მერის ბრძანებები

  /  მერის ბრძანებები
დასახელებანომერიგამოქვეყნების თარიღიადოკუმენტის მიმღები
,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პროფესიული საჯარო მოხელის განსაზღვრის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 06 ივნისის N 31 1716 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებN 31 3447 09/11/2018 მერია
"იზოლაციის და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის N322 დადეგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე " საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 30 დეკემბრის N812 დადგენილების საფუძველზე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში განსაზღვრული ღონისძიების შესახებ.Nბ48.4821004204.01.2021მერია
არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის" 2021 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებNბ48.4821006106.01.2021მერია
არასამეწარმეო 9არაკომერციულიძ)იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის " 2021 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ.

13
Nბ48.4821020620.01.2021მერია
არასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის "2021 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამრკიცების შესახებ.Nბ48.4821020820.01.2021მერია
არასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება "2021 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ.Nბ48.4821021221.01.2021მერია
არასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის" 2021 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ.Nბ48.4821022722.01.2021მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 20 ნოემბრის Nბ48.48203253 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.N48.4821026226.01.2021მერია
"არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი"-ს 2021 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 20 იანვრის Nბ48.48210208 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.Nბ48.48210271127.01.2021მერია
"არასამეწარმეო(არაკომ ერციოული) იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების " 2021 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 20 იანვრის Nბ48.48210204 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.Nბ48.4821028528.01.2021მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების
დაცვის 2021 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ
N:ბ48.48210951128.04.2021მერია
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2021 წლის სამოქმედო გეგმა (1) (1)N:ბ48.48210951128.04.2021meria
27

"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის სახელმწიფო შესყიდვის გეგმის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 20 ნომებრის Nბ48 .48203253 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
Nბ48.482106226.01.2021მერია
"არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკორინაციის ცენტრი"-ს 2021 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 20 იანვრის N48.482102711 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. Nბ48.48210271127.01.2021მერია
Nბ48.4821032201.02.2021მერია
ქონების შესახებ N48-4821032201.02.2021მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის პირველადი პრიორიტეტის დოკუმენტის დამტკიცების თაობაზეNბ48.4821225413.08.21მერია
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელებისა და შესყიდვის ობიექტის მიღების მიზნით ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურშ თანამშრომელთა ჯგუჯის შექმნის შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის 2018 წლის 29 მარტის ბრძანებაში N31936 ცვლილების შესახებNბ48.48210711212.03.2021მერია
მერის ბრძანება

02(2)

02(3) წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით" პირობებით სარგებლობის უფლებით გადაცემის" 2019 წლის 19 დეკემბრის N4ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ
Nბ48.48220682009.03.2021მერია
მერის ბრძანება<წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გეგმის დამტკიცების შესახებ " წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 20 ნოემბრის Nბ48.48203253 ბრძანებაში ცვლილებების შესახებ>Nბ48.48210681209.03.2021მერია
მერის ბრძანება

04(1)<წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზების პირობებით ელექტრონული აუქციონის შედეგების გაუქმების შესახებ>
Nბ484821068809.03.2021მერია
მერის ბრძანება <2018 წლის მერის 29 მარტის N 31936 ბრძანებაში ცვლიებებშის შეტანის შესახებ>Nბ48.48210711212.03.2021მერია
ქონების გადაცემის შესახებ<წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების აიპ. "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების" საკუთრებაში გადაცემის შესახებ>Nბ48. 48210881029.03.2021მერია
ხარჯთაღრიცხვაში ცვლიებების შესახებ<საგზაო ინფრასტრუქტურის გასნვითარების პროგრამის ქვეპროგრამების ასიგნებების მუხლებს შორის გადანაწილებისა და ხარჯთაღრიცხვის ცვლიებების ცნობის დამტკიცების შესახებ>Nბ.48. 58210902131.03.2021მერია
ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად დანატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ<წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის კოორდინატორის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის საკითხების ვაკანტური თანამდებობის დასალავებლად დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ>Nბ48. 4821095905.04.2021მერია
ქონების გადაცემის შესახებ<ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანებისთვის" საკუთრებაში აგდაცემის შესახებ 2021 წლის 29 მარიტს მერის ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ>Nბ48.4821140420.05.2021მერია
მერის ბრძანება<ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ>Nბ4848211472027.05.2021მერია
განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით შპს ტელეკომი-1 სთვის გადაცემის შესახებმერის ბრძანება<განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით შპს ტელეკომი-1 სთვის გადაცემის შესახებ>Nბ48.482 1088929.03.2021მერია
მერის ბრძანება <წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზებისათვის ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ>Nბ 48.48211472027.05.2021მერია
მერია<წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუთავებისა და კეთიმოწყობის გაერთიანწებისთვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ>Nბ 48. 48210881029.03.2021მერია
მერის ბრძანება<წყალტუბოს მუნიციპალიტეტშ არსებული ხაზოვანი ნაგებობების (გარე განათების კონსტრუქციები) პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლიბის უფლებით, იჯახრი ფორმით შპს "ტელეკომ1" -სთვის გადაცემის შესახებ>Nბ48. 10 48288029.03.2021მერია
მერია<წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშ არსებული ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით, პირობების სარგებლობის უფლებით გადაცემის "2016 წლის 31 მაისის N10 ხელშეკრულებიდს შეწყვეტის შესახებ>
მე -2 გვერდი
Nბ.48.48210821223.030.2021მერია
მერია<წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში გარეულ ცხოველთა (მგლის, ტურის) რაოდენობის რეგულირების ღონისძიებების განხორციელების მიზნით ჯგუფის შექმნის შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი მერის 2021 წლოს 28 აპრილის Nბ 48. 48211181 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ>Nბ 48.482 1148828.05.2021მერია
მერია<წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხომულში ( თეთრა მღვიმის ბუნებრივი ძეგლის) შპს "თეთრა ჯგუფის" სარგებლობაში (იჯარა) არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში ვიზიტორთა ცენტრის ექსპლოატაციაში მიღების შესახებ >Nბ.48. 482 11471927.05.2021მერია
მერია<წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხომულში (თეთრა მღვიმის ბუნებრივი ძეგლი) შპს "თეთრა ჯგუფის" სარგებლობაში არსებული არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში ვიზიტორთა ცენტრის ექსპლოატაციაში მიღების შეახებ სამშენებლო დოკუმენტაციაში ცვლილების შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ >
(1) (2)
Nბ 48.482 11343314.05.2021მერია
მერია<"იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავარობის 2020 წლის 23 მაისის N 322 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე", საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 16 აპრილის N 176 დადგენილების საფუძველზე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ღონისძებების შესახებ>Nბ 48. 48211131223.04.2021მერია
მერია<წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სამოქალაქო საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის 2017 წლის 1 დეკემბრის N311782 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ>N ბ. 48. 4821110220.04.2021მერია
მერია<გარეგანათების კონსტრუქციების წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებად დარეგისტრირების შესახებ>Nბ 48. 48211103420.04.2021მერია
მერია<წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარეული ცხოველის (მგელი ტურა) რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ>Nბ 48 482111033 20.04.2021მერია