საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

13 სექტემბერს 14:00 საათზე გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა, საკრებულოს სხდომათა დარბაზში.

მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

რიგგარეშე სხდომის 

      დ  ღ  ი  ს     წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

                      

       ქ. წყალტუბო                  13სექტემბერი, 2019  წელი

                                                                                            

 

1. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24  დეკემბრის N66  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                      /მომხს:ლევან მამაგეიშვილი,თანამომხს:მალხაზ ხელაძე/

2. ,,წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის მერიის  საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და თანამდებობის  პირთა და სხვა  მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის  შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის   N52  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

/მომხს: რომეო ნიჟარაძე/

3. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  ,,საფეხბურთო კლუბი სამგურალის’’ (ს/კ 421268014) სახელწოდების შესცვლისა და ა(ა)იპ ,,წყალტუბო არენა’’-ს (ს/კ 421268014) წესდების მიღების შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის თანხმობის  მიცემის თაობაზე.

/მომხს: რომეო ნიჟარაძე/

4. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  ,,წყალტუბო არენა’’-ს საშტატო  ნუსხისა და სახელფასო განაკვეთების დამტკიცების შესახებ,წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის თანხმობის  მიცემის თაობაზე.

/მომხს: რომეო ნიჟარაძე/

 

5. წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე,  სოფელ ქვიტირში მდებარე ნატო მიქაძის  კერძო  საკუთრებაში  არსებულ მიწის ნაკვეთზე  (საკ. კოდი N29.12.33.035) ახალი კერძო  სასაფლაოს  გახსნის (მოწყობის) შეთანხმების  შესახებ.

/მომხს:მურმან შალამბერიძე/