მერის ბრძანებები

  /  მერის ბრძანებები
დასახელებანომერიგამოქვეყნების თარიღიადოკუმენტის მიმღები
,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პროფესიული საჯარო მოხელის განსაზღვრის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 06 ივნისის N 31 1716 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებN 31 3447 09/11/2018 მერია
"იზოლაციის და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის N322 დადეგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე " საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 30 დეკემბრის N812 დადგენილების საფუძველზე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში განსაზღვრული ღონისძიების შესახებ.Nბ48.4821004204.01.2021მერია
არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის" 2021 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებNბ48.4821006106.01.2021მერია
არასამეწარმეო 9არაკომერციულიძ)იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის " 2021 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ.

13
Nბ48.4821020620.01.2021მერია
არასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის "2021 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამრკიცების შესახებ.Nბ48.4821020820.01.2021მერია
არასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება "2021 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ.Nბ48.4821021221.01.2021მერია
არასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის" 2021 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ.Nბ48.4821022722.01.2021მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 20 ნოემბრის Nბ48.48203253 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.N48.4821026226.01.2021მერია
"არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი"-ს 2021 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 20 იანვრის Nბ48.48210208 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.Nბ48.48210271127.01.2021მერია
"არასამეწარმეო(არაკომ ერციოული) იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების " 2021 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 20 იანვრის Nბ48.48210204 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.Nბ48.4821028528.01.2021მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების
დაცვის 2021 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ
N:ბ48.48210951128.04.2021მერია
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2021 წლის სამოქმედო გეგმა (1) (1)N:ბ48.48210951128.04.2021meria
27

"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის სახელმწიფო შესყიდვის გეგმის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 20 ნომებრის Nბ48 .48203253 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
Nბ48.482106226.01.2021მერია
"არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკორინაციის ცენტრი"-ს 2021 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 20 იანვრის N48.482102711 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. Nბ48.48210271127.01.2021მერია
Nბ48.4821032201.02.2021მერია
ქონების შესახებ N48-4821032201.02.2021მერია