ცნობები

 ც ნ ო ბ ა

                ადმინისტრაციული წარმოების მიმდინარეობის შესახებ

         წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერიაში ,  მდებარე   ქ. წყალტუბო,  რუსთაველის ქუჩა №25 მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება „სსიპ-საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში წარდგენილ  №882021622738  სარეგისტრაციო     განცხადებას    თანდართულ საკადასტრო   აგეგმვით/აზომვით  ნახაზზე   ასახული  სასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის  ნაკვეთის   საკარმიდამო  ან/და  საოჯახო   მეურნეობის  მოსაწყობად  გაცემის   ფაქტის დასადგენად.

უძრავი ნივთის რეგისტრაციით დაინტერესებული პირი:

   —

უძრავი ნივთის ფართობი:  6700 კვ.მ

უძრავი ნივთის მისამართი : წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, სოფელი მაღლაკი.

ძრავი ნივთის ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება: 2021   წლის  17 ნოემბერი 16 სთ.

ყველას  აქვს   უფლება   წარმოადგინოს  წერილობითი   მოსაზრება    საჯარო   გაცნობისთვის წარდგენილ   დოკუმენტებსა   და   გარემოებებთან   დაკავშირებით ,   ინფორმაციის    საჯარო გაცნობისთვის  გამოქვეყნებიდან  14  სამუშაო  დღის  ვადაში.

დანართი: საკადასტრო ბლოკის სიტუაციური ნახაზი, სადაც მდებარეობს სარეგისტრაციო მიწის ნაკვეთი , საკადასტრო აგეგმვით/აზომვითი ნახაზი, 3 გვ.

საკადასტრო ბლოკის რუკა 2

ც ნ ო ბ ა

ადმინისტრაციული  წარმოების მიმდინარეობის შესახებ

            წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიაში, მდებარე ქ. წყალტუბო,  რუსთაველის ქუჩა N 25 მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება სსიპ-საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში წარდგენილ  N 882021817287  სარეგისტრაციო განცხადებას თანდართულ საკადასტრო  აგეგმვით/აზომვით ნახაზზე ასახულ სასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საკარმიდამო ან/და საოჯახო მეურნეობის მოსაწყობად გაცემის ფაქტის დასადგენად.

უძრავი ნივთის რეგისტრაციით დაინტერესებული პირი:

უძრავი ნივთის ფართობი 5500 კვ.მ.

უძრავი ნივთის მისამართი : წყალტუბო, სოფ. გუმათი, საკადასტრო კოდი:29.03.34.173

უძრავი ნივთის ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 02 ნოემბერს

საათი: 12

ყველას აქვს უფლება წარმოადგინოს წერილობითი მოსაზრება საჯარო გაცნობისათვის წარდგენილ დოკუმენტებსა და გარემოებებთან დაკავშირებით ინფორმაციის საჯარო გაცნობისათვის გამოქვეყნებიდან 14 სამუშაო დღის ვადაში.

დანართი: საკადასტრო ბლოკის სიტუაციური ნახაზი სადაც მდებარეობს სარეგისტრაციო მიწის ნაკვეთი, ორთოფოტო, საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზი.  4გვ.

 

  ც ნ ო ბ ა

ადმინისტრაციული  წარმოების მიმდინარეობის შესახებ

            წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიაში, მდებარე ქ. წყალტუბო,  რუსთაველის ქუჩა N 25 მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება სსიპ-საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში წარდგენილ  N 882021325696 სარეგისტრაციო განცხადებას თანდართულ საკადასტრო  აგეგმვით/აზომვით ნახაზზე ასახულ სასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საკარმიდამო ან/და საოჯახო მეურნეობის მოსაწყობად გაცემის ფაქტის დასადგენად.

უძრავი ნივთის რეგისტრაციით დაინტერესებული პირი:

უძრავი ნივთის ფართობი 600 კვ.მ.

უძრავი ნივთის მისამართი : წყალტუბო, გუმბრა , საკადასტრო კოდი: 29.09.42.968

უძრავი ნივთის ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 15 ოქტომბერს

საათი: 12:00

ყველას აქვს უფლება წარმოადგინოს წერილობითი მოსაზრება საჯარო გაცნობისათვის წარდგენილ დოკუმენტებსა და გარემოებებთან დაკავშირებით ინფორმაციის საჯარო გაცნობისათვის გამოქვეყნებიდან 14 სამუშაო დღის ვადაში.

დანართი: საკადასტრო ბლოკის სიტუაციური ნახაზი სადაც მდებარეობს სარეგისტრაციო მიწის ნაკვეთი, ორთოფოტო, საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზი.  4გვ.

 მიწის ნაკვეთი

 

ც ნ ო ბ ა

ადმინისტრაციული  წარმოების მიმდინარეობის შესახებ

            წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიაში, მდებარე ქ. წყალტუბო,  რუსთაველის ქუჩა N 25 მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება სსიპ-საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში წარდგენილ  N 882021291864 სარეგისტრაციო განცხადებას თანდართულ საკადასტრო  აგეგმვით/აზომვით ნახაზზე ასახულ სასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საკარმიდამო ან/და საოჯახო მეურნეობის მოსაწყობად გაცემის ფაქტის დასადგენად.

უძრავი ნივთის რეგისტრაციით დაინტერესებული პირი:

უძრავი ნივთის ფართობი 1332 კვ.მ.

უძრავი ნივთის მისამართი : წყალტუბო, გუმბრა , საკადასტრო კოდი: 29.09.51.004

უძრავი ნივთის ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 18 ოქტომბრის

საათი: 15:00

ყველას აქვს უფლება წარმოადგინოს წერილობითი მოსაზრება საჯარო გაცნობისათვის წარდგენილ დოკუმენტებსა და გარემოებებთან დაკავშირებით ინფორმაციის საჯარო გაცნობისათვის გამოქვეყნებიდან 14 სამუშაო დღის ვადაში.

დანართი: საკადასტრო ბლოკის სიტუაციური ნახაზი სადაც მდებარეობს სარეგისტრაციო მიწის ნაკვეთი, ორთოფოტო, საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზი.  4გვ.

 მიწის ნაკვეთი

 

ც ნ ო ბ ა

ადმინისტრაციული  წარმოების მიმდინარეობის შესახებ

            წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიაში, მდებარე ქ. წყალტუბო,  რუსთაველის ქუჩა N 25 მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება სსიპ-საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში წარდგენილ  N 882021664542  სარეგისტრაციო განცხადებას თანდართულ საკადასტრო  აგეგმვით/აზომვით ნახაზზე ასახულ სასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საკარმიდამო ან/და საოჯახო მეურნეობის მოსაწყობად გაცემის ფაქტის დასადგენად.

უძრავი ნივთის რეგისტრაციით დაინტერესებული პირი:

უძრავი ნივთის ფართობი 6000 კვ.მ.

უძრავი ნივთის მისამართი : წყალტუბო, სოფ. ჯიმასტარო, საკადასტრო კოდი:

უძრავი ნივთის ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 26 ოქტომბერს

საათი: 12

ყველას აქვს უფლება წარმოადგინოს წერილობითი მოსაზრება საჯარო გაცნობისათვის წარდგენილ დოკუმენტებსა და გარემოებებთან დაკავშირებით ინფორმაციის საჯარო გაცნობისათვის გამოქვეყნებიდან 14 სამუშაო დღის ვადაში.

დანართი: საკადასტრო ბლოკის სიტუაციური ნახაზი სადაც მდებარეობს სარეგისტრაციო მიწის ნაკვეთი, ორთოფოტო, საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზი.  4გვ.

 ჯანელიძე

 

ც ნ ო ბ ა

ადმინისტრაციული წარმოების მიმდინარეობის შესახებ

              წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიაში, მდებარე ქალაქი წყალტუბო რუთაველის ქუჩა N25, მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება სსიპ – საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში წარდგენილ № 882021746499 სარეგისტრაციო განცხადების თანდართულ საკადასტრო აგეგმვით (აზომვით) ნახაზზე ასახული, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების, მიწის ნაკვეთის საკარმიდამო ან/და საოჯახო მეურნეობის მოსაწყობად გაცემის ფაქტის დასადგენად.

             უძრავი ნივთის რეგისტრაციით დაინტერესებული პირი:

                —

                     უძრავი ნივთის ფართობი:  4600 კვ.მ.

             უძრავი ნივთის მისამართი და საკადასტრო კოდი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში):

             წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი  სოფ. წყალტუბო მელაური

              საკადასტრო კოდი:    29.04.35.216

             უძრავი ნივთის ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება: 2021 წლის ოქტომბერს. 13 საათი.                                                                                                ყველას აქვს უფლება წარმოადგინოს წერილობითი მოსაზრება საჯარო გაცნობისათვის წარდგენილ დოკუმენტებსა და გარემოებებთან დაკავშირებით, ინფორმაციის საჯარო გაცნობისათვის გამოქვეყნებიდან 14 სამუშაო დღის ვადაში.

 დანართი: საკადასტრო ბლოკის სიტუაციური ნახაზი, სადაც მდებარეობს სარეგისტრაციო მიწის ნაკვეთი, ორთოფოტო, საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზი.

 გვერდი: 4

2ორთოფოტო   2ბლოკი (რუკა)    2საკადასტრო

ც ნ ო ბ ა

ადმინისტრაციული  წარმოების მიმდინარეობის შესახებ

            წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიაში, მდებარე ქ. წყალტუბო,  რუსთაველის ქუჩა N 25 მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება სსიპ-საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში წარდგენილ  N 882021321439 სარეგისტრაციო განცხადებას თანდართულ საკადასტრო  აგეგმვით/აზომვით ნახაზზე ასახულ სასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საკარმიდამო ან/და საოჯახო მეურნეობის მოსაწყობად გაცემის ფაქტის დასადგენად.

უძრავი ნივთის რეგისტრაციით დაინტერესებული პირი:

უძრავი ნივთის ფართობი 5000 კვ.მ.

უძრავი ნივთის მისამართი : წყალტუბო, გუმბრა , საკადასტრო კოდი: 29.09.41.390

უძრავი ნივთის ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 24 სექტემბერს

საათი: 13:00

ყველას აქვს უფლება წარმოადგინოს წერილობითი მოსაზრება საჯარო გაცნობისათვის წარდგენილ დოკუმენტებსა და გარემოებებთან დაკავშირებით ინფორმაციის საჯარო გაცნობისათვის გამოქვეყნებიდან 14 სამუშაო დღის ვადაში.

დანართი: საკადასტრო ბლოკის სიტუაციური ნახაზი სადაც მდებარეობს სარეგისტრაციო მიწის ნაკვეთი, ორთოფოტო, საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზი.  4გვ.

 საკადასტრო

 

ც ნ ო ბ ა

ადმინისტრაციული  წარმოების მიმდინარეობის შესახებ

            წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიაში, მდებარე ქ. წყალტუბო,  რუსთაველის ქუჩა N 25 მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება სსიპ-საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში წარდგენილ  N 882021454660 სარეგისტრაციო განცხადებას თანდართულ საკადასტრო  აგეგმვით/აზომვით ნახაზზე ასახულ სასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საკარმიდამო ან/და საოჯახო მეურნეობის მოსაწყობად გაცემის ფაქტის დასადგენად.

უძრავი ნივთის რეგისტრაციით დაინტერესებული პირი:

უძრავი ნივთის ფართობი 5571 კვ.მ.

უძრავი ნივთის მისამართი : წყალტუბო, გუმბრა , საკადასტრო კოდი: 29.09.38.441

უძრავი ნივთის ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 18 ოქტომბერს

საათი: 13:00

ყველას აქვს უფლება წარმოადგინოს წერილობითი მოსაზრება საჯარო გაცნობისათვის წარდგენილ დოკუმენტებსა და გარემოებებთან დაკავშირებით ინფორმაციის საჯარო გაცნობისათვის გამოქვეყნებიდან 14 სამუშაო დღის ვადაში.

დანართი: საკადასტრო ბლოკის სიტუაციური ნახაზი სადაც მდებარეობს სარეგისტრაციო მიწის ნაკვეთი, ორთოფოტო, საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზი.  4გვ.

მიწის ნაკვეთი

 

ც ნ ო ბ ა

ადმინისტრაციული  წარმოების მიმდინარეობის შესახებ

            წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიაში, მდებარე ქ. წყალტუბო,  რუსთაველის ქუჩა N 25 მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება სსიპ-საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში წარდგენილ  N 882021140155 სარეგისტრაციო განცხადებას თანდართულ საკადასტრო  აგეგმვით/აზომვით ნახაზზე ასახულ სასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საკარმიდამო ან/და საოჯახო მეურნეობის მოსაწყობად გაცემის ფაქტის დასადგენად.

უძრავი ნივთის რეგისტრაციით დაინტერესებული პირი:

უძრავი ნივთის ფართობი 6260 კვ.მ.

უძრავი ნივთის მისამართი : წყალტუბო, ბანოჯა  , საკადასტრო კოდი: 29.09.39.984

უძრავი ნივთის ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 21 სექტემბერს

საათი: 14:00

ყველას აქვს უფლება წარმოადგინოს წერილობითი მოსაზრება საჯარო გაცნობისათვის წარდგენილ დოკუმენტებსა და გარემოებებთან დაკავშირებით ინფორმაციის საჯარო გაცნობისათვის გამოქვეყნებიდან 14 სამუშაო დღის ვადაში.

დანართი: საკადასტრო ბლოკის სიტუაციური ნახაზი სადაც მდებარეობს სარეგისტრაციო მიწის ნაკვეთი, ორთოფოტო, საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზი.  5გვ.

საკადასტრო

 

ც ნ ო ბ ა

ადმინისტრაციული  წარმოების მიმდინარეობის შესახებ

            წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიაში, მდებარე ქ. წყალტუბო,  რუსთაველის ქუჩა N 25 მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება სსიპ-საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში წარდგენილ  N 882021513558 სარეგისტრაციო განცხადებას თანდართულ საკადასტრო  აგეგმვით/აზომვით ნახაზზე ასახულ სასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საკარმიდამო ან/და საოჯახო მეურნეობის მოსაწყობად გაცემის ფაქტის დასადგენად.

უძრავი ნივთის რეგისტრაციით დაინტერესებული პირი:

უძრავი ნივთის ფართობი 2227 კვ.მ.

უძრავი ნივთის მისამართი : წყალტუბო, ბანოჯა  , საკადასტრო კოდი: 29.09.50.006

უძრავი ნივთის ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 23 სექტემბერს

საათი: 14:00

ყველას აქვს უფლება წარმოადგინოს წერილობითი მოსაზრება საჯარო გაცნობისათვის წარდგენილ დოკუმენტებსა და გარემოებებთან დაკავშირებით ინფორმაციის საჯარო გაცნობისათვის გამოქვეყნებიდან 14 სამუშაო დღის ვადაში.

დანართი: საკადასტრო ბლოკის სიტუაციური ნახაზი სადაც მდებარეობს სარეგისტრაციო მიწის ნაკვეთი, ორთოფოტო, საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზი.  5გვ.

 საკადასტრო

 

ც ნ ო ბ ა

ადმინისტრაციული  წარმოების მიმდინარეობის შესახებ

            წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიაში, მდებარე ქ. წყალტუბო,  რუსთაველის ქუჩა N 25 მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება სსიპ-საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში წარდგენილ  N 882021550281 სარეგისტრაციო განცხადებას თანდართულ საკადასტრო  აგეგმვით/აზომვით ნახაზზე ასახულ სასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საკარმიდამო ან/და საოჯახო მეურნეობის მოსაწყობად გაცემის ფაქტის დასადგენად.

უძრავი ნივთის რეგისტრაციით დაინტერესებული პირი:

—-

უძრავი ნივთის ფართობი 2400 კვ.მ.

უძრავი ნივთის მისამართი : წყალტუბო, გუმბრა   , საკადასტრო კოდი: 29.09.46.167

უძრავი ნივთის ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 21 სექტემბერს

საათი: 15:00

ყველას აქვს უფლება წარმოადგინოს წერილობითი მოსაზრება საჯარო გაცნობისათვის წარდგენილ დოკუმენტებსა და გარემოებებთან დაკავშირებით ინფორმაციის საჯარო გაცნობისათვის გამოქვეყნებიდან 14 სამუშაო დღის ვადაში.

დანართი: საკადასტრო ბლოკის სიტუაციური ნახაზი სადაც მდებარეობს სარეგისტრაციო მიწის ნაკვეთი, ორთოფოტო, საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზი.  5გვ.

 საკადასტრო

 

……..

ც ნ ო ბ ა

ადმინისტრაციული  წარმოების მიმდინარეობის შესახებ

            წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიაში, მდებარე ქ. წყალტუბო,  რუსთაველის ქუჩა N 25 მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება სსიპ-საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში წარდგენილ  N 882020700986  სარეგისტრაციო განცხადებას თანდართულ საკადასტრო  აგეგმვით/აზომვით ნახაზზე ასახულ სასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საკარმიდამო ან/და საოჯახო მეურნეობის მოსაწყობად გაცემის ფაქტის დასადგენად.

უძრავი ნივთის რეგისტრაციით დაინტერესებული პირი:

უძრავი ნივთის ფართობი 7500მ2.48-482129850

უძრავი ნივთის მისამართი : წყალტუბო, პირველი წყალტუბო, საკადასტრო კოდი: 29.07.

უძრავი ნივთის ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 29 ოქტომბერი

საათი: 13

ყველას აქვს უფლება წარმოადგინოს წერილობითი მოსაზრება საჯარო გაცნობისათვის წარდგენილ დოკუმენტებსა და გარემოებებთან დაკავშირებით ინფორმაციის საჯარო გაცნობისათვის გამოქვეყნებიდან 14 სამუშაო დღის ვადაში.

დანართი: საკადასტრო ბლოკის სიტუაციური ნახაზი სადაც მდებარეობს სარეგისტრაციო მიწის ნაკვეთი, ორთოფოტო, საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზი.  4გვ.

48-482129850

 

…………

 ც ნ ო ბ ა

                ადმინისტრაციული წარმოების მიმდინარეობის შესახებ

         წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერიაში ,  მდებარე   ქ. წყალტუბო,  რუსთაველის ქუჩა №25 მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება „სსიპ-საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში წარდგენილ  №882021657881 სარეგისტრაციო     განცხადებას    თანდართულ საკადასტრო   აგეგმვით/აზომვით  ნახაზზე   ასახული  სასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის  ნაკვეთის   საკარმიდამო  ან/და  საოჯახო   მეურნეობის  მოსაწყობად  გაცემის   ფაქტის დასადგენად.

უძრავი ნივთის რეგისტრაციით დაინტერესებული პირი:

   ნარგიზი ჟორჟოლიანი               პირადი №60001130953

უძრავი ნივთის ფართობი:  4688 კვ.მ

უძრავი ნივთის მისამართი : წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, სოფელი მაღლაკი.

ძრავი ნივთის ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება: 2021  წლის 17 ნოემბერი 11 სთ.

ყველას  აქვს   უფლება   წარმოადგინოს  წერილობითი   მოსაზრება    საჯარო   გაცნობისთვის წარდგენილ   დოკუმენტებსა   და   გარემოებებთან   დაკავშირებით ,   ინფორმაციის    საჯარო გაცნობისთვის  გამოქვეყნებიდან  14  სამუშაო  დღის  ვადაში.

დანართი: საკადასტრო ბლოკის სიტუაციური ნახაზი, სადაც მდებარეობს სარეგისტრაციო მიწის ნაკვეთი , საკადასტრო აგეგმვით/აზომვითი ნახაზი, ორთო ფოტო, გვ.4.

საკადასტრო აზომვითი ნახაზი

საკადასტრო ბლოკის სიტუაციური ნახაზი  საკადასტრო აზომვითი ნახაზი

……………….

ც ნ ო ბ ა

 

               ადმინისტრაციული  წარმოების მიმდინარეობის შესახებ

            წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიაში, მდებარე ქ. წყალტუბო,  რუსთაველის ქუჩა N 25 მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება სსიპ-საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში წარდგენილ  N 882021024648  სარეგისტრაციო განცხადებას თანდართულ საკადასტრო  აგეგმვით/აზომვით ნახაზზე ასახულ სასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საკარმიდამო ან/და საოჯახო მეურნეობის მოსაწყობად გაცემის ფაქტის დასადგენად.

უძრავი ნივთის რეგისტრაციით დაინტერესებული პირი:

ზაური ტუსკაძე                           პირადი ნომერი : 53001051535

უძრავი ნივთის ფართობი 2883 კვ.მ.

უძრავი ნივთის მისამართი : წყალტუბო, სოფელი გვიშტიბი საკადასტრო კოდი:29.07.

უძრავი ნივთის ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 25 ოქტომბერი

საათი: 12

ყველას აქვს უფლება წარმოადგინოს წერილობითი მოსაზრება საჯარო გაცნობისათვის წარდგენილ დოკუმენტებსა და გარემოებებთან დაკავშირებით ინფორმაციის საჯარო გაცნობისათვის გამოქვეყნებიდან 14 სამუშაო დღის ვადაში.

დანართი: საკადასტრო ბლოკის სიტუაციური ნახაზი სადაც მდებარეობს სარეგისტრაციო მიწის ნაკვეთი, ორთოფოტო, საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზი.  4გვ. 48-482129831

 

…………

ც ნ ო ბ ა

                ადმინისტრაციული წარმოების მიმდინარეობის შესახებ

         წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერიაში ,  მდებარე   ქ. წყალტუბო,  რუსთაველის ქუჩა №25 მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება „სსიპ-საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში წარდგენილ  № 882021602125 სარეგისტრაციო     განცხადებას    თანდართულ საკადასტრო   აგეგმვით/აზომვით  ნახაზზე   ასახული  სასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის  ნაკვეთის   საკარმიდამო  ან/და  საოჯახო   მეურნეობის  მოსაწყობად  გაცემის   ფაქტის დასადგენად.

უძრავი ნივთის რეგისტრაციით დაინტერესებული პირი:

 უძრავი ნივთის ფართობი:  3075 კვ.მ

უძრავი ნივთის მისამართი : წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის, სოფელი მაღლაკი.

ძრავი ნივთის ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება: 2021  წლის  17 ნოემბერს 15 სთ.

ყველას  აქვს   უფლება   წარმოადგინოს  წერილობითი   მოსაზრება    საჯარო   გაცნობისთვის წარდგენილ   დოკუმენტებსა   და   გარემოებებთან   დაკავშირებით ,   ინფორმაციის    საჯარო გაცნობისთვის  გამოქვეყნებიდან  14  სამუშაო  დღის  ვადაში.

დანართი: საკადასტრო ბლოკის სიტუაციური ნახაზი, სადაც მდებარეობს სარეგისტრაციო მიწის ნაკვეთი ,საკადასტროაგეგმვით/აზომვითი ნახაზი, ორთო ფოტო, 4 გვ.

საკადასტრო ბლოკის სიტუაციური ნახაზი (1)საკადასტრო აზომვითი ნახაზი (1)

 

………………

  ც ნ ო ბ ა

                ადმინისტრაციული წარმოების მიმდინარეობის შესახებ

         წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერიაში ,  მდებარე   ქ. წყალტუბო,  რუსთაველის ქუჩა №25 მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება „სსიპ-საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში წარდგენილ  №882021221706  სარეგისტრაციო     განცხადებას    თანდართულ საკადასტრო   აგეგმვით/აზომვით  ნახაზზე   ასახული  სასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის  ნაკვეთის   საკარმიდამო  ან/და  საოჯახო   მეურნეობის  მოსაწყობად  გაცემის   ფაქტის დასადგენად.

უძრავი ნივთის რეგისტრაციით დაინტერესებული პირი:

უძრავი ნივთის ფართობი:  2778 კვ.მ

უძრავი ნივთის მისამართი : წყალტუბო, სოფელი მაღლაკი.

ძრავი ნივთის ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება: 2021  წლის  10 ნოემბერს 14 საათზე.

ყველას  აქვს   უფლება   წარმოადგინოს  წერილობითი   მოსაზრება    საჯარო   გაცნობისთვის წარდგენილ   დოკუმენტებსა   და   გარემოებებთან   დაკავშირებით ,   ინფორმაციის    საჯარო გაცნობისთვის  გამოქვეყნებიდან  14  სამუშაო  დღის  ვადაში.

დანართი: საკადასტრო ბლოკის სიტუაციური ნახაზი, სადაც მდებარეობს სარეგისტრაციო მიწის ნაკვეთი , საკადასტრო აგეგმვით/აზომვითი ნახაზი, ორთო ფოტო , 4 გვ.

ორთო ფოტო (3)საკადასტრო აზომვითი ნახაზი (2)

 

……………

 

  ც ნ ო ბ ა

 

                ადმინისტრაციული წარმოების მიმდინარეობის შესახებ

         წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერიაში ,  მდებარე   ქ. წყალტუბო,  რუსთაველის ქუჩა №25 მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება „სსიპ-საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში წარდგენილ  №882021221706  სარეგისტრაციო     განცხადებას    თანდართულ საკადასტრო   აგეგმვით/აზომვით  ნახაზზე   ასახული  სასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის  ნაკვეთის   საკარმიდამო  ან/და  საოჯახო   მეურნეობის  მოსაწყობად  გაცემის   ფაქტის დასადგენად.

უძრავი ნივთის რეგისტრაციით დაინტერესებული პირი:

 გიორგი კვერნაძე

უძრავი ნივთის ფართობი:  2778 კვ.მ

უძრავი ნივთის მისამართი : წყალტუბო, სოფელი მაღლაკი.

ძრავი ნივთის ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება: 2021  წლის  10 ნოემბერს 14 საათზე.

ყველას  აქვს   უფლება   წარმოადგინოს  წერილობითი   მოსაზრება    საჯარო   გაცნობისთვის წარდგენილ   დოკუმენტებსა   და   გარემოებებთან   დაკავშირებით ,   ინფორმაციის    საჯარო გაცნობისთვის  გამოქვეყნებიდან  14  სამუშაო  დღის  ვადაში.

დანართი: საკადასტრო ბლოკის სიტუაციური ნახაზი, სადაც მდებარეობს სარეგისტრაციო მიწის ნაკვეთი , საკადასტრო აგეგმვით/აზომვითი ნახაზი, ორთო ფოტო , 4 გვ.საკადასტრო ბლოკის რუკა საკადასტრო აზომვითი ნახაზი ორთო ფოტო

 

……….

 ც ნ ო ბ ა

                ადმინისტრაციული წარმოების მიმდინარეობის შესახებ

         წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერიაში ,  მდებარე   ქ. წყალტუბო,  რუსთაველის ქუჩა №25 მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება „სსიპ-საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში წარდგენილ  №882021622738  სარეგისტრაციო     განცხადებას    თანდართულ საკადასტრო   აგეგმვით/აზომვით  ნახაზზე   ასახული  სასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის  ნაკვეთის   საკარმიდამო  ან/და  საოჯახო   მეურნეობის  მოსაწყობად  გაცემის   ფაქტის დასადგენად.

უძრავი ნივთის რეგისტრაციით დაინტერესებული პირი:

   ზაურბეგ ჭელიძე

უძრავი ნივთის ფართობი:  6700 კვ.მ

უძრავი ნივთის მისამართი : წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, სოფელი მაღლაკი.

ძრავი ნივთის ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება: 2021   წლის  17 ნოემბერი 16 სთ.

ყველას  აქვს   უფლება   წარმოადგინოს  წერილობითი   მოსაზრება    საჯარო   გაცნობისთვის წარდგენილ   დოკუმენტებსა   და   გარემოებებთან   დაკავშირებით ,   ინფორმაციის    საჯარო გაცნობისთვის  გამოქვეყნებიდან  14  სამუშაო  დღის  ვადაში.

დანართი: საკადასტრო ბლოკის სიტუაციური ნახაზი, სადაც მდებარეობს სარეგისტრაციო მიწის ნაკვეთი , საკადასტრო აგეგმვით/აზომვითი ნახაზი, 3 გვ. საკადასტრო ბლოკის რუკა (1)ორთო ფოტო