დოკუმენტების ბაზა

დასახელება ნომერი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ 31 994 29.03.219 მერია
მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ 31 992 29.03.219 მერია
ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 31 980 28.03.2019 მერია
ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 31 979 28.03.2019 მერია
მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ 31 871 21.03.2019 მერია
ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 31 869 21.03.2019 მერია
ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 31 868 21.03.2019 მერია
ფსორიოზით დაავადებული პირების ფულადი დახმარების შესახებ 31 865 21.03.2019 მერია
ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ 31 862 21.03.2019 მერია
მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ 31 837 20.03.2019 მერია
ინტელექტუალური თამაში " რა? სად ? როდის?" ღია ჩემპიონატის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ 31 832 19.03.2019 მერია
ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 31 829 19.03.2019 მერია
ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 31 828 19.03.2019 მერია
ბენეფიციართა სიის დამტკიცების შესახებ 31 823 19.03.2019 მერია
ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ 31 822 18.03.2019 მერია
ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარული ნორმების დამტკიცების შესახებ 31 803 18.03.2019 მერია
დროებითი კომისიის შექმნის შესახებ 31 802 18.03.2019 მერია
საწყობის მშებლობისთვის პროექტის მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ 31 800 15.03.2019 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წ. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ 31 510 21.02.2019 მერია
საშტატო ნუსხისა და სახელფასო განაკვეთების დამტკიცების შესახებ 31 529 26.02.2019 მერია
ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობის დამტკიცების შესახებ 31 535 27.02.2019 მერია
ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 31 538 17.02.2019 მერია
სატენდერო აპარატის შექმნის შესახებ 31 556 27.02.2019 მერია
მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ , აღნაგობის ფორმით გადაცემის შესახებ 31 557 28.02.2019 მერია
კომისიის წევრთა შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ 31 591 28.02.2019 მერია
საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ 31 592 28.02.2019 მერია
სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 31 595 28.02.2019 მერია
2020-2023 წ.წ. პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების შესახებ . 31 596 28.03.2019 მერია
მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ . 31 609 01.03.2019 მერია
სატრანსპორტო მომსახურების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელებული ცვლილების შესახებ 31 624 01.03.2019 მერია
ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 31 632 05.03.2019 მერია
ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ 31 634 05.03.2019 მერია
სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 31 665 07.03.2019 მერია
პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობისთვის გაცემის შესახებ . 31 675 07.03.2019 მერია
მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ 31 687 11.03.2019 მერია
ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 31 688 11.03.2019 მერია
სტიქიის შედეგად სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 31 696 11.03.2019 მერია
საგაზაფხულო გაწვევის შესახებ 31 706 12.03.2019 მერია
ჰემოდიალეზზე დამოკიდებული მოქალაქეების ფულადი დახმარების შესახებ 31 216 06.02.2019 მერია
მონიტორინგის ჯგუფის შექმნის შესახებ 31 97 25.01.2019 მერია
მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის 2019-2021წ.წ. სტრატეგიული გეგმის დამტკიცების შესახებ 31 96 25.01.2019 მერია
მერიის და აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის 2019. წ. წლიური გეგმის დამტკიცების შესახებ 31 105 28.01.2019 მერია
პროექტის შეთანხმების შესახებ 31 12 08.01.2019 მერია
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ძირითადი ქონების სახით დარეგისტრირების შესახებ 31 20 09.01.2019 მერია
ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გამოყოფის შესახებ 31 485 20.02.2019 მერია
ერთჯერადი ფულადი დახმარების შესახებ 31 491 21.02.2019 მერია
განსახორციელებელი პროექტების სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 31 9 04.01.2019 მერია
საჯარო სკოლების მოსწავლეების სატრენსპორტო მომსახურების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ . 31 77 21.01.2019 მერია
პროფესიული საჯარო მოხელეების შეფასების სისტემის დამტკიცებისა და საჯარო მოხელეთა ქულათა განსაზღვრის შესახებ 31 125 31.01.2019 მერია
თანამშრომელთა ჯგუფის უფროსის მოვალეობის განსაზღვრის შესახებ . 31 10 08.01.2019 მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წ. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ 31 472 19.02.2019 მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წ. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ . 31 103 28.01.2019 მერია
"სამხედრო სავალდებულო სამსახურში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტიდან მოქალაქეთა 2019 წ.საგაზაფხულო გაწვევის შესახებ 31 195 05.02.2019 მერია
საკონკურსო კომისიის წევრთა შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ 31 46 10.01.2019 მერია
საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ 31 1 03.01.2019 მერია
ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების კომისიის შექმნის შესახებ . 31 47 10.01.2019 მერია
მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ერთჯერადი დახმარების შესახებ 31 215 06.02.2019 მერია
ძირითადი ქონების სახით გადმოცემული ქონების დარეგისტრირების შესახებ . 31 139 01.02.2019 მერია
მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ . 31 11 08.01.2019 მერია
მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირების ფულადი დახმარების შესახებ . 31 232 07.02.2019 მერია
სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ . 31 55 11.01.2019 მერია
კომერციული ბანკების პორობების ბაზრის კვლევის ჯგუფის შექმნის შესახებ . 31 48 10.01.2019 მერია
"ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის " საშტატო ნუსხისა და სახელფასო განაკვეთების დამტკიცების შესახებ . 31 7 03.01.2019 მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების " 2019 წ. ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 31 18 09.01.2019 მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების " 2019 წ. ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ . 31 31 09.01.2019 მერია
"საფეხბურთო კლუბ სამგურალის " ხარჯთაღრიცხვაში ცვლილებების შეტანის შესახებ 31 201 06.02.2019 მერია
"საფეხბურთო კლუბ სამგურალის საშტატო ნუსხისა და სახელფასო განაკვეთში ცვლილებების შეტანის შესახებ 31 200 06.02.2019 მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის ბენეფიციართა სიის დამტკიცების შესახებ 31 117 30.01.2019 მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის " 2019 წ. ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 31 25 09.01.2019 მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის" 2019 წ. ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 31 19 09.01.2019 მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო გაერთიანება " 2019 წ. ხარჯტაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 31 38 09.01.2019 მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების" 2019 წ. ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 31 489 20.02.2019 მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის " საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 31 5 03.01.2019 მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრის" 2019 წ. ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 84 23.01.2019 მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრის " 2019. წ. ხარჯთაღირცხვის დამტკიცების შესახებ 31 203 06.02.2019 მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრის " 2019. წ. ხარჯთაღირცხვის დამტკიცების შესახებ 31 203 06.02.2019 მერია
"ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის " 2019 წ. ხარჯთაღრიცხვის შესახებ. 31 204 06.02.2019 მერია
" ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 32 09.01.2019 მერია
" ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის " 2019 წ. ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 37 09.01.2019 მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეის ტურიზმის საკოორდინაციო ცენტრის " 2019 წ. ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 31 17 09.01.2019 მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბარების გაერთიანების " საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 31 6 03.01.2019 მერია
" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცცენტრის " 2019 წ. ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 31 469 19.02.2019 მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრის" 2019 წ. ხარჯთაღრიცხვის შესახებ 31 468 19.02.2019 მერია
" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"-ს 2019წ. ხარჯთაღრიცხვის შესახებ 31 466 19.02.2019 მერია
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ერთჯერადი ფულადი დახმარების შესახებ 31 465 19.02.2019 მერია
საქართველოს მთლიანობისათის ბრძოლის მონაწილეების , ერთჯერადი დახმარების შესახებ 31 461 19.02.2019 მერია
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურში თანამშრომელთა ჯგუფის შექმნის შესახებ 31 460 19.02.2019 მერია
საქართველოს მთლიანობისათის ბრძოლის მონაწილეების , ერთჯერადი დახმარების შესახებ 31 444 18.02.2019 მერია
ცერებრალური დამბლით დაავადებულთა პირების ერთჯერადი დახმარების შესახებ 31 440 18.02.2019 მერია
სოციალურად დაუცველი , სამი და მეტ შვილიანი ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების შესახებ 31 438 18.02.2019 მერია
სოციალურად დაუცველი , სამი და მეტ შვილიანი ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების შესახებ 31 445 18.02.2019 მერია
დასახლების საერთო კრებებისა და ამომრჩეველთა კონსულტაციების ინიცირების შესახებ 31 391 15.02.2019 მერია
" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების " საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ. 31 390 15.02.2019 მერია
საშტატო ნუსხისა და სახელფასო განაკვეთების დამტკიცების შესახებ 31 389 15.02.2019 მერია
ჯანდაცვის ცენტრის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 31 386 15.02.2019 მერია
საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 31 388 15.02.2019 მერია
ერთჯერადი ფულადი დახმარების შესახებ 31 396 15.02.2019 მერია
საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 31 387 15.02.2019 მერია
" საფეხბურთო კლუბ სამგურალისათის " უძრავი ქონების გადაცემის შესახებ 31 369 14.02.2019 მერია
იძულებით გადაადგილებული პირის დაკრძალვის ხარჯების შესახებ 311 367 14.02.2019 მერია