სამოქალაქო ბიუჯეტი - 2019

სამოქალაქო ბიუჯეტი - 2019

    

  „სამოქალაქო ბიუჯეტი“ -არის მოქალაქეთა ინტერესების გამოხატვის ერთ–ერთი ხერხი, სადაც მოქალაქეებს აქვთ ხმის უფლება მუნიციპალური სახსრების განაწილებასა და გახარჯვაში. „სამოქალაქო ბიუჯეტში“ მონაწილეობა გვაძლევს საშუალებას მეტად გავიგოთ თუ როგორ მუშაობს მუნიციპალიტეტი.

2019 წელს, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, ქალაქის სამ ზონაზე 390 000 (სამას ოთხმოცდაათი ათასი) ლარი გამოიყო, თითოეულ ზონაზე 130 000 (ას ოცდაათი ათასი) ლარი. 2019 წელს შემოსული საპროექტო ინიციატივები დაფინანსდება 2020 წლის ბიუჯეტიდან.

 

 

 

2019 წლის საპროექტო ინიციატივები

მუნიციპალიტეტის მერიის სამოქალაქო ბიუჯეტის ფორმირების წესი