქნა ცვლილება, რომლის მიხედვითაც, სხვა საკითხებთან ერთად, გამგებელს, საკრებულოს თანხმობით, უფლება მიეცა ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაში მყოფი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების დაფუძნების, მათი წესდების, საშტატო ნუსხის, სახელფასო განაკვეთის დამტკიცებისა და მათში ცვლილების შეტანის თაობაზე გადაწყვეტილებების მიღებისა.
აღნიშნულიდან გამომდინარე საანგარიშო პერიოდში არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრის“ ბაზაზე შეიქმნენ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტური ცენტრი“ და „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი“.

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისა“ და „ტექნიკური რეგლამენტის - დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთვრობის 2014 წლის 15 იანვრის №59 დადგენილების შესაბამისად საკრებულოს მიმდინარე წლის 1 სექტემბრის განკარგულებით დამტკიცდა ქ წყალტუბოს  მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და სოფლების გეგუთის, ქვიტირის, ფარცხანაყანევის, გუმბრისა და წყალტუბოს განაშენიანების რეგულირების საკითხთა საბჭოს დებულება.

„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად მიმდინარე წლის 24 აპრილს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს დებულებაში შეტანილი ცვლილების შედეგად, შესაბამისი საბჭოს შემადგენლობაში შეყვანილ იქნენ შშმ პირთა ორგანიზაცია „სრულფასოვანი ცხოვრებისათვის“ და საქართველოს უსინათლოთა კავშირის წყალტუბოს ფილიალის წარმომადგენლები.

განვლილ პერიოდში, გამგებლის ინიციატივით, საკრებულოს განკარგულებით ხუთჯერ შევიდა ცვლილება გამგეობის საშტატო ნუსხაში. მნიშვნელოვანი იყო ამ მიმართებით „პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობათა დასახელებებისა და იერარქიულ რანგებში განაწილების წესის, შესაბამისი იერარქიული რანგისათვის მიკუთვნებულ მოხელეთა თანამდებობების იერარქიული ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 აპრილის №215 დადგენილების შესაბამისად განხორციელებული ღონისძიებები. კერძოდ: დროულად განისაზღვრა გამგეობის საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული თანამდებობებიდან, პროფესიული  საჯარო მოხელის თანამდებობები და შრომითი ხელშეკრულებით დასაკავებელი პოზიციები, შემუშავდა შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები, 149 საშტატო ერთეული შემცირდა 136 საშტატო ერთეულამდე.

საანგარიშო პერიოდში გამგებლის ბრძანებით სხვადასხვა თანამდებობებზე დაინიშნა 30 საჯარო მოსამსახურე. მათ შორის განუსაზღვრელი ვადით -24, გადაყვანით-3 (კიაზო იობიძე, მერაბ კუხალაშვილი, ქრისტინე ბობოხიძე), დროებით არ მყოფი მოხელის შემცვლელად - 1 (პაატა ბუჭუხიშვილი), დროებით, კონკურსით შევსებამდე - 1 (მელანო მაჩალაძე), ფუნქციების დროებით დაკისრებით - 1 (დავით კაკაბაძე); გათავისუფლდა 9. მათ შორის: საკუთარი ინიციატივით - 4 (ბესარიონ კინწურაშვილი, მაკა თედორაძე, დავით ჯანელიძე, ნატო მურუსიძე), შტატის შემცირების გამო-1 (ნანა ფანცხავა), დისციპლინური გადაცდომისათვის -1 (ზაზა კუჭავა), უფლებამოსილების შეწყვეტის გამო - 1 (მიხეილ გოდუაძე), სახელშეკრულებო შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის გამო - 1 (გაგა კენჭოშვილი).

გამგეობის დებულების 32-ე მუხლის შესაბამისად, გამგებელი ყოველი კვარტლის ბოლოს ეცნობა გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების ანგარიშებს გაწეული მუშაობის შესახებ.

პერიოდულად ხდება იუსტიციის სამინისტროდან დელეგირებული უფლებამოსილების - სპორადული რეგისტრაციით გათვალისწინებული მიწის იდენტურობის დასადგენად გაწეული მუშაობის შესახებ გამგებლის წარმომადგენელთა ინფორმაციების მოსმენა.

მიმდინარე წლის განვლილ პერიოდში გამგებლის ბრძანებით ერთჯერადი ფულადი ჯილდო გადაეცა გამგეობის 21 მოხელეს, მათ შორის გამგებლის 11 წარმომადგენელს (მერაბ კუხალაშვილი, ამირან ბალანჩივაძე,  არსენ ჩუბინიძე, თენგიზ ნიჟარაძე, გრიგოლ ბერძენაძე, გრიგოლ სანებლიძე, თეიმურაზ ტორაძე, თეიმურაზ ჭეიშვილი, დავით ქობულაძე, ნიკოლოზ თევდორაძე), გამგებლის ადმინისტრაციული სამსახურიდან ოლია კირტავას და გია ჯუღელს, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიდან გიორგი კრავეიშვილს, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურიდან თეიმურაზ ფაჩულიას, კიაზო იობიძეს, იონა ჯოჯუასა და მარიამ ბალანჩივაძეს; არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურიდან მალხაზ ჩხეიძეს, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურიდან სევერიანე კოღუაშვილსა და მურად ბალანჩივაძეს.

სამსახურებრივ მოვალეობათა სანიმუშოდ შესრულებისა და კეთილსინდისიერი სამსახურისთვის მადლობა გამოეცხადათ ადმინისტრაციული სამსახურიდან თამარ შვანგირაძეს, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურიდან ზურაბ მურვანიძეს, მარიამ ბალანჩივაძესა და თეიმურაზ ფაჩულიას.

ამასთან, დისციპლინური პასუხისმგებლობის სხვადასხვა ზომა იქნა გამოყენებული ადმინისტრაციული სამსახურიდან შოთა ნუცუბიძის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურიდან ლალი ბანცაძისა და ირაკლი თევდორაძის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურიდან ანა გელენიძისა და რევაზ მხეიძის მიმართ.

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს განახლებული კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად მიმდინარეობს გამგეობის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად წინასაკონკურსო სამზადისი. ამ მიზნით:

მეოთხე რანგის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის და მეოთხე რანგის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის  კოორდინაციის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის (პატრიკეთის ადმინისტრაციული ერთეული) ვაკანტური თანამდებობების ჰორიზონტალური გადაყვანის წესით დასაკავებლად, მიმდინარე წლის 22 აგვისტოს გამგებლის წერილით ეცნობა გამგეობის პრველი კატეგორიის ყველა - 34 უმცროს სპეციალისტს. მას შემდეგ რაც არცერთმა მათგანმა არ გამოთქვა აღნიშნულ ვაკანტურ თანამდებობაზე გადაყვანის სურვილი, გამგებლის მიმდინარე წლის 31 აგვისტოს ბრძანებით დაინიშნა საკონკურსო კომისიის თვმჯდომარე, დამტკიცდა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და 7 სექტემბრიდან შესაბამისი კომისია შეუდგა საქმიანობას.

 

2. მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან  ურთიერთობის სფეროში განახორციელა შემდეგი საქმიანობა:

 

ა) საკრებულოში წარდგენილი იქნა ანგარიში გამგებლის მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ;

ბ) გამგებლის ინიციატივით შემუშავდა და წარედგინა საკრებულოს 23 დადგენილებისა და 120 განკარგულების პროექტი.

 

 3. მუნიციპალიტეტის გამგებელმა საფინანსო-საბიუჯეტო საქმიანობის სფეროში:

   

გამგებელი საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით და საქართველოს ორგანული კანონით ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საფუძველზე ახორციელებს შემოსულობების, გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების ასახვას თვითმმართველობის ბიუჯეტში.       

           2017 წელის განმავლობაში ბიუჯეტში განხორციელდა ცხრა ცვლილება. აღნიშნული ცვლილებები ძირითადად გამოწვეული იყო წლის დასაწყისისათვის არსებული თავისუფალი ნაშთით (711400 ლარი), გარდამავალი ვალდებულებებით (1.202.600 ლარი), ფუნქციონალურ - ორგანიზაციულ  კოდებს  შორის  ცვლილებებით, საშემოსავლო  ნაწილის

 ზრდითა (2411800  ლარი) და საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით გამოყოფილი თანხების ბიუჯეტში გაწერით, მათ შორის:

           საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულებით გამოეყო დაფინანსება 2 მილიონ 879,2ლარი.

               აღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი განისაზღვრა 16807,4 ათასი ლარით.        

 

       4.მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მუნიციპალიტეტის ქონების მართვისა და 

განკარგვის სფეროში:

 

               მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, განხორციელდა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების მონაცემთა ბაზის შექმნა-განახლება.

  მომზადდა:

       - წინადადებები და საჭირო დოკუმენტაცია მუნიციპალური ქონების შექმნის, შეძენის, პრივატიზების ან სარგებლობაში გადაცემის საკითხებზე;

       - მუნიციპალური ქონების საპრივატიზებო ნუსხის  პროექტი;

      - საპრივატიზაციო და სარგებლობით გადასაცემი ქონების დოკუმენტაცია;

      - საჯარო და ელექტრონული აუქციონისათვის სათანადო დოკუმენტაცია;

       შემუშავდა წინადადებები მუნიციპალიტეტის ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების გასხვისების შესახებ.            

                     მომზადდა სათანადო დოკუმენტაცია სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 15  ერთეული უძრავი ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადმოცემის მოთხოვნით. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს საკუთრებაში გადმოეცა 10 უძრავი ქონება, რომლებიც დარეგისტრირდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებად საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში.

             უზუფრუქტისა და თხოვების  ფორმით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობით, გამგებლის ბრძანების საფუძველზე,  გაცემული იქნა  18  ერთეული უძრავი და მოძრავი ქონება, რაზედაც მომზადებული იქნა შესაბამისი დოკუმენტაცია (ბრძანება, ხელშეკრულება, მიღება-ჩაბარების აქტი და შიდა საკადასტრო აზომვითი ნახაზები).

              2017 წელში არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არაიზოლირებული) ფართობის კანონიერი მოსარგებლეებისათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის განხორციელების მიზნით, შექმნილ კომისიას განსახილველად წარედგინა 7 განცხადება თანდართული დოკუმენტაციით, რომელთაგან 4 დაკმაყოფილდა და გაიცა საკუთრების მოწმობა შესაბამის მოქალაქეებზე. ერთი განცხადება დარჩა განუხილველად, ხოლო სამ მოქალაქეს ეთქვა უარი საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ფართობის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემაზე იმ მიზეზით, რომ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია არ აკმაყოფილებდა საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 თებერვლის N189 დადგენილებით დამტკიცებული „კანონიერი მოსარგებლეებისათვის გადასაცემი არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არაიზოლირებული) ფართობის ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ კანონიერი მოსარგებლეებისათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის წესის“ მოთხოვნებს.

              მომზადდა და საკრებულოს დასამტკიცებლად წარედგინა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხისა და გეგმის პროექტები, რომლის საფუძველზეც კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაფორმებულ იქნა ნასყიდობის პირობებიანი და უპირობო  ხელშეკრულებები უძრავ ქონებებზე, ხოლო ერთი ხელშეკრულება მოძრავ ქონებაზე.   მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში  (შენობები) იჯარის ფორმით გადაცემული ხელშეკრულებით  შეტანილმა თანხამ შეადგინა 25894,62 ლარი, ხოლო მიწის იჯარით 4475,96 ლარი.           

              2017 წელს   ელექტრონული აუქციონის ფორმით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობით, იჯარის სახით გაცემულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ცენტრალური პარკისა და ცივი ტბის ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთები და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობები. ასევე, საკუთრებაში არსებული სხვა ქონებები, თითოეულზე გაფორმდა პირობებით სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ   ხელშეკრულებები.

        ხორციელდება მონიტორინგი ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ მათთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემული მუნიციპალიტეტის ქონების  გამოყენებისა და ქონებით სარგებლობის წესების დაცვაზე. ასევე, ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ შესაბამისი პირობების შესრულებაზე.

               

5. მუნიციპალიტეტის გამგებელმა აღმასრულებელი საქმიანობის სხვა     სფეროებში განახორციელა შემდეგი  საქმიანობა:

 

    გამგებლის უფლებამოსილებისათვის მიკუთვნებული ცალკეული საკითხების შესასწავლად, შესაბამისი დასკვნებისა და რეკომენდაციების მოსამზადებლად, გამგებლის ბრძანებით შექმნილია 3 სათათბირო ორგანო - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭო, გამგებლის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო და მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების საბჭო.

შეიქმნა 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესადგენად საორგანიზაციო სამუშაოების განხორციელებისა და „ქ. წყალტუბოში შანიძის ქუჩის № 24-ში  მდებარე საკრებულოს ყოფილი და ახალ ადმინისტრაციულ შენობებში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების ინვენტარიზაციისა და გამოუყენებლი ქონების ჩამოწერის“ კომისიები.

საქმის ინტერესებიდან გამომდინარე, ცვლილებები იქნა შეტანილი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის“  „უმწეოთა სასადილოს ბენეფიციართა მონიტორინგის“, „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ტენდერის ფორმით შესყიდვების განხორციელების“, „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფოდიდან თანხის  განკარგვის“, „თვითნებურად დაკავებულ მიწის ნაკვეთების უფლების აღიარების“, „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სტიქიის, ხანძრის შედეგად დამდგარი ზიანის აღრიცხვის, შესწავლის, შეფასებისა და დახმარების ოდენობის განსაზღვრის“ კომისიებში.

 

6. ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად:

 განახლდა და ახალი შემადგენლობით დამტკიცდა მრჩეველთა საბჭო.

მიმდინარე წლის 19 სექტემბერს, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 15 სექტემბრის ბრძანებით დამტკიცებული წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს დებულებით“ მე-13 მუხლის შესაბამისად, გამგებლის ინიციატივით მოწვეულ იქნა აღნიშნული საბჭოს სხდომა.

გაცნობის, მოსაზრებების, შენიშვნებისა და წინადადებების წარმოდგენის მიზნით, სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს, გამგებლის მიერ ოფიციალურად გაეგზავნა ქალაქ წყალტუბოს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა და სოფლების გეგუთის, ქვიტირის, ფარცხანაყანევის, გუმბრისა და წყალტუბოს განაშენიანების პროექტი.

გამგებლის მიმდინარე წლის 4 აპრილის ბრძანებით, სოფლის ტერიტორიაზე მყარი ნარჩენების შეგროვება-გატანის სერვისის გაუმჯობესების, სოფლის ტერიტორიაზე მშენებარე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების, ბაგა-ბაღის ფუნქციონირების, სოფლის ტერიტორიაზე გარე განათების უზრუნველყოფის საკითხების განხილვისა და ამ მიმართებით გამგებლისათვის დამატებითი რეკომენდაციებისა და წინადადებების მომზადების მიზნით, რეგისტრაციაში გატარდა სოფელ ცხუნკურში საერთო კრების მოწვევის საინიციატივო ჯგუფი. ამავე ჯგუფს 22 მაისის ბრძანებით განესაზღვრა კრების მოწვევის თარიღი, დრო და ადგილი.

 

7. მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინიციატივით საანგარიშო პერიოდში  განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები:

 

2017 წელს  პრიორიტეტულ მიმართულებად   საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია იქნა მიჩნეული.  ყველა პროექტი, მოსახლეობის  მოთხოვნებისა და  წინადადებების გათვალისწინებით   განხილული და მოწონებულია საკრებულოს მიერ.  შესაბამისი სამუშაოების განხორციელებისათვის  შეირჩა და  რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ დაფინანსდა 11 მსხვილი პროექტი, რომელთა სრული ღირებულება საპროექტო დოკუმენტაციის ღირებულების გარეშე შეადგენს 3 576603 ლარს. ნიშანდობლივია რომ  საგრძნობლად გაიზარდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ფინანსური თანამონაწილეობა  აღნიშნული პროექტების დაფინანსებაში და მან 2017 წელს   სამუშაოების მთლიანი მოცულობის  25 % შეადგინა, რისთვისაც  ადგილობრივი ბიუჯეტიდან   894147 ლარი იქნება გამოყოფილი. 

    2017 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით    დასრულებულია     წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლების საყულიასა და ქვიტირის საავტომობილო გზების ბეტონის საფარით რეაბილიტაციის სამუშაოები, რომლის საპროექტო  ღირებულება შეადგენს  532740 ლარს,  დასრულების ფაზაშია სოფელ ქვილიშორში და სოფელ წყალტუბოში   ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები, ღირებულებით 352578 ლარი.

დასრულდა  გზების  სარეაბილიტაციო სამუშაოები   ქ. წყალტუბოში - ევდოშვილისა და ხანძთელის ქუჩების შემაერთებელ მონაკვეთზე, წითლანაძის ქუჩაზე და სოფელ მაღლაკში იმერეთის საყრდენი პუნქტის დასახლებაში. აღნიშნული პროექტების სახელშეკრულებო ღირებულება  329031 ლარია. ქ. წყალტუბოში 8 სხვადასხვა ქუჩაზე ( შანიძის, 9 აპრილის, ლორთქიფანიძის, 26 მაისის, დადიანის, გვანცელაძის, გამსახურდიას, ახალგაზრდობის ქუჩები) მიმდინარეობს   გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელთა მთლიანი  სახელშეკრულებო  ღირებულება 401770 ლარია.

დასრულდა სოფელ პირველ წყალტუბოში გზის ა/ ბეტონის საფარით რეაბილიტაციის ( ღირებულებით 107603 ლარი), სამაკაშვილისა და თბილისის ქ. № 5 საცხოვრებელ სახლთან მისასვლელ გზებზე  და ბროწეულას დასახლებაში გზის ა/ ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები (ღირებულებით  359069 ლარი).

სოფელ გეგუთში, ვარციხჰესების დასახლებაში განხორციელდა საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომლის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 312268 ლარს,  სოფელ ბანოჯაში (მელაძეების  და საქუსლიას უბნები)  ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში განხორციელდა   369398 ლარის  ღირებულების  სამუშაოები.

მიმდინარეობს ბროწეულა-მუხიანის რკინიგზის გადასარბენზე  პირუტყვის გასაყვანი გვირაბის მოწყობის სამუშაოები. სამუშაოების  მთლიანი ღირებულება 322460 ლარია. სამუშაოები მ/წლის ბოლომდე დასრულდება.

  საანგარიშო პერიოდში დასრულდა რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ  გასულ  წელს დაფინანსებული პროექტით გათვალისწინებული სასმელი წყლის სისტემის სამუშაოები - სოფელ ქვილიშორში, რომლის ღირებულება 345 000 ლარს შეადგენს.

2017 წელს   სულ  რგფ-ის  მიერ გამოყოფილი დაფინანსებით  რეაბილიტირებული იქნება      დაახლოებით    10  კმ      სიგრძის საავტომობილო და  შიდა სასოფლო გზები, რომლებზეც  დაიგება  როგორც ასფალტის, ასევე ბეტონის საფარი.

ზემოთაღნიშნული საავტომობილო გზებისა და ქუჩების  სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების შედეგად,  შესაბამის ტერიტორიაზე მცხოვრები ათასობით ბენეფიციარი ისარგებლებს კეთილმოწყობილი გზებით, რაც ხელს შეუწყობს  მოსახლეობის  სოციალურ-ეკონომიკური  მდგომარეობისა და მათი  საყოფაცხოვრებო  პირობების  გაუმჯობესებას.

მიმდინარე წლის განვლილ პერიოდში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დასაფინანსებლად გამოყოფილმა თანხამ  1,3  მლნ ლარს   გადააჭარბა,  39 მისამართზე  განხორციელდა  სხვადასხვა მიმართულების 33 ინფრასტრუქტურული პროექტი. კერძოდ:

სოფელ სორმონში განხორციელდა წმინდა სამების ეკლესიასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები. პროექტის ღირებულება 55800 ლარია. დასრულდა ქ. წყალტუბოში ყაზბეგის ქუჩაზე  არსებული  სასაფლაოს შემორაგვის სამუშაოები, ღირებულებით 11299 ლარი; 7 მისამართზე დასრულდა თანადაფინანსებით ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების, ეზოებისა და სადარბაზოების  შეკეთების  სამუშაოები, 2 მისამართზე სამუშაოები მიმდინარეობს,  გამოცხადებულია  3 ტენდერი შესაბამისი სამუშაოების შესყიდვაზე. იმის გათვალისწინებით რომ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები სულ უფრო ხშირად ითხოვენ მათი საცხოვრებელი სახლებისა და ეზოების თანადაფინანსებით შეკეთებას (სულ ამ მიმართებით საანგარიშო პერიოდში 25 განცხადებაა შემოსული)  ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დამატებით   გამოიყო  100000 ლარი და  საერთო ჯამში ამ მიმართებით გამოყოფილმა თანხამ        155 000 ლარი შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წელს  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების  ხელშემწყობ  პროგრამაში  მონაწილეობას შეძლებენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული  პირები, რომლებსაც  სამინისტროს მიერ საკუთრებაში გადაცემული აქვთ საცხოვრებელი  ფართები.  ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა და სოფელ გვიშტიბში დასრულდა  ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს კეთილმოწყობის ცენტრის“  შენობის  სარეაბილიტაციო სამუშაოები (თანხით 45500 ლარი; სოფელ ფარცხანაყანევში შემოიღობა მინი სტადიონი თანხით 30868 ლარი); სოფელ გეგუთში  ვარციხჰესების დასახლებაში განხორციელდა  წყლის სატუმბი  მოწყობილობის სამონტაჟო სამუშაოები, ღირებულებით  18905 ლარი;    ქ. წყალტუბოში ბესიკის ქუჩიდან პირველ საბავშვო ბაღამდე რეაბილიტირებულია  მისასვლელი გზა (თანხით 16905 ლარი);  სოფელ პატრიკეთში შემოიღობა სასაფლაო (თანხით  20190 ლარი); სოფ. გუმათში რეაბილიტირებულია მთავარანგელოზის ტაძართან მისასვლელი გზა (თანხით 70517 ლ.), სოფელ დღნორისაში, ე.წ.  ყვავეთის უბანში მოიხრეშა გზა, ქ. წყალტუბოში, დედაენის ქუჩაზე №34 საცხოვრებელ სახლთან  და რუსთავის ქუჩის 1 ჩიხში დაიგო ა/ ბეტონის საფარი. დასრულდა სოფელ რიონში საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის, ქ.წყალტუბოში, ლორთქიფანიძის ქუჩის  მე -10 ჩიხის რეაბილიტაციის სამუშაოები.  უახლოეს ხანებში დაიწყება ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე წერეთლისა და 26 მაისის ქუჩების რეაბილიტაცია,  რომელიც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 137311 ლარით დაფინანსდება.

 ადგილობრივი ბიუჯეტით დასაფინანსებელ სხვა პროექტებზე  მიმდინარეობს შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებისა და შესყიდვით გათვალისწინებული პროცედურები, რომლის ფარგლებში  გაგრძელდება ქ. წყალტუბოს სხვადასხვა ქუჩებში საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის, სოფელ თერნალში საბავშვო ბაღის მშენებლობის,    ქ. წყალტუბოში შენობების რეაბილიტაციის, სოფლებში შიდა სასოფლო გზების, გარე განათებების,  მინი სპორტული მოედნების  მოწყობის  და სხვა  სამუშაოები.

,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში 2016 წელს გამოყოფილი დაფინანსებით  განხორციელებული პროექტების შედეგად მიღებული ეკონომიებიდან, მთავრობის  შესაბამისი დადგენილების საფუძველზე, საკრებულოსთან შეთანხმებით მიმდინარე წელს ქ. წყალტუბოში ტაბიძის ქუჩაზე  განახლდა  გარე განათება.

    

8. მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გამგებლის მიერ ინიცირებული საკითხები:

 

     განვლილ პერიოდში გამგებლის მიერ ინიცირებული იქნა 23 დადგენილებისა და 120 განკარგულების პროექტი.

    

 

9. მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საანგარიშო პერიოდში გამოცემული 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების რაოდენობა: 

 

გამგებლის მიერ გამოიცა 1540 ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი.

 

 

10. მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საანგარიშო პერიოდში დადებული 

ხელშეკრულებების და მემორანდუმების რაოდენობა:

 

2017 წელს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ დადებულია 201 ხელშეკრულება.

 

 

11.მოქალაქეებთან გამგებლის  შეხვედრები:

 

       2017 წელს მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ადგილობრივ მოსახლეობასთან გამართა 28 შეხვედრა, რომელთაც საერთო ჯამში 2478 მოქალაქე დაესწრო.

        შეხვედრები გაიმართა მუნიციპალიტეტის 17-ვე ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობასთან, ქალაქის და სოფლების ცალკეულ უბნებში, ინფრასტრუქტურის, ჯანდაცვის და სოციალურ სფეროებში განხორციელებული და დაგეგმილი პროექტების და პროგრამების შესახებ. შეხვედრებზე მოსახლეობამ გამგებლისაგან მოისმინა ანგარიში გამგეობის სამსახურების მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ. განხილული იქნა წინა შეხვედრებზე დასმული პრობლემების გადაჭრის მდგომარეობა და მოსახლეობისათვის მოსაგვარებელი სხვა საკითხები. აღნიშნული შეხვედრებიდან შეიძლება გამოიყოს რამდენიმე:

       31 მარტი - შეხვედრა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  საყულიის   ადმინისტრაციული ერთეულის  მოსახლეობასთან, რეაბილიტირებული  სასოფლო კლუბის შენობაში   თანამედროვე სტანდარტების ბიბლიოთეკის გახნასთან დაკავშირებით;  

21 აპრილი - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გვიშტიბის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების გუბისწყლისა და პირველი წყალტუბოს მოსახლეობასთან ადგილობრივებისათვის ბოლო წლების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი  გაზიფიცირების პრობლემის გადაჭრის შესახებ, შესაბამის უწყებებს დაეგზავნა  წერილები, შემუშავდა პროექტი და დაიწყო აღნიშნულ სოფლებში ბუნებრივი აირის ქსელის მოწყობის სამუშაოები;

25 აპრილი - შეხვედრა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვილიშორის მოსახლეობასთან, სადაც ასევე გადაიჭრა ბოლო წლების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი - სასმელი წყლის მოსახლეობისთვის მიწოდების საკითხი. პროექტში, რომელიც  დაფინანსდა რეგიონული განვითარების ფონდის ფარგლებში შეტანილ იქნა ცვლილებები, შესრულდა ცენტრალური მაგისტრალის მილების ქსელის    მოწყობის და  მრიცხველების დამონტაჟების  სამუშაოები.    გაიზარდა დაქსელვის არეალი, რამაც  უზრუნვეყო  დამატებით, კიდევ რამდენიმე ათეული ოჯახისთვის  სასმელი წყლის მიწოდება;

    29 აპრილი შეხვედრა აფხაზეთიდან დევნილ მოსახლეობასთან წყალტუბოში თამარ მეფის ქუჩაზე საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის დაწყებასთან დაკავშირებით,  დაგეგმილია 8 ათსართულიანი კორპუსის მშენებლობა დაწყებულია ორი, საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილდება 560 დევნილი ოჯახი;

    20 მაისი - შეხვედრა სოფელ ჟონეთის მოსახლეობასთან, რომელთა სახლები და საკარმიდამო ნაკვეთები დაიტბორა ძლიერი წვიმის შედეგად,      სტიქიასთან დაკავშირებით  სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 13 835 ლარი,  თანხა გაუნაწილდათ დაზარალებულებს მიყენებული ზარალის შესაბამისად;

    13 ივლისი - შეხვედრა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გუმბრის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების მოსახლეობასთან ბოლო წლების სოფელ ხომულის მოსახლეობისათვის    საბავშვო ბაღის პრობლემის გადაჭრის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე, რომელიც დაფინანსდა რეგიონული განვითარების ფონდის ფარგლებში და მოხდა ახალი შენობის აშენება. აგრეთვე, იგივე ფონდის მიერ სოფელ ხომულის შიდა გზის, ადმინისტრაციულ ერთეულში მიმდინარე გაზიფიცირების სამუშაოების,  სხვა  განხორციელებული და დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტების და პროგრამების შესახებ;

      27 ივლისი - შეხვედრა  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთის ვარციხჰესის დასახლების მოსახლეობასთან   გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაციის პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით, პროექტი 2017 წლის რეგიონული განვითარების ფონდიდან  დაფინანსდა   312268 ლარით.

  27 ივლისი - მუნიციპალიტეტის ღვაწლმოსილ პედაგოგებთან  და მედალოსან მოსწავლეებთან.

  23 აგვისტო -  შეხვედრა  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  სოფელ  მუხიანის  მოსახლეობასთან ბროწეულა-მუხიანის რკინიგზის გადასარბენი 2284კმ-ის პიკეტი 2-ზე პირუტყვის გადასარეკი გვირაბის მოწყობის სამუშაოების  დაწყებასთან დაკავშირებით  პროექტის ღირებულება 322460 ლარია.    

  13 სექტემბერი ქალაქ წყალტუბოს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და მუნიციპალიტეტის სოფლების გეგუთის ქვიტირის, ფარცხანაყანევის, გუმბრის, წყალტუბოს განაშენიანების რეგულირების საკითხებთან დაკავშირებით საზოგადოებასთან შეხვედრა.

    12.მოქალაქეთა პრობლემებზე გამგებლის მიერ რეაგირების ფორმები (მათ შორის დადებითად გადაწყვეტილი საკითხები):  

      მოქალაქეთა პრობლემებზე გამგებლის რეაგირება არის ადეკვატური და  მათი დიდი უმრავლესობა წყდება დადებითად.

განსაკუთრებით მძიმე და საშიში დაავადებების მქონე 127 მოქალაქეს გამგებლის სარეზერვო ფონდიდან  2017 წელს  გამოეყო  42960 ლარი.

სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებულ  57 ოჯახს გამოეყო  46800 ლარი.

დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწია 86 მრავალშვილიან ოჯახს, რისთვისაც გამოყოფილ იქნა 73900 ლარი. სოციალური მომსახურების საგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65 000-ი ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულმა საარსებო შემწეობის მიმღებმა 114 ოჯახმა რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი ერთჯერადად თითოეულმა მიიღო 200 ლარი,  სულ თანხით 22600 ლარი.

1000 ლარი ერთჯერადი თანხა ჩაერიცხა 100 წელს გადაცილებულ ერთ ხანდაზმულ მოქალაქეს.

           ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწია იძულებით გადაადგილებულ 23 ოჯახს, რომელთაც 2017 წელს  გარდაეცვალათ ოჯახის წევრი, სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსებისათვის გამოეყოთ თითოეულს  250 ლარი. ასევე გარდაცვლილი დიდი სამამულო ომის მონაწილისა და ინვალიდის დაკრძალვის ხარჯების ასანაზღაურებლად მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ  2 ოჯახს გამოეყო 250  ლარი თითოეულს.

ერთჯერადი ფულადი დახმარებების ძირითადი ნაწილი მიმართულ იქნა სოციალურად დაუცველ იმ ოჯახებზე, რომელთა სარეიტინგო ქულა მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0- დან 65 000 ქულის ჩათვლით ფიქსირდება.  წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, პირად ანგარიშებზე თანხა ჩაერიცხა 155 სოციალურად დაუცველ ოჯახს, (თითოეულს 200 ლარი).

ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწია ასევე დიდი სამამულო ომის 15  მონაწილეს, (თითოეულს 200 ლარი); ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე 20 პირს (თითოეულს 200 ლარი); სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ 38 პირს (თითოეულს 200 ლარი); დედ-მამით ობოლ ერთ ბავშს (250 ლარი); ცერებრალური დამბლით დაავადებულ  90 პირს (თითოეულს 500 ლარი); შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე, მკვეთრად გამოხატული ფორმით უსინათლო 111 პირს (თითოეულს 200 ლარი); თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე-დიალიზზე და პერიტონიულ დიალიზზე დამოკიდებულ  35 პირს (თთოეულს  1200 ლარი); შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 51 ბავშვს (თითოელს 200 ლარი); საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე, 227 პირს (თითოეულს 200 ლარი); 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 3   ოჯახს (თითოეულს 1000 ლარი).

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 634 მოქალაქისათვის, გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციებისათვის, თანაფინანსებით მიმდინარე წელს  გაიცა 264 282 ლარი.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში გამგებლის ბრძანებით მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსი მინიჭებული აქვს 658 პირს. მათ შორის: სოციალურად დაუცველ 570,  საბიუჯეტო დაწესებულებებში დასაქმებულ 85 მასწავლებელსა და მოსწავლეთა მშობელს.    შედეგად სახელმწიფო პენსიის 20 %-იანი დანამატით ამ ეტაპზე სარგებლობს მაღალმთანი რეგიონის სტატუსის მქონე დღნორისის  და მექვენის ადმინისტრაციული ერთეულებში მცხოვრები 345 პენსიონერი. ორ ექიმს ერიცხება სახელმწიფო პენსიის ორმაგი ოდენობის დანამატი, ხოლო ორ ექთანს სახელმწიფო პენსიის ორმაგი ოდენობის დანამატი.

თანამდებობრივი სარგოს 35 % -იანი დანამატით სარგებლობს  ზემოთ აღნიშნულ ადმინისტრაციულ ერთეულებში მდებარე სამი საჯარო სკოლის 30 პედაგოგი, სპეციალური პროგრამის ერთი მასწავლებლი სარგებლობს თანამდებობრივი სარგოს 50 % -იანი დანამატით.

არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ. სთ-ზე აბონენტის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის 50%-ით ანაზღაურებით ამ ეტაპზე სარგებლობს  დაახლოებით 140 ოჯახი(მიმდინარეობს აბონენტთა კორექტირების პროცესი და ამ შეღავათის ბენეფიციართა რიცხვი ეტაპობრივად იმატებს)

   პირველ და მეორე შეძენილ ბავშვზე ერთი წლის განმავლობაში ყოველთვიურ ფულად დახმარებას 100 ლარის ოდენობით ღებულობს ხუთი ოჯახი, ხოლო მესამე და ყოველ შემდგომ ბავშვზე 2 წლის განმავლობაში ყოველთვიური 200 ლარიანი დახმარებით სარგებლობს ერთი ოჯახი.

 

 

13. მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული სხვა საქმიანობა:

        გამგებელი მნიშვნელოვან ღონისძიებებს ატარებს გამგეობის დებულების მოთხოვნათა შესაბამისად, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსიდან“ გამომდინარე მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებების განსახორციელებლად.

        გამგებლის ინიციატივით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების, გადახდის ინსტრუქციის, დაგვა–დასუფთავების და ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებით შემოღებულია ორი სახის  დასუფთავებისა და მშენებლობის მოსაკრებელი.

        დასუფთავების მოსაკრებლის განაკვეთები და ზღვრული ოდენობები რეგულირდება ზემოთაღნიშნული დადგენილებით, რაც სრულ შესაბამისობაშია ქვეყანაში მოქმედ კანონმდებლობასთან.

       მოსაკრებლების ამოღება ხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და დასუფთავების მოსაკრებლის გადამხდელებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, რომლის ფორმა დამტკიცებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ.

       წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის, გამოფენების, ბაზრებისა და ბაზრობების რეგულირება ხდება „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის რეგულირების წესისა და გარე ვაჭრობის უფლების დადგენის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 აპრილის №15 დადენილების საფუძველზე, რომელიც განსაზღვრავს გარე ვაჭრობის ადგილებს, საფასურს და საფასურის ამოღების წესს.

      წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვების გაცემა და მშენებლობებზე ზედამხედველობის განხორციელება ხდება „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების შესაბამისად, რომელიც განსაზღვრავს მშენებლობის ეტაპებს, მშენებლობის კლასებს და სხვას.  მშენებლობის პროცესში გამოვლენილ დარღვევებზე რეაგირება ხდება საქართველოს კანონი „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი“-ს შესაბამისად.

   საანგარიშო პერიოდში  გაცემულია მშენებლობის ნებართვა 21 ობიექტზე, ექსპლუატაციაში მიღებულია  10 ობიექტი, დარეგისტრირდა 6  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა და 8 ბინას დაუდგინდა და შესაბამისად, დაურეგისტრირდა მიწის ნაკვეთის საზღვრები.

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის უკეთ დასუფთავების, დამატებით მოსახლეობის მოსაკრებლის გადამხდელად დარეგისტრირებისა და საბიუჯეტო შემოსავლების გაზრდისა  და  საბიუჯეტო თანხების გაზრდის მიზნით შემუშავდა მოსაკრებლების წესი, რომლითაც გაიზარდა დასუფთავების მოსაკრებლის ღირებულება რიგ ობიექტებზე. შესაბამისად, შემუშავდა  ახალი ხელშეკრულება. ამჟამად დასუფთავების მომსახურეობით სარგებლობს 500-ამდე რეგისტრირებული ორგანიზაცია თუ იურიდიული პირი, ასევე ეტაპობრივად მიმდინარეობს  ხელშეკრულებების გაფორმება ახალ ორგანიზაციებთან,  ტარდება თანხების ამოღების ღონისძიებები.

    გამოვლენილია 5 სამშენებლო სამართალდარღვევის ფაქტი, მითითება მიეცა 8 ობიექტს.  დამრღვევის მიმართ გამოყენებული იქნა მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომა ჯარიმა.

     საანგარიშო პერიოდში დასუფთავების მოსაკრებლით ამოღებულია 67972 ლარი, ხოლო სამშენებლო მოსაკრებლით ბიუჯეტში შემოსულია   35544  ლარი.

    მნიშვნელოვანია გამგებლის როლი და მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ კულტურულ და სპორტულ ცხოვრებაში:         

          საახალწლო, საშობაო და სააღდგომო ღონისძიებებში,    მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და დაწყებითი კლასების მოსწავლეებს,  დევნილ და სოციალურად დაუცველ ბავშვებს, ასევე ინკლუზიური ცენტრისა   და დღის ცენტრ „პეპელას“   აღსაზრდელებს  დაურიგდათ  საჩუქრები.

         21-24 აპრილის ჩათვლით ჩვენი ქალაქი მასპინძლობდა შალვა ბზიკაძის სახელობის რესპუბლიკურ ძიუდოს ტურნირს, რომელშიც მონაწილეობდა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების ძიუდოისტთა ნაკრებები.

ივნისის თვეში დასრულდა  სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა,  რომელშიც ჩართული იყო ჩვენი მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა საჯარო და კერძო სკოლა,  ამ ოლიმპიადის  ფარგლებში საქართველოს ჩემპიონები და მსოფლიო ოლიმპიადის საგზურის მფლობელები გახდნენ და გაემგზავრებიან ჩეხეთის რესპუბლიკაში სოფ.მაღლაკის საჯარო სკოლის ვაჟ ფრენბურთელთა  და  წყალტუბოს N4 საჯარო სკოლის ვაჟ ხელბურთელთა გუნდები.

          14 ივლისს სანატორიუმ „მედეას“ მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩატარდა ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება „ახალგაზრდული ფესტივალი 2017“ , ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ, როგორც ჩვენი მუნიციპალიტეტის წარმატებული და აქტიური,  ასევე მეზობელი მუნიციპალიტეტების ახალგაზრდები. გაკეთდა ახალგაზრდული ხეივანი,  სადაც მოეწყო იუმორისტული კონკურსი, პოეზიის საღამო, წყალტუბოს სამხატვრო სკოლის პედაგოგებისა და  მოსწავლეების ნამუშევრების გამოფენა და სხვა.

          22-30 სექტემბერს გაიმართა  წყალტუბოს  „ხელოვნების ფესტივალი“. პროექტი განხორციელდა სამხრეთ კავკასიის  ხელოვნებისა და კულტურის რეგიონული პროექტის ფარგლებში. ფესტივალის ფინანსური მხარდაჭერა უზრუნველყო სამხრეთ  კავკასიის შვეიცარიის  თანამშრომლობის ოფისმა.  გაიმართა კლასიკური მუსიკის კონცერტი, გამოფენები, ფოლკლორის საღამოები.

         გარდა აღნიშნული ღონიძიებებისა, 2017 წელს   გამგებლის მხარდაჭერით, გაიმართა 23 კულტურული და 16  სპორტული მასობრივი ღონისძიება.