საკრებულოს მორიგი სხდომა

საკრებულოს მორიგი სხდომა

27თებერვალს 13:00 საათზე გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა, საკრებულოს სხდომათა დარბაზში.

მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27

წყალტუბოს   მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს        სხდომის

დ  ღ  ი  ს          წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი         

                            ქ.წყალტუბო            27 თებერვალი, 2020  წელი

1. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 დეკემბრის № 43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ .

                          /მომხს: თამარ მამარდაშვილი, თანამომხს: ფატი გაგოშიძე/

2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის  საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის   მიერ    2019 წლის III-IVკვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.                                                       

                          /მომხს: თამარ მამარდაშვილი, თანამომხს: ფატი გაგოშიძე/

3.  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  ბავშვთა და  ახალგაზრდობის  ცენტრი’’-ის  საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის შესახებ,  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

                        /  მომხს: რომეო ნიჟარაძე/   

4. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  კულტურის ცენტრის’’  საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის  შესახებ,  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

                        /  მომხს: რომეო ნიჟარაძე/   

5. წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერიის  ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების  მართვის სამსახურის  მიერ 2019 წლის  III-IV  კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

                       /მომხს:შალვა ხარაბაძე,თანამომხს: მარეხ კანკაძე/

6. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენისა  და ტერიტორიული  ზონირების  შესახებ.

                        /  მომხს: შალვა ხარაბაძე/

7. წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტში   სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამით დასაფინანსებელი   პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ.                                  

                     /  მომხს შალვა ხარაბაძე/

8.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  სოფელ მაღლაკში მდებარე ადმინისტრაციული   შენობის (საკ. კოდი N29.10.37.366) მეორე სართულზე  განთავსებული 12,96 კვ.მ. ფართის(ერთი  ოთახი)    სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის  წესით, 1  წლის ვადით, იჯარის უფლებით  გაცემის შესახებ, წყალტუბოს  უნიციპალიტეტის  მერისათვის თანხმობის  მიცემის თაობაზე.

                    /  მომხს:შალვა ხარაბაძე/

9. არასამეწარმეო ( არაკომერციული) იურიდიული პირის ,, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საბავშვო  ბაღების  გაერთიანებისათვის’’  წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  სოფელ ოფურჩხეთში მდებარე, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის   საკუთრებაში არსებული შენობის (საკ. კოდი N29.03.35.223)  პირველ და მეორე სართულზე  განთავსებული 261.17 კვ.მ. ფართის   სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის  წესით, არსებობის  ვადით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს  უნიციპალიტეტის  მერისათვის თანხმობის  მიცემის თაობაზე.

                    /  მომხს:შალვა ხარაბაძე/

10. ა(ა)იპ საქართველოს ომისა და სამხედრო  ძალების  ვეტერანთა  ცენტრალური კავშირი’’-სათვის  წყალტუბოს  ვეტერანთა ორგანიზაციის  განსათავსებლად, უსასყიდლო  უზუფრუქტის  ფორმით   ინდ. მეწარმე ,, მურთაზ  კანკაძისათვის’’,   ,, მუნიციპალური ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტის  ფორმით გადაცემის შესახებ’’, 2019 წლისა 02 აპრილის  #6 ხელშეკრულებით გადაცემული,  ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის  ქუჩა #27-ში მდებარე  შენობის (საკ.კოდი #29.08.34.107)პირველ სართულზე განთავსებული 23.25 კვ.მ. ფართის ნაწილის კერძოდ,10,0კვ.მ.ფართის გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის  მიცემის თაობაზე.

                   /  მომხს:შალვა ხარაბაძე/

11 . წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2020 წელს  საქართველოს რეგიონალური  განვითარების ფონდის მიერ დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო წინადადებების  განხილვისა და მოწონების შესახებ.                                                 

               /  მომხს:შალვა ხარაბაძე/

12. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი’’-ს  მიერ 2019 წლის III-IV კვარტალში  გაწეული მუშაობის შესახებ.                                                  

               /  მომხს:ლაშა კაკრიაშვილი, თანამომხს: მანანა ტყეშელაშვილი/

13. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლების, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის   მიერ  2019 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ.

                  /მომხს :თენგიზ ნიჟარაძე/

14. გენდერული თანასწორობის საბჭოს ანგარიში  2019 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ.

                 /  მომხს:მზია კიკალიშვილი/

15. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის  პოლიტიკის განხორციელების&n