ა(ა)იპ-ები და შპს-ები

  /  ა(ა)იპ-ები და შპს-ები

2019 სათნოების სახლიწყალტუბოს მუნიციპალიტეტის             ა(ა)იპ-ები

1   არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის  ცენტრი“                                                         რევაზ მესხი                                                       551558509

2  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი“                სალომე ქუთათელაძე                                             591446094

3    არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი“                                                                                ნინო ხურცია                                                     577576276

4   არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღბის გაერთიანება“                                               გიორგი იობიძე                                                    577375737

5   არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“                                მანანა ტყეშელაშვილი                                               599722602

6  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“                                                           გიორგი ალიბეგაშვილი                                             595085084

7  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი“                                           ნინო ნემსწვერიძე                                                     597102448

8   არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება“                                 ლევან ჩანქსელიანი                                                    595957541

9   არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,საფეხბურთო კლუბი სამგურალი“                                                                                   ამირან ვარდანიძე                                                   591059052

10   არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება“                    დავით იობიძე                                                  599 64 42 72

 

 

შპს-ები ს მონაცემები 2015-2020 წლებში
N მფლობელი სახელწოდება მოქმედების სფერო დასაქმებულთა ნუსხა
წლების მიხედვით
სახელფასო ანაზღაურება
წლების მიხედვით
2019 2020 2019 2020
1 წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის მერია
წყალი ანკარა მოსახლეობის სასმელი
წყლით მომარაგება
2 2 6655 7407.5
2 წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის მერია
რიტუალი სარიტუალო მომსახურეობა 3 3 4620 4620
3 წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის მერია
ქვიტირი ორსულთა ანტენატალური
მეთვალყურეობა
3 3 580 660
4 წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის მერია
გეგუთის
პოლიკლინიკა
სამედიცინო მომსახურეობა 22 21 121210 107962
5 წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის მერია
გეგუთი ბოსტნეული კულტურების
თესლების წარმოება და რეალიზაცია. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება, გადამუშავება და რეალიზაცია. საკუთარი სავაჭრო ქსელის შექმნა საფირმო მაღაზიის სახით, კომერციული და შუამავლური საქმიანობა.
მიმდინარეობს
ლიკვიდაცია
მიმდინარეობს
ლიკვიდაცია

 

2020 წლის ანგარიში ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი

2020 წლის წლიური ანგარიში ჯანდაცვის ცენტრი