საკრებულოს მორიგი სხდომა

საკრებულოს მორიგი სხდომა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი  პაატა ახალაძე უძღვებოდა.

სხდომაზე წარმოდგენილი იყო შემდეგი საკითხები:

 

1. წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის მერიის  საფინანსო-საბიუჯეტო   სამსახურის მიერ 2018 წლის III-IV კვარტალში  გაწეული მუშაობის შესახებ. 

2. წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის მიერ 2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების  გეგმის  შესაბამისად  განხორციელებული  შესყიდვების ანგარიშის  შესახებ.                                                  

3.არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების  გაერთიანების’’  თანამშრომელთა სამუშაო პირობების, შინაგანაწესის დაცვის, ადმინისტრაციული საქმისწარმოების და უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ, ინფორმაციის თაობაზე.                            

4,,წყალტუბოს    მუნიციპალიტეტის   მერიასა   და საკრებულოში     შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის შეთანხმების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   2018    წლის 28   დეკემბრის    N 36  186    განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

5,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების, აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეებისა და შრომითი ხელშეკრულების პოზიციებზე დასაქმებული პირების თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამრკიცების შესახებ“, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის N 28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

6.არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  სპორტული  კლუბების  გაერთიანების ‘’ საშტატო ნუსხასა  და სახელფასო  განაკვეთებში  ცვლილების შეტანის  შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

7.არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და  ახალგაზრდობის ცენტრი’’-ს წესდებაში  ცვლილების შეტანის შესახებ’’ წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

8.,,წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების,  გადახდის ინსტრუქციის, დაგვა-დასუფთავების და ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ’’   წყალტუბოს      მუნიციპალიტეტის     საკრებულოს    2015    წლის  17  ნოემბრის  № 70  დადგენილებაში  ცვლილების   შეტანის თაობაზე.

9.,,წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტში  სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამის  ფარგლებში  გამარტივებული შესყიდვის  საშუალებით   მიმწოდებლების  შერჩევის  მიზნით  შექმნილი  სამუშაო  ჯგუფის  მუშაობის წესის დამტკიცების შესახებ.                                                     

10.არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  ,,წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  კეთილმოწყობის  ცენტრი’’-ს  მიერ 2018 წლის III-IVკვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

11.,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების  პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის N36 8 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

12.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  სოფელ წყალტუბოში მდებარე, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული   შენობის (საკ. კოდი N29.05.37.233) მეორე სართულზე  განთავსებული 77.08 კვ.მ.(ოთხი ოთახი)  ფართის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 2 წლის ვადით გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის  თანხმობის მიცემის თაობაზე.

13.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  სოფელ მაღლაკში მდებარე, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული   შენობის (საკ. კოდი N29.10.37.366) პირველ სართულზე  განთავსებული 108.29 კვ.მ.(ექვსი ოთახი)  ფართის  სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 2 წლის ვადით გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის  თანხმობის მიცემის თაობაზე.

14.ქალაქ წყალტუბოში,რუსთაველის ქუჩა N27-ში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული   შენობის (საკ. კოდი N29.08.34.107) პირველ სართულზე  განთავსებული 23.25 კვ.მ.  ფართის  სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 2 (ორი) წლის ვადით გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის  თანხმობის მიცემის თაობაზე.

15. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე სოფელ  ზედა მესხეთში  მდებარე შპს ,,კელაპტარი 2016’’-ის საკუთრებაში  არსებულ   მიწის ნაკვეთზე  (ს/კ N29.12.38.127; 9200 კვ.მ.) კერძო სასაფლაოს გაფართოების შესახებ. 

16. წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ეკონომიკისა და ქონების  მართვის  საკითხთა   კომისიის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ.                                                   

17.  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების  გაერთიანების’’  მიერ 2018 წლის III-IVკვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

18. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის  განვითარების  საკოორდინაციო ცენტრი’’-ს  მიერ 2018 წლის III-IVკვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

19. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების  სახლი’’-ს  მიერ 2018 წლის III-IVკვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

20.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2019 წლის II კვარტლის  სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.                   

 

სხდომაზე წარმოდგენილ საკითხებს დეპუტატებმა ხმათა უმრავლესობით დაუჭირეს მხარი.

სხდომას წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ალექსანდრე დადუნაშვილი  მერიის სტრუქტურული სამსახურებისა და ა(ა)იპ – ების ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ.