დოკუმენტების ბაზა

დასახელება ნომერი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების დასაფინანსებლად კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად წარსადგენი პროექტის - ქალაქ წყალტუბოს ქუთაისის ქუჩის (ნაწილის) რეაბილიტაცია ბეტონის საფარი 36 41 25.06.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის შეთანხმების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 დეკემბრის №36 190 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 36 40 25.06.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთის კულტურის სახლისათვის ლია ხოტივარის სახელის მინიჭების შესახებ 36 39 28.05.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და სარდიონ ბენიძეს შორის 2019 წლის 1 ივლისს გაფორმებულ N3 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 38 28.05.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და თამთა ცხადაძეს შორის 2016 წლის 31 მაისს გაფორმებული N10 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 37 28.05.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და ანა ჩიქობავას შორის 2016 წლის 31 მაისს გაფორმებული N9 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 36 28.05.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 31 იანვრის №36 8 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 36 35 28.05.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
ქალაქთმშენებლობითი გეგმების შემუშავების დაწყების თაობაზე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის( შეთანხმების) თაობაზე 36 34 28.05.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის (202002023 წლები) დამტკიცების შესახებ 36 33 28.05.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის’’ საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 32 28.05.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და არასამეწარმეო საერო სკოლა „ოცნებას“ შორის 2011 წლის 18 მაისს გაფორმებულ N22 ხელშეკრულებასა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და არასამეწარმეო სკოლა „ოცნებას“ შორის გაფორმებულ 2013 წლის 30 აგვისტოს N15 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტან 36 31 29.04.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
ქალაქ წყალტუბოში, ცენტრალური პარკის ტერიტორიაზე (საკ.კოდი N29.08.34.091) განთავსებული აუზების (შადრევნების) მოვლა-პატრონობის მიზნით, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილ 36 30 29.04.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით - იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 36 29 27.03.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრისათვის“ ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩა N27-ში მდებარე შენობის (საკ.კოდი N29.08.34.107) პირველ სართულზე განთავსებული 57.82 კვ.მ. (ორი ოთა 36 28 11.03.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2020 წელს საქართველოს რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო წინადადებების განხილვისა და მოწონების შესახებ 36 27 11.03.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებათა 2020 წელს განსახორციელებელი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ 36 26 27.02.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლების, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის მიერ 2019 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ 36 25 27.02.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ მიერ 2019 წლის III–IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 24 27.02.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2020 წელს საქართველოს რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო წინადადებების განხილვისა და მოწონების შესახებ 36 23 27.02.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
„ა(ა)იპ საქართველოს ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ცენტრალური კავშირი“-სათვის წყალტუბოს ვეტერანთა ორგანიზაციის განსათავსებლად, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, ინდ. მეწარმე „მურთაზ კანკაძისათვის“, „მუნიციპალური ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცე 36 22 27.02.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანებისათვის“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფურჩხეთში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობის (საკ. კოდი №29.03.35.223) პირველ და მ 36 21 27.02.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის (საკ.კოდი 29.10.37.366) მეორე სართულზე განთავსებული 12.96 კვ.მ. ფართის (ერთი ოთახი) სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, ერთი წლის ვადით, იჯარის უფლებით გაცემის შესახ 36 20 27.02.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 36 19 27.02.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის მიერ 2019 წლის III-IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 18 27.02.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 17 27.02.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის“ საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 16 27.02.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახურის მიერ 2019 წლის III- IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 15 27.02.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2020 წელს საქართველოს რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო წინადადებების განხილვისა და მოწონების შესახებ 36 14 19 02 2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების“ დაფუძნების, წესდების მიღების, საშტატო ნუსხისა და სახელფასო განაკვეთების დამტკიცების შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თან 36 13 04.02.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება- მრეწველები“–ს შექმნის, შემადგენლობის, პოლიტიკური პლატფორმისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 13 დეკემბრის №36 163 განკარგულებაში ცვლილების შეტან 36 12 04.02.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების” მიერ 2019 წლის III–IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 11 31.01.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის მიერ 2019 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ 36 10 31.01.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2020 წელს საქართველოს რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო წინადადებების განხილვისა და მოწონების შესახებ 36 9 31.01.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 36 8 31.01.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 36 7 31.01.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის წესით სარგებლობის უფლებით - იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 36 6 31.01.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მიერ 2019 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ 36 5 31.01.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის მიერ 2019 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ 36 4 31.01.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების“ საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 3 31.01.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ „2014 -2020 წლების შავი ზღვის აუზის ქვეყნების“ პროგრამის ფარგლებში პროექტის - „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“ (BSB 1138) განხორციელებისათვის, ევროკავშირისგან 718 244.92 ევროს ოდენობის გრანტის მიღებისა და ხელშეკრულე 36 2 31.01.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის მეოთხე კვარტლის სარეზერვო ფონდის განკარგვის შესახებ, ინფორმაციის თაობაზე 36 1 31.01.2020 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის I კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 36 197 26.12.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების“ მიერ 2018 წლის III-IV და 2019 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 196 26.12.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
,,ა.(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის“ ბენეფიციართა შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 ივნისის №36 96 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 36 195 26.12.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიშტიბში მდებარე, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 7954.0 კვ.მ. არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (საკ.კოდი N29.07.37.522) სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა( 36 194 26.12.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ყოფილი საწყობის შენობის (საკ.კოდი N29.14.37.451) სარგებლობის უფლებით, იჯარით, პირობებიანი ელექტრონული აუქციონის ფორმით გაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალ 36 193 26.12.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით - იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 36 192 26.12.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2019 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 191 26.12.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის შეთანხმების შესახებ 36 190 26.12.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის გრიგოლ იოსელიანის მიერ 2019 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ 36 189 26.12.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანებისათვის“ სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, თხოვების ფორმით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების – MERCEDES-BENZ 230 (გამოშვების წელი –1990 36 186 13.12.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის №36 7 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 36 185 13.12.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის” (ს/კ 421272027) რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 184 13.12.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების” (ს/კ 421268023) რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 183 13.12.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის” (ს/კ 421274506) რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 182 13.12.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრის” (ს/კ 421271670) რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 181 13.12.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების“ საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 180 13.12.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
შპს “საფეხბურთო კლუბ სამგურალის“ წესდებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 179 13.12.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
ქალაქ წყალტუბოში, აღმაშენებლის ქუჩის მიმდებარედ არსებული 700.0 კვ.მ. არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა–ნაგებობის N1–154 კვ.მ. (საკ.კოდი N29.08.36.141) სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო 36 188 20.12.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართულზე მდებარე 30.07 კვ.მ. ფართის (ერთი ოთახი) სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, ერთი წლის ვადით, იჯარის უფლებით გაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვ 36 187 20.12.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის N36 148 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 36 177 29.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების” (ს/კ 421268023) რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 176 29.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრის” (ს/კ 421271670) რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 175 29.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის” (ს/კ 421272027) რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 174 29.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის” (ს/კ 421274506) რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 173 29.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
შპს “საფეხბურთო კლუბ სამგურალის“ წესდებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 172 29.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთის კულტურის სახლისათვის ლია ხოტივარის სახელის მინიჭების შესახებ, მიზანშეწონილობის თაობაზე 36 170 29.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის მიერ 2019 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 169 29.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“–ს მიერ 2019 წლის I–II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 168 29.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2020 წელს საქართველოს რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო წინადადებების განხილვისა და მოწონების შესახებ 36 167 29.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის მიერ 2019 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 166 29.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების შესახებ 36 165 29.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
ქალაქთმშენებლობითი გეგმების შემუშავების დაწყების თაობაზე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის (შეთანხმების) შესახებ 36 164 22.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის შეთანხმების შესახებ” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №36 186 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზ 36 163 22.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის N 36 152 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 36 162 07.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი“-სათვის სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო თხოვების ფორმით მოძრავი ქონების 4 ( ოთხი) ცალი საინფორმაციო-სარეკლამო მანათობელი ბილბორდის გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერ 36 161 07.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2020 წელს საქართველოს რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების განსაზღვრისა და მოწონების შესახებ 36 160 07.11.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის“ მიერ 2019 წლის I–II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 159 30.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი“–ს მიერ 2019 წლის I–II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 158 30.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ 2019 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 157 30.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
სოფელ ფარცხანაყანევში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ადმინისტრაციული შენობა, საკ.კოდი 29.11.36.286) პირველ სართულზე განთავსებული 21.42 კვ.მ. ფართის (ერთი ოთახი) სარგებლობის უფლებით, ელექტრონული აუქციონის ფორმით, 36 156 30.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
სს „ლიბერთი ბანკი“-სათვის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით, ხუთი წლის ვადით ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩა №25-ში ( ს/კ 29.08.34.014.01.540) მდებარე უძრავი ქონების ( ადმინისტრაციული შენობის ) პირველ სართულზე განთავსებული 2 36 155 30.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის №36 8 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 36 154 30.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით - იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 36 153 30.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების“ მიერ 2019 წლის I–II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 152 30.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ 2019 წლის I–II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 151 30.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს არენას” მიერ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისათვის შპს „საფეხბურთო კლუბი სამგურალის“ წილის შეძენის მიზანშეწონილობის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 150 30.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის“ სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 149 30.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების“ საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 148 30.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების“ საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 147 30.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“–ს თანამშრომელთა სამუშაო პირობების, შინაგანაწესის დაცვის, ადმინისტრაციული საქმისწარმოებისა და უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ, ინფორმაციის თობაზე 36 146 30.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 9 თვის სარეზერვო ფონდის განკარგვის შესახებ, ინფორმაციის თაობაზე 36 145 30.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ მექვენაში მდებარე 600 კვ.მ. არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა–ნაგებობის (საკ.კოდი 29.01.35.159) სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ 36 144 15.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2019 წელს საქართველოს რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო წინადადებების განხილვისა და მოწონების შესახებ 36 143 15.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის №36 8 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 36 142 15.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ავთანდილ გაბუნიას უფლებამოსილების ცნობის შესახებ 36 141 15.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
სსიპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმბრინის საჯარო სკოლისათვის გოჩა წულაიას სახელის მინიჭების შესახებ, თანხმობის გაცემის თაობაზე 36 140 09.10.2015 საკრებულოს თავმჯდომარე
შპს „დატაკომი“–სათვის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით, 2 წლის ვადით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ წყალტუბოში, 9 აპრილის ქუჩაზე მდებარე 15 ერთეული (საკ.კოდი N29.00.338) და სარაჯიშვილის ქუჩაზე მდებარე 12 ერთე 36 139 09.10.2015 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ გეგუთში მდებარე 582.0 კვ.მ. არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა–ნაგებობის (საკ.კოდი 29.14.34.286) სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ 36 138 09.10.2015 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ზაზა მეტრეველის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 36 137 09.10.2015 საკრებულოს თავმჯდომარე