დოკუმენტების ბაზა

დასახელება ნომერი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ მექვენაში მდებარე 600 კვ.მ. არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა–ნაგებობის (საკ.კოდი 29.01.35.159) სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ 36 144 15.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2019 წელს საქართველოს რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო წინადადებების განხილვისა და მოწონების შესახებ 36 143 15.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის №36 8 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 36 142 15.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ავთანდილ გაბუნიას უფლებამოსილების ცნობის შესახებ 36 141 15.10.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
სსიპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმბრინის საჯარო სკოლისათვის გოჩა წულაიას სახელის მინიჭების შესახებ, თანხმობის გაცემის თაობაზე 36 140 09.10.2015 საკრებულოს თავმჯდომარე
შპს „დატაკომი“–სათვის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით, 2 წლის ვადით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ წყალტუბოში, 9 აპრილის ქუჩაზე მდებარე 15 ერთეული (საკ.კოდი N29.00.338) და სარაჯიშვილის ქუჩაზე მდებარე 12 ერთე 36 139 09.10.2015 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ გეგუთში მდებარე 582.0 კვ.მ. არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა–ნაგებობის (საკ.კოდი 29.14.34.286) სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ 36 138 09.10.2015 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ზაზა მეტრეველის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 36 137 09.10.2015 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის IV კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 36 136 27.09.19 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ მიერ 2019 წლის I–II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 135 27.09.19 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების“ სახელფასო განაკვეთში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 134 27.09.19 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის მიერ 2019 წლის I–II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 133 27.09.19 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფელ ქვიტირში მდებარე ნატო მიქაძის კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკ.კოდი 29.12.33.035) ახალი კერძო სასაფლაოს გახსნის (მოწყობის) შეთანხმების შესახებ 36 132 13.09.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბო არენა’’- ს“ საშტატო ნუსხისა და სახელფასო განაკვეთების დამტკიცების შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 131 13.09.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,საფეხბურთო კლუბი სამგურალი“-ს (ს/კ 421268014) სახელწოდების შეცვლისა და ა(ა)იპ „წყალტუბო არენა“-ს (ს/კ 421268014) წესდების მიღების შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 130 13.09.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების”მიერ 2019 წლის I– IIკვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 129 30.08.219 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების“ საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 128 30.08.219 საკრებულოს თავმჯდომარე
ქალაქ წყალტუბოში რუსთაველის ქუჩა №25-ში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებში არსებული შენობის (საკ. კოდი №29.08.34.014) პირველ სართულზე განთავსებული 16.7 კვ.მ. ფართის (ერთი ოთახი) სსიპ „იურიდიული დახმარების სამსახური“-სათვის სარგებლობის უფლებით, 36 127 30.08.219 საკრებულოს თავმჯდომარე
სს „სილქნეტი“–სათვის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით, ორი წლის ვადით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ წყალტუბოში, ვაჟა-ფშაველას ქუჩის პირველ შესახვევში არსებული 6 (ექვსი) ცალი გარე განათების ბოძის (ს/კ 29.00.6 36 126 30.08.219 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის წესით სარგებლობის უფლებით - იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 36 125 30.08.219 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით - იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 36 124 30.08.219 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით - იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 36 123 30.08.219 საკრებულოს თავმჯდომარე
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის №36 8 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 36 122 30.08.219 საკრებულოს თავმჯდომარე
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის №36 7 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 36 121 30.08.219 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი“–ს მიერ 2019 წლის I– IIკვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 120 30.08.219 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახურის მიერ 2019 წლის I–IIკვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 119 30.08.219 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფშკვითში, მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ 30 000კვ.მ. არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისათვის (საკ.კოდი 29.16.32.469) სასაფლაოს სტატუსის მინიჭების შესახებ 36 118 07.08.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
სს „სილქნეტი“–სათვის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით, ორი წლის ვადით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩა4–ის მიმდებარედ N29.00.637 საკადასტრო კოდზე მდებარე 14 ცალი და 26 მაისის ქუჩის მი 36 117 07.08.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
შპს „მაგთიკომი“–სათვის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით, ორი წლის ვადით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩა N27–ში (საკ.კოდი N29.08.34.107) მდებარე რკინის კონსტრუქციის (ანძა) და მის მიმდ 36 116 07.08.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით - იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ, თანხმობის გაცემის თაობაზე 36 115 07.08.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
მდინარე რიონზე არსებული წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლების – ზარათისა და ოფურჩხეთის დამაკავშირებელი უსახელო ხიდისათვის მიხეილ ძოწენიძის სახელის მინიჭების შესახებ 36 114 07.08.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
სსიპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანევის №2 საჯარო სკოლისათვის მამია ფანცულაიას სახელის მინიჭების შესახებ, თანხმობის გაცემის თაობაზე 36 113 07.08.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „წყალტუბოს განვითარებისათვის“ შექმნის, შემადგენლობის, ფრაქციის პლატფორმისა და წესდების დამტკიცების შესახებ 36 112 07.08.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი“-ს მიერ 2019 წლის I –II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 111 26.07.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“-ს მიერ 2019 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 110 26.07.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის №36 8 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 36 109 26.07.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის №36 7 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 36 108 26.07.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
ქალაქ წყალტუბოში, ცენტრალური პარკის ( საკ.კოდი # 29. 08. 34. 091 ) ტერიტორიაზე განთავსებული #6 აბაზანის მიმდებარედ არსებული 4375.0 კვ.მ. არასასოფლი-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სარგებლობის უფლებით, ელექტრონული აუქციონის ფორმით, 5 (ხუთი) წლი 36 107 26.07.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ყუმისთავში მდებარე 1039 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ( საკ.კოდი # 29. 04. 36. 063 ) სარგებლობის უფლებით, ელექტრონული აუქციონის ფორმით, 10 (ათი) წლის ვადით, იჯარის უფლებით, გარე ვაჭრობის რეგულირ 36 106 26.07.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ 36 105 26.07.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანები“ -ს წესდების ახალი რედაქციით დამტკიცების შესახებ“, ცვლილების შეტანის თაობაზე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 36 104 26.07.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016–2017 წლების ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის აუდიტის ანგარიშის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 ივნისის №36 99 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 36 103 26.07.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“–ს თანამშრომელთა სამუშაო პირობების, შინაგანაწესის დაცვის, ადმინისტრაციული საქმისწარმოებისა და უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ, ინფორმაციის თობაზე 36 102 26.07.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოსმუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ექვსი თვის შესრულების შესახებ 36 101 26.07.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ექვსი თვის სარეზერვო ფონდის განკარგვის შესახებ, ინფორმაციის თაობაზე 36 100 26.07.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით - იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 36 91 28.06.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით - იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 36 90 28.06.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2019 წელს საქართველოს რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ სტიქიის პრევენციის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო წინადადებების განხილვისა და მოწონების შესახებ 36 89 28.06.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის მიერ 2017(ნოემბერ–დეკემბერი)–2018 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 88 28.06.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლების, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის №36 150 განკარგულებაში ცვლილების 36 87 10.06.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
„ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22 თებერვლის #36/ 31 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 36 86 31.05.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
სსიპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წყალტუბოს საჯარო სკოლისათვის ნიკო ლორთქიფანიძის სახელის მინიჭების შესახებ, თანხმობის გაცემის თაობაზე 36 85 31.05.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის მიერ 2018 წლის III-IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 84 31.05.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ 36 83 31.05.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
ქალაქ წყალტუბოში, 9 აპრილის ქუჩის I შესახვევის N2–ში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობაში (საკ.კოდი N 29.08.37.055) განთავსებული 164.8 კვ.მ. ფართის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 2 (ორი) წლის ვადით გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს 36 82 31.05.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩა N25–ში მდებარე შენობის პირველ სართულზე განთავსებული 61.3. კვ.მ. ფართის (ს.კ. 29.08.34.014.01.528) პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვი 36 81 31.05.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის წესით სარგებლობის უფლებით - იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 36 80 31.05.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2019 წელს საქართველოს რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო წინადადებების განხილვისა და მოწონების შესახებ 36 79 31.05.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის მიერ 2018 წლის III-IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 78 31.05.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის სარეზერვო ფონდის განკარგვის შესახებ, ინფორმაციის თაობაზე 36 77 31.05.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების შესახებ 36 76 31.05.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში სტაჟირების გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატის ფორმის დამტკიცების შესახებ 36 75 31.05.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
შპს “გეგუთი“–ს ლიკვიდაციის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 74 31.05.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
სოფელ მაღლაკში, კულტურის სახლისა და ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ეზოს აღმოსავლეთ მხარეს ბეტონის დეკორატიულ ღობეზე დავით კონსტანტინეს ძე ნიჟარაძის, თომა ივანეს ძე ტყეშელაშვილის, რაჟდენ ვლადიმერის ძე ღაჭავასა და ზოსიმე ივლიანეს ძე ჟორჟოლია 36 73 31.05.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი“ -ს სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 72 31.05.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
ა(ა)იპ „ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი“-ს თანამშრომელთა სამუშაო პირობების, შინაგანაწესის დაცვის, ადმინისტრაციული საქმისწარმოებისა და უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ, ინფორმაციის თაობაზე 36 71 31.05.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ომარ სინაურიძის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ 36 70 31.05.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის წესით სარგებლობის უფლებით - იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 36 69 10.05.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ 2018 წლის III-IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 68 23.04.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლების, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ 36 67 23.04.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
„ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22 თებერვლის #36/ 31 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 36 66 23.04.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის“ მიერ 2018 წლის III –IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 65 23.04.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის გავრცელების გეგმის დამტკიცების შესახებ 36 64 23.04.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის აუქციონზე გაცემის საწყისი ფასის დამტკიცების შესახებ 36 63 23.04.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მიერ 2018 წლის III-IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 62 23.04.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის,ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ 2018 წლის III–IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 61 23.04.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 36 60 23.04.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების“ საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 59 12.04.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩა N39ა–ში მდებარე (საკ.კოდი N29.08.37.069), წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობის მეორე სართულის (840,41 კვ.მ.) და პირველ სართულზე განთავსებული 19,54 კვ.მ. ფართის (ერთი ოთახი) სარგებლობის უფლებით, ელექტრო 36 58 04.04.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის“ საშტატო ნუსხაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 57 04.04.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
განკარგულება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის II კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 36 56 29.03.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
განკარგულება არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“–ს მიერ 2018 წლის III–IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 55 29.03.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
განკარგულება არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი“–ს მიერ 2018 წლის III–IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 54 29.03.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
განკარგულება არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების” მიერ 2018 წლის III–IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 53 29.03.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
განკარგულება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ 36 52 29.03.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
განკარგულება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფელ ზედა მესხეთში მდებარე შპს „კელაპტარი 2016“–ის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ N29.12.38.127; 9200 კვ.მ.) კერძო სასაფლაოს გაფართოების შესახებ 36 51 29.03.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
განკარგულება ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩა №27–ში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობის (საკ.კოდი N 29.08.34.107) პირველ სართულზე განთავსებული 23.25 კვ.მ. ფართის სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 2 (ო 36 50 29.03.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
განკარგულება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში მდებარე, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობის (საკ.კოდი N 29.10.37.366) პირველ სართულზე განთავსებული 108.29 კვ.მ. (ექვსი ოთახი) ფართის სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 2 36 49 29.03.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
განკარგულება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წყალტუბოში მდებარე, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობის (საკ.კოდი N 29.05.37.233) მეორე სართულზე განთავსებული 77.08 კვ.მ. (ოთხი ოთახი) ფართის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 2 (ორი) წლის ვადით გა 37 48 29.03.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
განკარგულება „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის №36 8 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 36 47 29.03.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
განკარგულება არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი“–ს მიერ 2018 წლის III–IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 46 29.03.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
განკარგულება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით მიმწოდებლების შერჩევის მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მუშაობის წესის დამტკიცების შესახებ 36 45 29.03.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
განკარგულება არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის“ -ს ცენტრის წესდებში ცვლილების შეტანის შესახებ“, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 36 44 29.03.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
განკარგულებაარასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების“ საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თა 36 43 29.03.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
განკარგულება ,,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის შეთანხმების შესახებ” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №36 186 განკარგულებაში ცვლი 36 42 29.03.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
განკარგულება ა(ა)იპ „ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთანების“ თანამშრომელთა სამუშაო პირობების, შინაგანაწესის დაცვის, ადმინისტრაციული საქმისწარმოებისა და უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ, ინფორმაციის თობაზე 36 41 29.03.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
განკარგულება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მიერ 2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის შესაბამისად განხორციელებული შესყიდვების ანგარიშის შესახებ 36 40 29.03.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
განკარგულება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახურის მიერ 2018 წლის III–IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 39 29.03.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
განკარგულება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2019 წელს საქართველოს რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო წინადადებების, ასევე 2018–2020 წლების სამოქმედო გეგმის განხილვისა და მოწონების შესახებ 36 38 25.03.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე
განკარგულება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2019 წელს საქართველოს რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტის საპროექტო წინადადების განხილვისა და მოწონების შესახებ 36 37 25.03.2019 საკრებულოს თავმჯდომარე