ეკონომიკური განვითარების გეგმა და 2020-2023 წლების სტრატეგიული დოკუმენტი

  /  ეკონომიკური განვითარების გეგმა და 2020-2023 წლების სტრატეგიული დოკუმენტი