დოკუმენტების ბაზა

დასახელება ნომერი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ 36 175 05.12.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ 36 174 05.12.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის N36 148 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 36 177 29.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების” (ს/კ 421268023) რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 176 29.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრის” (ს/კ 421271670) რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 175 29.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის” (ს/კ 421272027) რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 174 29.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის” (ს/კ 421274506) რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 173 29.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ 36 173 02.12.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 36 172 02.12.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
.,,წყალტუბოს საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების წესის დადგენის შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 სექტემბრის N64 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 41 29.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
შპს “საფეხბურთო კლუბ სამგურალის“ წესდებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 172 29.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთის კულტურის სახლისათვის ლია ხოტივარის სახელის მინიჭების შესახებ, მიზანშეწონილობის თაობაზე 36 170 29.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის მიერ 2019 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 169 29.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“–ს მიერ 2019 წლის I–II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 168 29.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2020 წელს საქართველოს რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო წინადადებების განხილვისა და მოწონების შესახებ 36 167 29.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის მიერ 2019 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 166 29.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების შესახებ 36 165 29.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგითი სხდომის გადატანის შესახებ 36 170 28.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ლაშა კაკრიაშვილის მივლინების შესახებ 36 169 27.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საორგანიზაციო, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ქეთევან კირტავას შვებულების შესახებ 36 168 26.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ლოჯისტიკის აპარატის მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ტარიელ ჭეიშვილის შვებულების შესახებ 36 167 26.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლების, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარის თენგიზ ნიჟარაძის მივლინების შესახებ 36 166 22.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების, აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეებისა და შრომითი ხელშეკრულების პოზიციებზე დასაქმებული პირების თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“,წყალტუბოს მუ 40 22.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის №52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანი 39 22.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
ქალაქთმშენებლობითი გეგმების შემუშავების დაწყების თაობაზე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის (შეთანხმების) შესახებ 36 164 22.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის შეთანხმების შესახებ” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №36 186 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზ 36 163 22.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ 36 165 21.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ 36 164 21.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
ქ.წყალტუბო, თამარ მეფის ქ.#11-ში მდებარე , მრავალბინიანისაცხოვრებელი სახლის ამხანაგობა "ჩემი სახლი"-სათვის , მისაკუთვნებელი მიწის ნაკვეთის საზღვრების დამტკიცების შესახებ. 31 3130 10.09.2019 მერია
არასამეწარმეო იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების"საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ. 31 3123 09.09.2019 მერია
"არასამეწარმეო იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების "2019 წლის ხარჯტაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ". 31 3121 09.092019 მერია
"არასამეწარმეო იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების "2019 წლის ხარჯტაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ". 31 3121 09.092019 მერია
ქ.წყალტუბო , თბილისის ქ.3-ში მდებარე , მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ამხანაგობა "თანადგომა"-სათვის, მისაკუთვნებელი მიწის ნაკვეთის საზღვრების დამტკიცების შესახებ. 31 3089 05.09.2019 მერია
ქ.წყალტუბოში , ფალიაშვილის ქ.1 რუსთაველის ქ/მიმდებარე,რუსთაველის /მიმდებარე/ქ.2-ში, შპს "სანატორიუმი წყალტუბო"-ს საკუთრებაშს არსებულ მიწის ნაკვეთში მდებარე რესტორანი "მაგნოლია"-ს შენობაექსპლოატაციაში მიღების შესახებ. 31 3087 05.09.2019 მერია
"არასამეწარმეო იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი"-ს 2019 წლის ხარჯჯტაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 3074 04.09.2019 მერია
"არასამეწარმეო იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი"-ს 2019 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ". 31 3059 03.09.2019 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულიუძრავი ქონების ხაზოვანი ნაგებობების (გარე განათების კონსტრუქციები-ლითონის ბოძები) პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით-იჯარით სს "სილქნეტისათვის" გადაცემის შესახებ. 31 3054 02.09.2019 მერია
შპს "მაგთიკომი'-სათვის სარგებლობის უფლებით,პირდაპირი განარგვის წესით,იჯარით,ორი წლის ვადით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.წყალტუბოში,რუსთაველის ქ.27-ში მდებარე რკინის კონსტრუქციის (ანძა) და მის მიმდებარედ 2.0კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დან 31 3053 02.09.2019 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვის შესახებ 36 163 19.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
ქეთევან კირტავას მივლინების შესახებ 36 162 14.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწის მზია კიკალიშვილის მივლინების შესახებ 36 161 13.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება -დემოკრატიული საქართველო'ს თავმჯდომარის მოადგილის ჯემალ ფანცხავას მივლინების შესახებ 36 160 12.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება -დემოკრატიული საქართველო'ს თავმჯდომარის მოადგილის ლევან მამაგეიშვილის მივლინების შესახებ 36 159 12.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარის რომეო ნიჟარაძის შვებულების შესახებ 36 158 11.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 38 07.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 37 30.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის N 36 152 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 36 162 07.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი“-სათვის სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო თხოვების ფორმით მოძრავი ქონების 4 ( ოთხი) ცალი საინფორმაციო-სარეკლამო მანათობელი ბილბორდის გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერ 36 161 07.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2020 წელს საქართველოს რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების განსაზღვრისა და მოწონების შესახებ 36 160 07.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ 36 157 06.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ 36 156 06.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის“ მიერ 2019 წლის I–II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 159 30.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი“–ს მიერ 2019 წლის I–II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 158 30.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ 2019 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 157 30.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
სოფელ ფარცხანაყანევში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ადმინისტრაციული შენობა, საკ.კოდი 29.11.36.286) პირველ სართულზე განთავსებული 21.42 კვ.მ. ფართის (ერთი ოთახი) სარგებლობის უფლებით, ელექტრონული აუქციონის ფორმით, 36 156 30.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
სს „ლიბერთი ბანკი“-სათვის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით, ხუთი წლის ვადით ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩა №25-ში ( ს/კ 29.08.34.014.01.540) მდებარე უძრავი ქონების ( ადმინისტრაციული შენობის ) პირველ სართულზე განთავსებული 2 36 155 30.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის №36 8 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 36 154 30.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით - იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 36 153 30.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების“ მიერ 2019 წლის I–II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 152 30.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ 2019 წლის I–II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 151 30.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს არენას” მიერ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისათვის შპს „საფეხბურთო კლუბი სამგურალის“ წილის შეძენის მიზანშეწონილობის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 150 30.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის“ სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 149 30.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების“ საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 148 30.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების“ საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 147 30.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“–ს თანამშრომელთა სამუშაო პირობების, შინაგანაწესის დაცვის, ადმინისტრაციული საქმისწარმოებისა და უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ, ინფორმაციის თობაზე 36 146 30.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ნონა ტაბიძის შვებულების შესახებ 36 155 05.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო-ანალიტიკური და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების მესამე რანგფის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ხათუნა კვაბზირიძის შვებულების შესახებ 36 154 04.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწის მზია კიკალიშვილის მივლინების თაობაზე 36 153 04.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა)უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზრაურების შესახებ 36 152 01.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 9 თვის სარეზერვო ფონდის განკარგვის შესახებ, ინფორმაციის თაობაზე 36 145 30.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საორგანიზაციო, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ნინო ლომიძის შვებულების შესახებ 36 151 29.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
გელა თათარაშვილის შვებულების შესახებ 36 150 29.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგითი სხდომის გამართვის ვადის შეცვლის შესახებ 36 149 25.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგითი სხდომის გამართვის ვადის შეცვლის შესახებ 36 148 25.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ მექვენაში მდებარე 600 კვ.მ. არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა–ნაგებობის (საკ.კოდი 29.01.35.159) სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ 36 144 15.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2019 წელს საქართველოს რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო წინადადებების განხილვისა და მოწონების შესახებ 36 143 15.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის №36 8 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 36 142 15.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ავთანდილ გაბუნიას უფლებამოსილების ცნობის შესახებ 36 141 15.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
სსიპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმბრინის საჯარო სკოლისათვის გოჩა წულაიას სახელის მინიჭების შესახებ, თანხმობის გაცემის თაობაზე 36 140 09.10.2015 საკრებულოს თავმჯდომარე
შპს „დატაკომი“–სათვის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით, 2 წლის ვადით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ წყალტუბოში, 9 აპრილის ქუჩაზე მდებარე 15 ერთეული (საკ.კოდი N29.00.338) და სარაჯიშვილის ქუჩაზე მდებარე 12 ერთე 36 139 09.10.2015 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ გეგუთში მდებარე 582.0 კვ.მ. არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა–ნაგებობის (საკ.კოდი 29.14.34.286) სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ 36 138 09.10.2015 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ზაზა მეტრეველის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 36 137 09.10.2015 საკრებულოს თავმჯდომარე
,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 36 27.09.19 საკრებულოს თავმჯდომარე
,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის №52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანი 35 13.09.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 34 13.09.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ' წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ტავმჯდომარის 2019 წლის 11 ოქტომბრის #36 145 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის ტაობაზე 36 147 15.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ' წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ტავმჯდომარის 2019 წლის 11 ოქტომბრის #36 144 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 36 146 15.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ 36 145 11.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ 36 144 11.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების" 2019 წლის ხარჯტაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 3036 30.08.2019 მერია
არასამეწარმეო იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი"-ს 2019 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ . 31 3031 30.08.2019 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ს.ქვიტირში, მოქალაქე მუსტაფა ქასსიმ ისმაილის საკუთრებაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში სავაჭრო დანიშნულების ობიექტის მშენებლობის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებერთვის გაცემის შესახებ. 31 2987 26.08.2019 მერია
"არასამეწარმეო იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის"-ს 2019 წლის ხარჯთაღრიცხვიას დამტკიცების შესახებ". 31 2977 23.08.2019 მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და შპს "გზამშენი 2017"-ს შორის გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2019 წლის 13 მაისის #98 ხელშეკრულების შეწყვეისა და საჯარიმო სანქციის შესახებ. 31 2968 22.08.2019 მერია
" არასამეწარმეო იურიდიული პირის-"წყალტუბოს ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი"-ს 2019 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესასებ. 31 2967 22.08.2019 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო-ანალიტიკური და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ნათია მელაძის შვებულების შესახებ 36 140 03.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ლაშა კაკრიაშვილის შვებულების შესახებ 36 139 03.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლებისა ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარის თენგიზ ნიჟარაძის მივლინების შესახებ შესახებ 36 138 02.01.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასტან დაკავშირებული ხარჯების ანაზრაურების შესახებ 36 137 02.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება -დემოკრატიული საქართველოს' თავმჯდომარის ბადრი პაპავას შვებულების შესახებ 36 136 30.09.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე