მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

2022 წლის II კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

25. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

29. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიში

28. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის შესრულების ანგარიში

27. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის იანვრის ცვლილება

23. 10 დეკემბრისთვის წარდგენილი წყალტ. მუნიც. 2023 წლის ბიუჯეტის დანართი მრჩეველთა საბჭოს ოქმ

26. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

24. 10 დეკემბრისთვის წარდგენილი წყალტ. მუნიც. 2023 წლის ბიუჯეტის გზამკვლევი

18. 10 დეკემბრისთვის წარდგენილი წყალტ. მუნიც. 2023 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი

22. 10 დეკემბრისთვის წარდგენილი წყალტ. მუნიც. 2023 წლის ბიუჯეტის დანართი 2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

 

20. 10 დეკემბრისთვის წარდგენილი წყალტ. მუნიც. 2023 წლის ბიუჯეტის აიპების დანართი1

9. 10 დეკემბრისათვის წარდგენილი წყალტ. მუნიც. 2023 წლის ბიუჯეტი

კაპიტალური დანართი1.

პრიორიტეტები 15.11.2023 (1)