საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომა

საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომა

30 აგვისტოს 12:30 საათზე   წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოში, (მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27) გაიმართება ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომა შემდეგი  დღის წესრიგით: 

1. ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი“-ს მიერ 2019 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

/მ. შალამბერიძე/

2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის წესით სარგებლობის უფლებით - იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ.

/მ. შალამბერიძე/

/მ. კანკაძე/

3. „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის №36 7 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მ. შალამბერიძე/

/მ. კანკაძე/

4. „წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის №36 8 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მ. შალამბერიძე/

/მ. კანკაძე/

5. სს „სილქნეტი“–სათვის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით, ორი წლის ვადით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული,  ქალაქ წყალტუბოში, ვაჟა-ფშაველას ქუჩის პირველ შესახვევში არსებული 6 (ექვსი) ცალი გარე განათების ბოძის (ს/კ 29.00.639) გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მ. შალამბერიძე/

/მ. კანკაძე/

6. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით - იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ (მუნიციპალიტეტის მერის №31/4610, 13/08/2019 წ.  წერილით წარმოდგენილი).

/მ. შალამბერიძე/

/მ. კანკაძე/

7. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით - იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ (მუნიციპალიტეტის მერის №31/4755, 19/08/2019 წ.  წერილით წარმოდგენილი).

/მ. შალამბერიძე/

/მ. კანკაძე/

8. ქალაქ წყალტუბოში რუსთაველის ქუჩა №25-ში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებში არსებული შენობის (საკ. კოდი №29.08.34.014) პირველ სართულზე განთავსებული 16.7 კვ.მ. ფართის (ერთი ოთახი) სსიპ „იურიდიული დახმარების სამსახური“-სათვის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მ. შალამბერიძე/

/მ. კანკაძე/

9. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოსთან არსებულ თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის საქმიანობის შესახებ.

/მ. შალამბერიძე/

/მ. კანკაძე/

10. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 14 აგვისტოს №31/4634 წერილის განხილვა, ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩა №27-ში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებში არსებულ შენობაში (საკ. კოდი №29.08.34.107) განთავსებული 21.32 კვ.მ. საოფისე ფართის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით, ფიზიკური პირი ირინა ადეიშვილისათვის  გადაცემის შესახებ.

/მ. შალამბერიძე/

11. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფელ ქვიტირში მდებარე ნატო მიქაძის კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკ.კოდი 29.12.33.035) ახალი კერძო სასაფლაოს გახსნის (მოწყობის) შეთანხმების შესახებ.

/მ. შალამბერიძე/