მოქალაქეთა უკუკავშირის პლატფორმა
ა(ა)იპ ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო დანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო გაეროს განვითარების პროგრამა

პლატფორმა შექმნილია გაეროს განვითრების პროგრამის (UNDP), დანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერით. პლატფორმაზე  გამოთქმული მოსაზრებები ავტორისეულია და შეიძლება არ ასახავდეს ზემოთ ჩამოთვლილი საერთაშორისო ორგანიზაციების მოსაზრებებს.

This platform was prepared with support from the United Nations Development Programme (UNDP), Danish Ministry of Foreign Affairs and the Government of Georgia. The views expressed in this platform are those of the authors and do not necessarily represent those of the organisations listed above.

 

 

 

მოქალაქეთა ჩართულობის ხარისხის ზრდა ადგილობრივ თვითმმართველობაში

უკუკავშირის პლატფორმა

 

მოქალაქეთა უკუკავშირის პლატფორმის შექმნის მიზანი

ონლაინ პლატფორმის შექმნის მიზანი გახლავთ შეფასდეს მოქალაქეების მხრიდან მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული სერვისები/პროგრამები. პლატფორმა კარგი შესაძლებლობა იქნება იმისა, რომ მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა მოქალაქემ, რომელმაც უკვე ისარგებლა მუნიციპალიტეტის კონკრეტული პროგრამებით/სერვისით, დააფიქსიროს ელექტრონულად საკუთარი მოსაზრება გაწეული სერვისისა, თუ პროგრამის სარგებლიანობაზე.

თავის მხრივ, ადგილობრივი ხელისუფლება კომუნიკაციის აღნიშნულ ფორმას, რომელიც მოითხოვს შედარებით ნაკლებ ადამიანურ რესურსს- გამოიყენებს მუნიციპალური სერვისების ეფექტიანობის გასაზომად.


სამიზნე ჯგუფები

იმერეთის მხარის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, პირდაპირი ბენეფიციარები, რომლებმაც ისარგებლეს მუნიციპალური პროგრამებითა თუ სერვისებით. 


მოქალაქეთა უკუკავშირის პლატფორმის შინაარსი

მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე ჩაშენდა მოქალაქეთა უკუკავშირის პლატფორმა,  სახელად - „მოქალაქეთა უკუკავშირი/Citizens feedback“), რომლის გახსნის შემდეგაც ნებისმიერ მოქალაქეს შეეძლება შეაფასოს ის მუნიციპალური პროგრამა და სერვისი, რომლითაც მან ისარგებლა საბიუჯეტო წლის განმავლობაში.

პლატფორმა შემუშავებულია ქართულ ენაზე და თანხვედრაშია მუნიციპალიტეტის არსებული ვებ-გვერდის დიზაინთან. ადაპტირებულია სმარტფონებისა და პლანშეტებისთვის.

მუნიციპალური პროგრამისა თუ სერვისის შეფასებისთვის შემუშავდა უნივერსალური კითხვარი, რომელიც შედგენილი არის ასარჩევი/მოსანიშნი კითხვებისგან და ასევე მოქალაქეს აქვს დამატებით კომენტარის დატოვების შესაძლებლობაც.  მიღებული პასუხების შემდეგ, სტატისტიკური ინფორმაციის მიღების მიზნით, პლატფორმა ავტომატურად აჯამებეს ,,მოსანიშნი’’ კითხვების პასუხების პროცენტულ რაოდენობას და მათი ნახვის შესაძლებლობა ექნება ნებისმიერს სურვილის შემთხვევაში.