საკრებულოს მორიგი სხდომა

საკრებულოს მორიგი სხდომა

31 იანვარს 15:00 საათზე გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა, საკრებულოს სხდომათა დარბაზში.

მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27 

წყალტუბოს   მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს      სხდომის

დ  ღ  ი  ს          წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

                            ქ.წყალტუბო       31 იანვარი, 2019  წელი

1.,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 დეკემბრის № 43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ .

              /მომხს: თამარ მამარდაშვილი, თანამომხს: ფატი გაგოშიძე/

2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის მეოთხე კვარტლის სარეზერვო ფონდის   განკარგვის  შესახებ, ინფორმაციის თაობაზე.

              /მომხს:თამარ მამარდაშვილი, თანამომხს:  ფატი გაგოშიძე/

3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ „2014 -2020 წლების შავი ზღვის აუზის ქვეყნების“ პროგრამის ფარგლებში პროექტის - „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“ (BSB 1138) განხორციელებისათვის, ევროკავშირისგან 718 244.92 ევროს ოდენობის გრანტის მიღებისა და ხელშეკრულების გაფორმების თაობაზე,  თანხმობის მიცემის შესახებ.  

             /  მომხს: თამარ მამარდაშვილი/

4. წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ  საკითხთა კომისიის   მიერ 2019 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ .       

               /მომხს: რომეო ნიჟარაძე/

5. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  სპორტული  კლუბების  გაერთიანების’’  საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთებში  ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის თანხმობის  მიცემის თაობაზე.

                /მომხს: რომეო ნიჟარაძე/

6. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  კეთილმოწყობისა და  დასუფთავების  გაერთიანების’’ წესდების  მიღების შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის თანხმობის  მიცემის თაობაზე.                      

               /მომხს: რომეო ნიჟარაძე/

7. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  კეთილმოწყობისა და  დასუფთავების  გაერთიანების’’ დაფუძნების, საშტატო ნუსხისა და სახელფასო  განაკვეთების  დამტკიცების შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის თანხმობის  მიცემის თაობაზე.

              /მომხს:რომეო ნიჟარაძე /

8. წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის მერიის  სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის  მიერ 2019 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ.                                                                                                            

              / მომხს: მურმან შალამბერიძე,  თანამომხს:გიორგი ჩაკვეტაძე/

9.  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  არსებული უძრავი ქონების  აუქციონის  წესით სარგებლობის უფლებით--იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი  წლიური საფასურის  ოდენობის განსაზღვრის შესახებ.                                                                                   

             /მომხს.მურმან შალამბერიძე,თანამომხს.  მარეხ  კანკაძე/

10.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების  საპრივატიზაციო ობიექტების  ნუსხის დამტკიცების შესახებ.                   

             /მომხს.მურმან შალამბერიძე,თანამომხს.  მარეხ  კანკაძე/

11.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების  პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ.                 

               /მომხს.მურმან შალამბერიძე,თანამომხს.  მარეხ  კანკაძე/

12. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2020 წელს საქართველოს  რეგიონალური  განვითარების  ფონდის  მიერ  დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო  წინადადებების  განხილვისა და მოწონების შესახებ.

              /მომხს.მურმან შალამბერიძე,თანამომხს:  მარეხ  კანკაძე/

13. წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის   2020  წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული თანხის  გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ.                                                      

             /მომხს:ლაშა კაკრიაშვილი, თანამომხს:ნათია ჩაკვეტაძე/

14. წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ  საკითხთა კომისიის   მიერ 2019 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ.

           /მომხს:ლაშა  კაკრიაშვილი/

15.  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების  გაერთიანები’’  მიერ 2019 წლის III-IVკვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

           /მომხს:თენგიზ ნიჟარაძე,თანამომხს:გიორგი იობიძე/

 

 

                          &a