ა(ა)იპ-ები და შპს-ები

სახელი და გვარი პოზიცია ტელეფონი
 

1

 

ნინო ხურცია

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის“ მმართველი  

577 57 62 76

 

2

 

ირაკლი კუჭავა

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების“ მმართველი  

577 61 64 37

 

3

ნინო ნემსწვერიძე ა(ა)იპ ,,ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის“ დირექტორი 577 95 71 11
 

4

ამირან ვარდანიძე ა(ა)იპ ,, წყალტუბო არენა“ დირექტორი        591 05 90 52
 

5

 

მანანა ტყეშელაშვილი

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ მმართველი  

599 72 26 02

 

6

 

რევაზ მესხი

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ მმართველი  

551 55 85 09

 

7

 

გიორგი იობიძე

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების“ მმართველი  

591 12 37 37

 

8

გიორგი ალიბეგაშვილი ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის“ დირექტორი  

595 08 50 84

 

9

 

დავით იობიძე

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების ’’ დირექტორი  

577 61 68 72

 

10

 

ვერა ზურაბიანი

მ/შ

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის“ დირექტორი  

595 12 07 77

ააიპები axali (1)ააიპები ყველა მონაცემით

 

შპს-ები ს მონაცემები 2015-2020 წლებში
N მფლობელი სახელწოდება მოქმედების სფერო დასაქმებულთა ნუსხა
წლების მიხედვით
სახელფასო ანაზღაურება
წლების მიხედვით
2019 2020 2019 2020
1 წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის მერია
წყალი ანკარა მოსახლეობის სასმელი
წყლით მომარაგება
2 2 6655 7407.5
2 წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის მერია
რიტუალი სარიტუალო მომსახურეობა 3 3 4620 4620
3 წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის მერია
ქვიტირი ორსულთა ანტენატალური
მეთვალყურეობა
3 3 580 660
4 წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის მერია
გეგუთის
პოლიკლინიკა
სამედიცინო მომსახურეობა 22 21 121210 107962
5 წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის მერია
გეგუთი ბოსტნეული კულტურების
თესლების წარმოება და რეალიზაცია. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება, გადამუშავება და რეალიზაცია. საკუთარი სავაჭრო ქსელის შექმნა საფირმო მაღაზიის სახით, კომერციული და შუამავლური საქმიანობა.
მიმდინარეობს
ლიკვიდაცია
მიმდინარეობს
ლიკვიდაცია