სოციალური პროგრამები

  /  სოციალური პროგრამები

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების პროგრამით
გათვალისწინებული თანხის გაცემის წესი.

გაცემის წესი 2021 საბოლოო ვერსია (3)