დოკუმენტების ბაზა

დასახელება ნომერი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
არასამეწარმეო იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების" 2019 წლის ხარჯტაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 3036 30.08.2019 მერია
არასამეწარმეო იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი"-ს 2019 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ . 31 3031 30.08.2019 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ს.ქვიტირში, მოქალაქე მუსტაფა ქასსიმ ისმაილის საკუთრებაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში სავაჭრო დანიშნულების ობიექტის მშენებლობის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებერთვის გაცემის შესახებ. 31 2987 26.08.2019 მერია
"არასამეწარმეო იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის"-ს 2019 წლის ხარჯთაღრიცხვიას დამტკიცების შესახებ". 31 2977 23.08.2019 მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და შპს "გზამშენი 2017"-ს შორის გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2019 წლის 13 მაისის #98 ხელშეკრულების შეწყვეისა და საჯარიმო სანქციის შესახებ. 31 2968 22.08.2019 მერია
" არასამეწარმეო იურიდიული პირის-"წყალტუბოს ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი"-ს 2019 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესასებ. 31 2967 22.08.2019 მერია
არასამეწარმეო იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის " 2019 წლის ხარჯტაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 2948 21.08.2019 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში გარე ვაჭრობისთვის ადგილების გამოყოფის შესახებ. 31 2947 21.08.2019 მერია
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დამატებითი ქონების სახით დარეგისტრირების შესახებ 31 2946 21.08.2019 მერია
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ უძრავი ქონების წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დარეგისტრირების შესახებ. 31 2946 21.08.2019 მერია
ქ.წყალტუბოში რუსთაველის ქ.#2-ში, შპს "სანატორიუმი წყალტუბო"-ს საკუთრებაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში რესტორან "მაგნოლიას"-ს რეკონსტრუქცია-მიშენებისათვის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ. 31 2933 21.08.2019 მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ტენდერის ფორმით შესყიდვის განხორციელების მიზნით სატენდერო კომისიიის შექმნის შესახებ". 31 2923 20.08.2019 მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოსთან არსებულ თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ". 31 2921 19.08.2019 მერია
გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ს.ქვედა ქვილიშორში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ. 31 2907 16.08.2019 მერია
"არასამეწარმეო იურიდიული პირის "ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის " დირექტორის ნინო ნემსიწვერიძის შვებულების შესახებ"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 14 აგვისტოს #31 2871 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 31 2906 16.08.2019 მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სკუთრებაში არსებული ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით, პირობებით სარგებლობის უფლებით გადაცემის " 2016 წლის 31 მაისის #12 ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ. 31 2890 15.08.2019 მერია
"არასამეწარმეო იურიდიული პირის -"ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის " 2019 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 2886 15.08.2019 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ს.ზედა მესხეთში, შპს "ბიზნეს ჯგუფი 2010 "-ის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთში მდებარე ავტოსევისის ცენტრის ექსპლუატაციაში მიღების შესახებ. 31 2882 14.08.2019 მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ს.გუმათში, შპს "რენეგეიდ თიი"-ს საკუთრებაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში ჩაის გადამამუშავებელი მცირე საწარმოს მშენებლობისათვის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ". 31 2873 14.08.2019 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისა და სპს "გზამშენი 2017"-ს შორის გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2019 წლის 13 მაისის $98 ხელშეკრულების შეწყვეტისა და საჯარიმო სანქციის დაკისრების შესახებ. 31 2872 14.08.2019 მერია
"არასამეწარმეო იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი"-ს 2019 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ . 31 2862 14.08.2019 მერია
არასამეწამეო იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების " 2019 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 2854 14.08.2019 მერია
"სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრლებების პირობების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელებისა და შესყიდვის ობიექტის მიღების მიზნით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურში თანამშრომელთა ჯგუფის შე 31 2853 13.08.2019 მერია
ქ.წყალტუბოში , ვაჟა ფაშაველას ქუჩის 1 სესახვევში მდებარე ხაზოვანი ნაგებობების წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებად დარეგისტრირების შესახებ. 31 2852 13.08.2019 მერია
"სახელმწიფო შესყიდვების შეასხებ ხელსეკრულებების სესრულებაზე კონტროლის განხორციელებისა და სეყიდვის ობიექტის მიღების მიზნით ადმინისტრაციულ და შესყიდვების სამსახურში თანამშრომელთა ჯგუფის შექმნის შესახებ". 31 2847 12.08.2019 მერია
"არასამეწარმეო იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"-ს 2019 წლის ხაჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ". 31 2846 12.08.2019 მერია
"არასამეწარმეო იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების" 2019 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 2839 12.08.2019 მერია
გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე , წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ს.წყალტობოში(მე-2 უბანი) ოპტიმიზირებული დაწყებითი საჯარო სკლოის,ს.ბანოჯის საჯარო სკოლის, ს.გვიშტიბის საჯარო სკოლისა და ქ.წყალტუბოში 33 საჯარო სკოლის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების გამარტ 31 2838 12.08.2019 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ს.ქვილისორში , შპს "პრომეთეს ბაღები"-ს სარგებლობაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობისათვის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ. 31 2837 09.08.2019 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში უძრავ ქონების დაყოფის შესახებ. 31 2834 09.08.2019 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის "მაკმატუნა"-ს საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში მეცხოველეობის ფერმის და მომვლელთა სახლის მშენებლობისათვის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ. 31 2833 09.08.2019 მერია
"სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელებისა და შესყიდვის ობიექტის მიღების მიზნით თნამშრომელტა ჯგუფის შექმნის შესახებ". წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქ 31 2809 05.08.2019 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ს.ფარცხანაყანევში სპს "მაკნატუნა"-ს საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში მეცხოველეობის ფერმისა და მომვლელტა სახლის მშენებლობისათვის მიწის ნაკვეთის სამსენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ 31 2798 05.08.2019 მერია
"არასამეწარმეო იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრის " 2019 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ". 31 2797 02.08.2019 მერია
გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე , წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ს.პატრიკეთის და ს.ტყაჩირის საჯარო სკოლების სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვის საშუალაებიტ განხორციელების შესახებ. 31 2788 02.08.2019 მერია
გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე , ქ.წყალტუბოში, ოტია იოსელიანის სახელობის #1 საჯარო სკოლის საპირფარეშოს სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხილვის შესახებ. 31 2787 02.08.2019 მერია
ქ.წყალტუბოში აკ.წერეთლის ქუჩა 31 ა-ში, მიმდებარედ შპს "სოკარ ჯორჯია გაზი"-ს მიერ შპს "თარიკონი"-ს ობიექტის გაზმომარაგებისათვის, საშუალო წნევის მიწისქვეშა გაზსადენის , სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის 31 2747 31.07.2019 მერია
"ქ.წყალტუბოს შემოსასვლელში განთავსებული აბრის პროექტის შერცევის მიზნით ჩატარებულ კონკურსში გამარჯვებული შპს "დინოზავრის "დაჯილდოვების შესახებ". 31 2746 31.07.2019 მერია
"არასამეწარმეო იურიდიული პირის "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების წესდების ახალი რედაქციით დამტკიცების შესახებ. 31 2724 30.07.2019 მერია
"ქ.წყალტუბოში , შანიძის ქ.#10-ში , ამხანაგობა "ედელვაისი"-ს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთში ავტოფარეხის მშენებლობისათვის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართის გაცემის შესახებ". 31 2716 30.07.2019 მერია
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დამატებითი ქონების სახით დარეგისტრირების შესახებ. 31 2698 29.07.219 მერია
ქ.წყალტუბოში, გოგებაშვილის ქ#2 ა-ში მდებარე , მარავლბინიანი საცხოვრებელი სახლის ამხანაგობა "ცისარტყელა "-სატვის , მისაკუთვნებელი მიწის ნაკვეთის საზღვრების დამტკიცების შესახებ. 31 2679 29.07.219 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ს.გუმბრაში შპს "არიას"-ს საკუთრებაში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში სასტუმროს მშენებლობისთვის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ. 31 2687 26.07.2019 მერია
"არასამეწარმეო იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების " 2019 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 31 2620 19.07.2019 მერია
"არასამეწარმეო იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების " 2019 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 31 2620 19.07.2019 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ს.გეგუთში , შპს "მაგთიკომი"-ს საკუთრებაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში საბაზო სადგურის მშენებლობისთვის, პროექტის შეთანხმებისა და მსენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ. 31 2648 23.07.2019 მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ს.ზედა მესხეთში , შპს "ასალ ინშაათის"-ს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთში საცხოვრბელი კომპლექსის მშენებლობათვის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ". 31 2647 23.07.2019 მერია
"არასამეწარმეო იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების " 2019 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 31 2620 19.07.2019 მერია
"არასამეწარმეო იურიდიული პირის "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"-ს 2019 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 2599 17.07.2019 მერია
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დარეგისტრირების შესახებ 31 2571 16.07.2019 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ს.ქვილიშორში , შპს "პრომეთეს ბაღი"-ს სარგებლობაში არსებულ არასასოფლო -სამეურნეო დანისნულების მიწის ნაკვეთში მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობისთვის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ 31 2569 16.07.2019 მერია
არასამეწარმეო იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების 2019 წლის ხარჯტაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 2555 15.07.2019 მერია
"არასამეწარმეო იურიდიული პირის -"ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის "2019 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 31 2554 15.07.2019 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის და შპს "გეგუთს " შორის დადებული , "მუნიციპალური ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ". 31 2553 15.07.2019 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ს.გეგუთში შპს "მაგთიკომი"-ს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთში საბაზო სადგურის განსათავსებლად მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების პროექტის შეთანხმბის შესახებ 31 2529 11.07.2019 მერია
არასამეწარმეო იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის " 2019 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 31 2504 10.07.2019 მერია
არასამეწარმეო იურიდიული პირის "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი"-ს 2019 წლის ხარჯტაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 2513 10.07.2019 მერია
"არასამეწარმეო იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების " 2019 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ". 31 2506 10.07.2019 მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ ". 31 2505 10.07.2019 მერია
არასამეწარმეო იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის " 2019 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 31 2504 10.07.2019 მერია
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დამტებითი ქონების სახით დარეგისტრირების შესახებ 312488 09.07.2019 მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ". 31 2422 03.07.2019 მერია
არასამეწარმეო იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების " 2019 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 2421 03.07.2019 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ს.ახალ საყულიაში მდებარე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობაში განთავსებული ფართის უსასყიდლოდ უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ. 31 2416 03.07.2019 მერია
"არასამეწარმეო იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი"-ს 2019 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 2411 02.07.2019 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ხაზოვანი ნაგებობების (გარე განათების კონსტრუქციები) პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით-იჯარით, შპს "მაგთიკომი"-სათვის გადაცემის შესახებ. 31 2408 02.07.2019 მერია
"არასამეწარმეო იურიდიული პირის-"ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის "2019 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 31 2369 27.06.2019 მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სეხელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ". 31 2368 27.06.2019 მერია
"არასამეწარმეო იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრის " 2019 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 2366 27.06.2019 მერია
არასამეწარმეო იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპლაიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის " 2019 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 2365 27.06.2019 მერია
"საზოგადოებრივ ,ნიშვნელობის დაწესებულებაში ესთეტიკური და კოსმეტიკური ცენტრის პროცედურების წარმოებისას ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარული ნორმების დამტკიცების შესახებ". 31 2363 27.06.2019 მერია
გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე, ქ.წყალტუბოში , ცენტრელურ პარკში არსებული საპირფარეშოს ფასადისა და შიდა სანიტარული კვანძის რეაბილიტაციის სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ. 31 2361 27.06.2019 მერია
"არასამეწარმეო იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი"-ს 2019 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ". 31 2346 27.06.2019 მერია
ქ.წყალტუბოში შანიძის ქ.#9-ში მდებარე ,მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ამხანაგობა "ფარცვანა"-სათვის , მისაკუთვნებელი მიწის ნაკვეთის საზრვრების დაამტკიცების შესახებ. 31 2323 25.06.2019 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ს.ქვილიშორში "იმერეთი"-ს საკუთრებაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში კომერციული ფართის მიშენება-რესკონსტრუქციისათვის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ. 31 2285 21.06.2019 მერია
"არასამეწარმეო იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრის "2019 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების სესახებ". 31 2278 20.06.2019 მერია
ქ.წყალტუბოში ბარათაშვილის #1-ში, შპს "ვესტ-საიდი"-ს საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობის (ს/კ 29.08.35.044) რეკონსტრუქციის საპროექტო დოკუმენტში ცვლილების შეტანისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ. 31 2272 20.06.2019 მერია
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელებისა და შესყიდვის ობიექტის მიღების მიზნით ჯგუფის უფროსის მოვალეობის განსაზღვრის შესახებ. 31 2218 17.06.2019 მერია
არასამეწარმეო იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი"-ს 2019 წლის ხარჯთარრიცხვის დამტკიცების შესახებ 31 2222 18.06.2019 მერია
არასამეწარმეო იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი"-ს 2019 წლის ხარჯთარრიცხვის დამტკიცების შესახებ 31 2222 18.06.2019 მერია
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელებისა და შესყიდვის ობიექტის მიღების მიზნით ჯგუფის უფროსის მოვალეობის განსაზღვრის შესახებ. 31 2218 17.06.2019 მერია
არასამეწარმეო იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის "2019 წლის ხარჯტაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 2216 17.06.2019 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ს.ქვიტირში შპს "ჯორჯიან გრუპ"-ის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნე დანიშნულების მიწის ნაკვეთში საოფისე შენობის მშენებლობისთვის პროექტის შეთანხმებისა დამშენებლობისთვის ნებართვის გაცემის შესახებ. 31 2214 17.06.2019 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სალუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამიისტროს ა9ა)იპ"სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოსთვის"სარგებლობის უფლებით -უსასყიდლოდ უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ. 31 2195 14.06.2019 მერია
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დამატებითი ქონების სახით დარეგისტრირების შესახებ 31 2191 13.06.2019 მერია
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დამატებითი ქონების სახით დარეგისტრირების შესახებ 31 2191 13.06.2019 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ქ.წყალტუბოში, 9 აპრილის ქ.1 შესახვევში განთავსებული სარეაბილიტაციო ცენტრ "ჩვენი სახლისათვის "უსასყიდლოდ უზურფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ. 31 2190 13.06.2019 მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სახელმწიფო შესყიდევბის გეგმის დამკიცების შესახებ". 31 2164 12.06.2019 მერია
"არასამეწარმეო იურიდიული პირის-"ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის 2019 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 31 2155 11.06.2019 მერია
"არასამეწარმეო იურიდიული პირის-"ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის 2019 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 31 2155 11.06.2019 მერია
"არასამეწარმეო იურიდიული პირის-"ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის 2019 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 31 2155 11.06.2019 მერია
"არასამეწარმეო იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრის"საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ". 31 2152 10.06.2019 მერია
არასამეწარმეო იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბაშვო ბაღების გაერთიანების "2019 წლის ხარჯთაღიცხვის დამტკიცების შესახებ 31 2151 10.06.2019 მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონებების იჯარის ფორმით, სარგებლობაში გადაცემისათვის პირობებიანი ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ. 31 2125 07.06.2019 მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სახელმწიფო გეგმის დამტკიცების შესახებ 31 2106 05.06.2019 მერია
წყალტუბოს მნიციპალიტეტის საკუთრებად ქონების დარეგისტრირების შესახებ 31 2104 05.06.2019 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებად ქონების დარეგისტრირების შესახებ 31 2103 05.06.2019 მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებად ქონების დარეგისტრირების შესახებ 31 2102 05.06.2019 მერია
ზოგადი განათლების ხელსეწყობის პროგრამების ასიგნებების მუხლებს შორის თანხის გადანაწილებისა და ხარჯტაღრიცხვის ცვლილების ცნობის დამტკიცების შესახებ 31 2100 05.06.2019 მერია
"არასამეწარმეო იურიდიული პირის "-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის "2019 წ.ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 31 2092 04.06.2019 მერია