საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესი და პირობები

მოქალაქეებს უფლება აქვთ, გაეცნონ ადმინისტრაციულ ორგანოში არსებულ საჯარო ინფორმაციას, აგრეთვე მიიღონ მისი ასლები, თუ ისინი არ შეიცავენ სახელმწიფო, პროფესიულ ან კომერციულ საიდუმლოებას ან პერსონალურ მონაცემებს. საჯარო ინფორმაცია ღიაა, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა და დადგენილი წესით პერსონალურ მონაცემებს, სახელმწიფო ან კომერციულ საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა. საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გასცეს საჯარო ინფორმაცია, მათ შორის, ელექტრონული ფორმით მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია.

 

 

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ

,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პროფესიული საჯარო მოხელის განსაზღვრის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 06 ივნისის N 31 1716 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე, პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე და ელექტრონული ფორმით გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ

36 154 sajaro informaciis gacemaze