მერიის საჯარო ინფორმაციის რეესტრი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის 2022 წლის საჯარო ინფორმაციის რეესტრი
ინფორმაციის შემოსვლის თარიღი ინფორმაციის მომთხოვნი ორგანიზაცია /პირი ანოტაცია ინფორმაციის გაცემის თარიღი ინფორმაციის მიმწოდებლი
1 12.01.2022
რეგისტრაციის ნომერი 10/482201241-48
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო       თანამდებობის პირთა შესახებ 16.01.2022 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
2 27.01.2022 რეგისტრაციის ნომერი 48-48220111108 საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების შესახებ 11,01 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
3 26.01.2022  რეგისტრაციის ნომერი 10/482202643-48 საქ-ოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დაუცველი ჯგუფების შესახებ 12.Jan წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
4 27.01.2022 რეგისტრაციის ნომერი 49-49220273 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო დაუცველი ჯგუფების, შშმ.პირების შესახებ 27.01.2022 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
5 18.01.2022
რეგისტრაციის ნომერი 11/4822049123-48
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო სახელფასო ფონდის შესახებ 28.02.2022 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
6 16.01.2022
რეგისტრაციის ნომერი 10/4822047116-48
საქ-ოს მედია კლუბი -მაგდა პოპიაშვილი საკუთრებაში არსებული საძოვრების შესახებ 23.02.2022 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
7 23.02.2022 რეგისტრაციის ნომერი 10/4822054116-48 ,,აი ფაქტი” DMO-სთვის გადარიცხული თანხის შესახებ 23.02.2022 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
8 08.02.2022 რეგისტრაციის ნომერი 48-48220111108 სახალხო დამცველი აპარატი გუმბრაში განხორციელებული პროექტების შესახებ 23.02.2022 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
9 21.02.2022 რეგისტრაციის ნომერი 19/482205287-48 მოქალაქე ნასტია არაბული ადმინისტრაციული ხარჯის შესახებ 21.02.2022 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
10 03.02.2022 რეგისტრაციის ნომერი 08-482203418-48 სახალხო დამცველი აპარატი დევნილების შესახბ 3,02 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
11 18.02.2022 რეგისტრაციის ნომერი  19/4822049128-48 მოქალაქე ანი ჯაბუა სათაფლიის ნაკრძალის შესახებ 22.02.2022 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
12 15.02.2022 რეგისტრაციის ნომერი  19/4822049128-48 საქართველოს პარლამენტი ააიპ-ებისა და შპს -ების შესახებ 17.02.2022 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
13 09.02.2022 რეგისტრაციის ნომერი  19/4822049128-48 სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია მერიის სოც.მუშაკების შესახებ 17.02.2022 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
14 07.02.2022 რეგისტრაციის ნომერი  19/4822049128-48 საინფორმაციო სააგენტო ქუთაისი პოსტი ეპარქიისთვის გაწეული ხარჯების შესახებ 17.02.2022 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
15 22.02.2022 რეგისტრაციის ნომერი  02-4822053108-48 საქართველოს პარლამენტი/ალექსანდრე ელისაშვილი ავტომობილებისა და საწვავის ხარჯების შესახებ 22.02.2022 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
16 25.03.2022 რეგისტრაციის ნომერი 49-492208412-48 ,,აი ფაქტი”/შორენა ლაღაძე საკრებულოს წევრების ხელფასების შესახებ 25.03.2022 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
17 04.03.2022 რეგისტრაციის ნომერი 19/482206386-48 მოქალაქე ია მელქაძე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების შესახებ 16.03.2022 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
18 09.03.2022 რეგისტრაციის ნომერი 10/482206819-48 ააიპ ,,მშობლების ორგანიზაცია” შშმ პირებისთვის გათვლისწინებული თანხებისშესახებ 14.03.2022 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
19 25.03.2022 რეგისტრაციის ნომერი 11/4822008478-48 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო სახელფასო ფონდის შესახებ 31.03.2022 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
20 12.04.2022 რეგისტრაციის ნომერი 13/482210231-48 სატყეო მართვის სამსახური- 2022-23 საშეშე მასალის /შესახებ 29,04 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
21 11.04.2022 რეგისტრაციის ნომერი 21/4822-48 ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქ-ო ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების შესახებ 28,04 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
22 13.04.2022 რეგისტრაციის ნომერი 10/48220359-48 ააიპ  CDI მოქალაეთა მონაწილეობის  ფორმების შესახებ 26/04 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
23 21.04.2022 რეგისტრაციის ნომერი 10/482211184–48 ქალთა ფონდი ოჯახში ძალდობის შესახებ 6,05 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
24 18.04.2022 რეგისტრაციის ნომერი 10/4822108144–48 აი ფაქტი ეკლესია -მონასტრების დაფინანსების /სესახებ 4,05 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
25 26.04.2022 რეგისტრაციის ნომერი 19/48221166–48 მოქალაქე მარია გელაშვილი მერიის საშტატო ნუსხის შესახებ 3,05 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
26 23.05.2022 რეგისტრაციის ნომერი 19/48221166–48 ინფორმაციის თავისუფლების ინსტიტუტი ინფრასტრუტურული პროექტების შესახებ 10,06 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
27 25.05.2022 რეგისტრაციის ნომერი48221452-01 მოქალაქე ნიკა ბარამია მომსახურების სერვისების შესახებ 8,06 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
28 24.05.2022 რეგისტრაციის ნომერი 19/48221144–48 მოქალაქე მერაბ  ხვადაგიანი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების შესახებ 27,05 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
29 11.05.2022 რეგისტრაციის ნომერი 19/48221131–48 მოქალაქე ნატო მირზაშვილი სექსუალური შევიწროების ფაქტების შესსახებ 25,05 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
30 20.06.2022 რეგისტრაციის ნომერი 10/482217194–48 აი ფაქტი იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულთან ურთიერთობის შესახებ 28,06 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
31 17.06.2022 რეგისტრაციის ნომერი 10/482216896-48 აი ფაქტი სოფელ რიონში სასმელი წყლის შესახებ 28,06 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
32 14.06.2022 რეგისტრაციის ნომერი 10/482216512448 ჟურნალისტი შორენა ლაღიძე ბიუჯეტის შესახებ 22,06 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
33 08.06.2022 რეგისტრაციის ნომერი 11/482215969-48 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტომობილებისა და საწვავის ხარჯების შესახებ 20,06 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
34 18.07.2022 რეგისტრაციის ნომერი 10/4822199107-48 საქ-ოს მედია კლუბი -მაგდა პოპიაშვილი ბიბლიოთეკების შესახებ 28,07 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
35 07.07.2022 რეგისტრაციის ნომერი 10/482218870-01 საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ააიპ-ებისა და შპს -ების შესახებ 18,07 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
36 15.07.2022 რეგისტრაციის ნომერი19/482219611–48 მოქალაქე  გულნარა გაბეჩავა საკუთრების უფლების მოწმობის შესახებ 21,07 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
37 28. 08.2022 რეგისტრაციის ნომერი 13/4822231103-48 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ბიუჯეტის შესახებ 24,08 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
38 15. 08.2022 რეგისტრაციის ნომერი 02-482222780-48 პარლამენტი ტურიზმის შესახებ 12,08 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
39 15 08.2022 რეგისტრაციის ნომერი 19/48222724-48 მოქალაქე მამუკა ტუსკაძე გენ. გეგმის შესახებ 30,08 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
40 31. 08.2022 რეგისტრაციის ნომერი 02/482224354-48 პარლამენტი სოციალური პროგრამების შესახებ 20,08 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
41 30. 08.2022 რეგისტრაციის ნომერი 02-482224270-48 პარლამენტი მერიის ადმინისტრაციული ხარჯების შესახებ 12,08 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
42 02. 09.2022 რეგისტრაციის ნომერი 02/482225158-48 პარლამენტი გზების, სკოლების, ბაღების,წყლისა და გაზიფიცირების შესახებ 8,09 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
43 12. 09.2022 რეგისტრაციის ნომერი 10/482225539-48 მმართველობის მონიტორინგის ცენტრი ააიპ-ებისა და შპს -ებში  დასაქმებულთა შესახებ 23,09 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
44 13 09.2022 რეგისტრაციის ნომერი 10/482225677-48 აი ფაქტი მერიის თანამშრომლების  ხელფასების შესახებ 23,09 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
45 16 09.2022 რეგისტრაციის ნომერი 10/482226948-48 საჯარო შესყიდვების მონიტორინგის ცენტრი ააიპებისა და შპს-ეების 6,1 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
46 26 09.2022 რეგისტრაციის ნომერი 10/482226991-48 მმართველობის მონიტორინგის ცენტრი ააიპ დასუფთავების სამსახურის შესახებ 6,1 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
47 20 09.2022 რეგისტრაციის ნომერი 02-482226393-48 პარლამენტი 2020-2022 შტატების შესახებ 4,1 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
48 26 09.2022 რეგისტრაციის ნომერი 19/482226984-48 Askgov.ge დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის  შესახებ 6,1 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
49 07 09.2022 რეგისტრაციის ნომერი 02-4822250105-48 პარლამენტი ტურიზმის განვითარების გეგმის შესახებ 12,09 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
50 03.10.2022 რეგისტრაციის ნომერი 02-482227619-48 პარლამენტი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა  დახმარების შესახებ 7,11 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
51 29 09.2022 რეგისტრაციის ნომერი 01-482227611-48 პარლამენტი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების შესახებ 6,1 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
52 29 09.2022 რეგისტრაციის ნომერი 01-482226948-48 ელექტრონული სერვისების ერ/თიანი პორტალი ააიპებისა და შპს-ეების 6,1 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
53 03.10.2022 რეგისტრაციის ნომერი 10/48222769948 საქ-ოს მედია კლუბი -მაგდა პოპიაშვილი სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთების შესახებ 5,1 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
54 13.10.2022 რეგისტრაციის ნომერი 10/482228641-48 მმართველობის მონიტორინგის ცენტრი წარმომადგენლობითი ხარჯების შესახებ 8,11 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
55 17.10.2022 რეგისტრაციის ნომერი 10/482229020/48 ააიპ ცხოველთა დაცვის ორგანიზაცია შინაური ცხოველების ყოლის წესების შესახებ 25,1 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
56 17.10.2022 რეგისტრაციის ნომერი 10/482229-48- მედია ორგაქნიზაცია ,,კაქტუს-მედია” მიწების შესახებ 21,1 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
57 07.10.2022 რეგისტრაციის ნომერი 02-4822280126-48 პარლამენტი დასახლების კრების შესახებ 19/10 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
58 03.10.2022 რეგისტრაციის ნომერი 02-482227619-48 პარლამენტი საქ-ოს ტერიტორული მთლიანობისთვის დაღუპულთა შესახებ 11.Jul წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
59 04.10.2022 რეგისტრაციის ნომერი 02-48220866-48 პარლამენტი იჯარების შესახებ 8,11 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
60 20.10.2022 რეგისტრაციის ნომერი 10/482229329/48 რეგიონული ინიციატივების ცენტრი ,,ნათელი მომავალი” გენდერის  შესახებ 2,11 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
60 25.10.2022 რეგისტრაციის ნომერი 21-48223207-48 ელექტრონული სერვისების პორტალი სოციალური პროგრამების შესახებ 30,11 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
61 29.11.2022 რეგისტრაციის ნომერი 02-482233362-01 პარლამენტი გენდერის  შესახებ 11.Feb წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
62 04.11.2022 რეგისტრაციის ნომერი 21-4822330892-48 პარლამენტი განათლების 17,11 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
63 14.11.2022 რეგისტრაციის ნომერი 21-48223207-48 მოქალაქე მალვინა სანიკიძე დოკუმენტების შესახებ 14,11 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
64 09. 11.2022 რეგისტრაციის ნომერი 10/482231316-48 საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო პროექტების შესახებ 15,11 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
65 3.11.2022 რეგისტრაციის ნომერი 10/482228641-48 მმართველობის მონიტორინგის ცენტრი სამივლინებო და საწვავის ხარჯების შესახებ 8,11 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
66 16.12.2022რეგისტრაციის ნომერი 02-48225081-48 პარლამენტი ბიუჯეტის შესახებ 30,12 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
67 02.12.2022რეგისტრაციის ნომერი48-482236 470-48 ინფორმაციის თავისუფლების ინსტიტუტი ხელფასების, პრემიების, შტატების შესახებ 30,12 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
68 20.12. 2022 რეგისტრაციის ნომერი48-482236 472-48 პარლამენტი სტუდენტების დაფინანსების შესახებ 30,12 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
69 23.12. 2022 რეგისტრაციის ნომერი 02-482235011748 პარლამენტი საამშენებლო ნებართვების შესახებ 28,12 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
70 28.12. 2022 რეგისტრაციის ნომერი 02-482236195-48 პარლამენტი ადმინისტრაციული ხარჯის შესახებ 25,01 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
71 28.12. 2022 რეგისტრაციის ნომერი 02-4822346848 პარლამენტი საწვავის ხარჯების შესახებ 21.01.2023 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
IDდასახელებააღწერაკატეგორიადოკუმენტის ფაილითარიღიdoc_tags_hfilterdoc_categories_hfilter