საკრებულოს მორიგი სხდომა

საკრებულოს მორიგი სხდომა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე გრიგოლ ივანეიშვილი უძღვებოდა.

 

სხდომაზე წარმოდგენილი იყო შემდეგი საკითხები:

 

1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის 2017 (ნოემბერი და დეკემბერი)-2018 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ.

 

2. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის N36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 

3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის N22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 

4. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლების, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის N23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 

5. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის N24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 

6. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014წლის 15 ივლისის N25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 

7. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო–საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014წლის 15 ივლისის N26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 

8. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 20 აგვისტოს N44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

9.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების, გადახდის ინსტრუქციის, დაგვა-დასუფთავების და ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 ნოემბრის N70 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 

10. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის შეთანხმების შესახებ.

 

11. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის N52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 

12. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა- პატრონობის წესის დამტკიცების შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ნოემბრის N11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 

13. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ქ.წყალტუბოს ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვის ყოფნის წესის დამტკიცების შესახებ.

 

14. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი’’-ს სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

 

15. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების’’ საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

 

16. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის’’  საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

 

17. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019-2020 წლების ეკონომიკური განვითარების გეგმის დამტკიცების შესახებ .

 

18. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარათში მდებარე, მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ 384,0 კვ.მ.არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისათვის (საკ.კოდი-----) სასაფლაოს სტატუსის მინიჭების შესახებ.

 

19. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის მიერ 2018 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

 

20. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის I კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ .

 

სხდომაზე წარმოდგენილ საკითხებს დეპუტატებმა ხმათა უმრავლესობით დაუჭირეს მხარი.