დოკუმენტების ბაზა

დასახელება ნომერი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელებასტან დაკავშირებით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ საბავშვო ბაღებში სააღმზრდელო პროცესის შეჩერების გამო წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებშ სასწავლო პროცესის აღდგენამდე არსაზრდელტა მშობლებისათვის 31 1056 23.03.2020 მერია
მეორე რანგის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის -ბუღალტრული აღრიცხვის, განყოფილების უფროსის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნის დამტკიცების შესახე 31 1117 27.03.2020 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეების ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ. 31 1120 27.03.2020 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო ოჯახებისათვის დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზრაურებელი ტანხის გამოყოფის შესახებ. 31 1128 27.03.2020 მერია
"სახელმწიფო პროექტების ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებატა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ" საქართველოოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის პროფესიული საჯარ 31 1131 27.03.2020 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საგანგებო ბიუჯეტის -საგანგებო მდგომარეობასტან დაკავშირებით ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამის ფარგლებში ქვეყანაში არსებული ახალი კორონავირუსის გავრცელებასტან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის დახმარების გაწე 31 1135 30.03.2020 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საგანგებო ბიუჯეტის -საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამის ფარგლებში ქვეყანაში არსებული ახალი კორონავირუსის გავრცელებასტან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის დახმარების გაწე 31 1184 03.04.2020 მერია
"არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"-ს 2020 წლის ხარჯტაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 13 იანვრის N 3 38 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 31 1185 03.04.2020 მერია
"არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის -"ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრისს" 2020 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 17 იანვრის N 31 53 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 31 1186 03.04.2020 მერია
"არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვიტარების საკოორდინაციო ცენტრის"-ს 2020 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ " წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 9 იანვრის N 31 24 ბრძანებაში ცვლილების შეტანი 31 1191 06.04.2020 მერია
გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 70 წელს გადაცილებული სამასი მზრუნველობამოკლებული პირისთვის (ხანდაზმულისთვის) სხვადასხვა საკვები პროდუქტების გამარტივებული შესყიდვის საშულაებით განხორციელების შესახებ. 31 1195 07.04.2020 მერია
გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე , ვიზიტორთა შორის დისტანციის დაცვის მიზნით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისათვის 400 ერთეული საინფორმაციო პოსტერის -"დაიცავი დისტანცია"-ს ბეჭდვის მომსახურების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ. 31 1200 08.04.2020 მერია
გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე,ქ.წყალტუბოში არსებული 126 საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოებისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული 20 ამბულატორიის შენობის დეზინფექციასთან დაკავშირებული მომსახურეობის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებიტ განხორციელებ 31 1201 08.04.2020 მერია
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებასტან დაკავშირებით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ, მეორე რანგის , წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის, საფინანსო -საბიუჯეტო სამსახურის მეორადიი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის-ბუღალტრული 31 1203 08.04.2020 მერია
"სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულებაზე კონტტროლის განხორციელებისა და შესყიდვის ობიექტის მიღების მიზნით ადმინისტრაციული და შესყიდვების ობიექტის მიღების მიზნით ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურში თანამშრომელთა ჯგუფის შე 31 1207 13.04.2020 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საგანგებო ბიუჯეტის-საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამის ფარგლებში ქვეყანაში არსებული ახალი კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში აფხაზეთიდან დევნილი სოციალურად დ 31 1216 14.04.2020 მერია
გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე, 150 დევნილი სოციალურად დაუცველი ოჯახის, აგრეთვე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოწყვლადი ჯგუფების მხარდასაჭერად სხვადასხვა საკვები პროდუქტების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ. 31 1217 14.04.2020 მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის სახელმწიფო სესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 20 ნოემბრის N 31 3877 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 31 1055 20.03.2020 მერია
"არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფტავების გაერთიანების " 2020 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ " წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 05 მარტის N 31 858 ბრძანებაში ცვლილებების შეტა 31 1054 20.03.2020 მერია
"საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ." საქართველოს მთავრობის 2019 წ. 18 დეკემბრის N 26 30 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 18 დეკემბრის N 553 გა 31 1053 20.03.2020 მერია
საქართველოში ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრჩელების აღკვეთის ღონისძიებების განხორციელების მიზნით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი და შჭირვებული მოსახლეობის კვებით უზრუნველსაყოფად ტრანსპორტის გამოყოფის შესახებ. 31 1052 19.03.2020 მერია
"მეორე რანგის ,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვიტარებისა და ქონების მართვის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის -აგრარულ საკითხთა განყოფილების უფროსის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად საკ 31 1049 19.03.2020 მერია
ფატი გაგოშიძის პირველი რანგის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის -საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე განუსაზღვრელი ვადით დანიშვნის შესახებ. 31 1020 17.03.2020 მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცებისს შესახებ". წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 20 ნოემბრის N 31 3877 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 31 1016 17.03.2020 მერია
"არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების შესაებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 05 მარტის N31 858 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 31 1015 17.03.2020 მერია
"არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების " 2020 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ". წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 10 იანვრის N 31 29 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 31 1005 17.03.2020 მერია
ქ.წყალტუბოში,რუსთაველის ქ.N27-ში მდებარე შენობის პირველსართულზე განთავსებული საოფისე ფართის ა(ა)იპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის"-თვის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ. 31 995 13.03.2020 მერია
მეორე რანგის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა დაქონების მართვის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერტეულის ხელმძღვანელის -აგრარულ საკითხთა განყოფილების უფროსის ვაკანტურ თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად 31 984 12.03.2020 მერია
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გარდაცვლილი პირის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურების შესახებ. 31 977 12.03.2020 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერირორიაზე რეგისტრირებული ოჯახებისათვის, პირებისათვის, მატერიალური წახალისების მიზნით, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, მესამე შვილის შეძენის გამო ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ. 31 975 12.03.2020 მერია
"არასამეწარმეო (არაკომერციული0 იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი"-ს 2020 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 13 იანვრის N 311 36 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 31 962 12.03.2020 მერია
"არასამეწარმეო 9არაკომერციული) იურიდიული პირის -"ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის"2020 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 17 იანვრის N 31 53 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 31 961 12.03.2020 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარების შესახებ,რომლებსაც სტატუსი მიენიჭათ თვალის დაავადების გამო. 31 951 10.03.2020 მერია
"კორონა ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ " წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 2 მარტის N 31 802 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 31 939 10.03.2020 მერია
არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირის -"წყალტუბო არენა"-ს 2020 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 9 იანვრის N31 23 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 31 927 09.03.2020 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ცერებრალური დაბლით დაავადებული პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარების შესახებ. 31 921 09.03.2020 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ერთჯერადი ფულადი დახმარების შესახებ. 31 919 09.03.2020 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ცერებრალური დამბლით დაავადებული პირების ერტჯერადი ფულადი დახმარების შესახებ. 31 905 09.03.2020 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი , სამი და მეტ შვილიანი ოჯახებისათვის , პირებისათვის, ერტჯერადი ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ. 31 904 09.03.2020 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული , სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ ომის მონაწილეებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ. 31 903 09.03.2020 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული , მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირების ფულადი დახმარების შესახებ. 31 893 09.03.2020 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პირების დახმარების შესახებ. 31 889 09.03.2020 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი, სამი და მეტ შვილიან ოჯახებისათვის, ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ. 31 888 09.03.2020 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისატვის მებრძოლ ომის მონაწილეებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების შესახებ. 31 887 09.03.2020 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული , სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის , პირისათვის, პირველი ახალშობილის შეძენის გამო , ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ. 31 886 09.03.2020 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული , ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოები მონაწილე პირების დახმარების შესახებ. 31 881 09.03.2020 მერია
2-რე რანგის ,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერტეულის ხელმძღვანელის -აგრარულ საკითხთა განყოფილების უფროსის ვაკანტური ტანამდებობის დასაკავებლად დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებ 31 867 06.03.2020 მერია
კეთილმოწყობის ღონისძიებების პროგრამაში ქვეპროგრამის "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება -განაშენიანება დამატებისა და ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობის დამტკიცების შესახებ. 31 862 05.03.2020 მერია
დასუფთავება და გარემოს დაცვის "დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა დამატებისა და ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობის დამტკიცების შესახებ. 31 861 05.03.2020 მერია
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის და დასუფთავების გაერთიანების 2020 წლის ხარჯტაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 858 05.03.2020 მერია
პოზიციათა გარდაქმნის შესახებ. 31 806 04.03.2020 მერია
კორონა ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ. 31 802 02.03.2020 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ს.ოფურჩხეთში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობაში პირველ და მეორე სართულებზე განთავსებული ფართის სარეგბლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, არსებობის ვადით , უსასყიდლოდ უზუფრუქტის ფორმით ,ა(ა)იპ 31 793 28.02.2020 მერია
"არასამეწარრმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის" საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ". წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 12 ივნისის N 31 653 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 31 787 28.02.2020 მერია
"არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის" საშტატო ნუსხისა და სახელფასო განაკვეთების დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპაკლიტეტის მერის 2018 წლის 30 მაისის N 31 1627 ბრძანებაში ცვლილებები 31 786 28.02.2020 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ს.გეგუთში , შპს "მაგთიკომი"-ს მიერ მოწყობილი საბაზო სსადგურის "გეგუთი"-ს ექსპლუატაციაში მიღების შეასხებ. 31 783 28.02.2020 მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ტენდერის ფორმით შესყიდვების განხორციელების მიზნით სატენდერო კომისიის შექმნის შესახებ " წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 15 ნოემბრის N 31 1707 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 31 755 26.02.2020 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საკონკურსო კომისიის თავჯდომარის 2020 წლის 20 თებერვლის N 31 626 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 31 680 24.02.2020 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზებისათვის ვადაგაგრძელებული ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ. 31 679 24.02.2020 მერია
დავით იობიძის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა დადასუფთავების გაერთიანების " დირექტორის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ. 31 650 20.02.2020 მერია
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის , წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების " დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ. 31 601 18.02.2020 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 9არაკომერციული) იურიდიული პირების "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრის " და "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების მიმართ რეორგანიზაციის პროცესის დასრულების შესახებ. 31 578 17.02.2020 მერია
არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის "2020 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესეხაბ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 16 იანვრის N 31 48 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 31 561 14.02.2020 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ს. ნამოხვანის მიმდებარე ტერიტორიაზე (მდინარე) , შპს "ენკა რინიუებლზ"-ის სარგებლობაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში ასაფეთქებელი საწყობის მშენებლობისათვის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების 31 538 14.02.2020 მერია
"არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების " საშტატო ნუსხისა და სახელფასო განაკვეთების დამტკიცების შესახებ". 31 608 18.02.2020 მერია
არასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების "დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ. 31 601 18.02.2020 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირების "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრის" და "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების "მიმართ რეორგანიზაციის პროცესის დასრულების შესახებ. 31 578 17.02.2020 მერია
არასამეწარმეო (არაკომერციული)იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის "2020 წლის ხარჯტაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 561 14.02.2020 მერია
"არასამეწარმეო (არაკომერციული)იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების "საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ". 31 458 13.02.2020 მერია
არასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიული პირის -"წყალტუბო არენა"-ს 2020 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 425 11.02.2020 მერია
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების "2020 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 389 05.02.2020 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხომულში,შპს "თეთრა ჯგუფი"-ს სარგებლობაში (იჯარა) არსებულ მიწის ნაკვეთში ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობისათვის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობისათვის ნებართვის გაცემის შესახებ. 31 379 05.02.2020 მერია
"არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის-"ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის "2020 წლის ხარჯტაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ". 31 376 05.02.2020 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარის ფორმით სარგებლობაში გადაცემისათვის პირობებიანი ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ. 31 374 05.02.2020 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზებისათვის ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ. 31 373 05.02.2020 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზებისათვის პირობებიანი ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ. 31 370 05.02.2020 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზებისათვის ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ. 31 347 03.02.2020 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში უძრავი ქონების პრივატიზებისათვის ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ. 31 345 03.02.2020 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოზრავი ქონების პრივატიზებისათვის ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ. 31 343 03.02.2020 მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ელექრონული აუქციონის ფორმით, პირობებით სარგებლობის უფლებით გადაცემის " 2019 წლის 1 ივლისის N 2 ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ. 31 334 03.02.2020 მერია
"არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების "2020 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 206 28.01.2020 მერია
არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირის "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის " 2020 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 204 28.01.2020 მერია
არასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიული პირის -"ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის" 2020 წლის ხარჯტაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 53 17.01.2020 მერია
არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის "2020 წლის ხარჯტაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 48 16.01.2020 მერია
არასამეწარმეო(არაკომერცული)იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის "2020 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 38 13.01.2020 მერია
არასამეწარმეო( არაკომერციული) იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის" 2020 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 37 13.01.2020 მერია
არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის " 2020 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 36 13.01.2020 მერია
არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის " 2020 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 36 13.01.2020 მერია
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრის" 2020 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცებისს შესახებ. 31 31 13.01.2020 მერია
"სატენდერო კომისიის საქმიანობის ტექნიკური და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის მიზნით, სატენდერო კომისიის აპარატის შექმნის შეასხებ". 31 30 10.01.2020 მერია
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების "2020 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიების შესახებ 31 29 10.01.2020 მერია
არასამეწარმეო (არაკომერციული)იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის " 2020 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 24 09.01.2020 მერია
არასამეწარმეო9არაკომერციული) იურიდიული პირის-"წყალტუბოს არენას" 2020 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 23 09.01.2020 მერია
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების "2020 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 22 09.01.2020 მერია
არასამეწარმეო იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების " 2020 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების სესახებ 31 14 06.01.2020 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ს.წყალტუბოში, საჯარო სკოლის (240 მოსწავლე) სამშენებლო პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობისათის გაცემის შესახებ. 31 3657 25.10.2019 მერია
"არასამეწარმეო იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების "2019 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 3642 11.10.2019 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ს.ქვიტირში/მესხეთში/შპს "ჯორჯიან გრუპ"-ის საკუთრებაშ არსებული მიწის ნაკვეთში მდებარე სასაწყობო და საოფისე შენობის ექსპლუატაციაში მიღების შესახებ. 31 3628 23.10.2019 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ს.ქვიტირში/მესხეთში/შპს "ჯორჯიან გრუპ"-ის საკუთრებაშ არსებული მიწის ნაკვეთში მდებარე სასაწყობო და საოფისე შენობის ექსპლუატაციაში მიღების შესახებ. 31 3628 23.10.2019 მერია
"არასამეწარმეო იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი"-ს 2019 წლის ხარჯტაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 3590 21.10.2019 მერია