საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესი და პირობები