წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი აცხადებს პირობებიან ელექტრონულ აუქციონს

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი აცხადებს პირობებიან ელექტრონულ აუქციონს

-პირობებიანი-აუქციონი_1წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი აცხადებს პირობებიან ელექტრონულ აუქციონს
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის იჯარის ფორმით, სარგებლობაში გადაცემის მიზნით -პირობებიანი-აუქციონიგარე-ვაჭრობისათვის მიწის ნაკვეთის გამოყენების შესახებ.-1 (1) -2-ახალი-აუქციონი (1)
ა) სარგებლობის უფლებით იჯარით გასაცემი ობიექტების დასახელება:
უძრავი ქონება - არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 1039 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი,
მდებარე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ყუმისთავში (ს/კ 29.04.36.063)
ბ) საწყისი წლიური საიჯარო ქირა:-3740,4. ლარი
გ) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს ოდენობა:--1122,12 ლარი.
დ) ბიჯის სიდიდე:- 374,04 ლარი.
ე) იჯარის ვადა: 10 (ათი) წელი