მერის ბრძანებები

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2022 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებწყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2024 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ1. „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 20 ნოემბრის Nბ48.482332422 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პროფესიული საჯარო მოხელის განსაზღვრის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 06 ივნისის N 31 1716 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებN 31 3447 09/11/2018 მერია
"იზოლაციის და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის N322 დადეგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე " საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 30 დეკემბრის N812 დადგენილების საფუძველზე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში განსაზღვრული ღონისძიების შესახებ.Nბ48.4821004204.01.2021მერია
არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის" 2021 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებNბ48.4821006106.01.2021მერია
არასამეწარმეო 9არაკომერციულიძ)იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის " 2021 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ.

13
Nბ48.4821020620.01.2021მერია
არასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის "2021 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამრკიცების შესახებ.Nბ48.4821020820.01.2021მერია
არასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება "2021 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ.Nბ48.4821021221.01.2021მერია
არასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის" 2021 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ.Nბ48.4821022722.01.2021მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 20 ნოემბრის Nბ48.48203253 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.N48.4821026226.01.2021მერია
"არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი"-ს 2021 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 20 იანვრის Nბ48.48210208 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.Nბ48.48210271127.01.2021მერია
"არასამეწარმეო(არაკომ ერციოული) იურიდიული პირის -"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების " 2021 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 20 იანვრის Nბ48.48210204 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.Nბ48.4821028528.01.2021მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების
დაცვის 2021 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ
N:ბ48.48210951128.04.2021მერია
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2021 წლის სამოქმედო გეგმა (1) (1)N:ბ48.48210951128.04.2021meria
27

"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის სახელმწიფო შესყიდვის გეგმის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 20 ნომებრის Nბ48 .48203253 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
Nბ48.482106226.01.2021მერია
"არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკორინაციის ცენტრი"-ს 2021 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 20 იანვრის N48.482102711 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. Nბ48.48210271127.01.2021მერია
Nბ48.4821032201.02.2021მერია
ქონების შესახებ N48-4821032201.02.2021მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის პირველადი პრიორიტეტის დოკუმენტის დამტკიცების თაობაზეNბ48.4821225413.08.21მერია
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელებისა და შესყიდვის ობიექტის მიღების მიზნით ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურშ თანამშრომელთა ჯგუჯის შექმნის შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის 2018 წლის 29 მარტის ბრძანებაში N31936 ცვლილების შესახებNბ48.48210711212.03.2021მერია
მერის ბრძანება

02(2)

02(3) წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით" პირობებით სარგებლობის უფლებით გადაცემის" 2019 წლის 19 დეკემბრის N4ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ
Nბ48.48220682009.03.2021მერია
მერის ბრძანება<წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გეგმის დამტკიცების შესახებ " წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 20 ნოემბრის Nბ48.48203253 ბრძანებაში ცვლილებების შესახებ>Nბ48.48210681209.03.2021მერია
მერის ბრძანება

04(1)<წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზების პირობებით ელექტრონული აუქციონის შედეგების გაუქმების შესახებ>
Nბ484821068809.03.2021მერია
მერის ბრძანება <2018 წლის მერის 29 მარტის N 31936 ბრძანებაში ცვლიებებშის შეტანის შესახებ>Nბ48.48210711212.03.2021მერია
ქონების გადაცემის შესახებ<წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების აიპ. "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების" საკუთრებაში გადაცემის შესახებ>Nბ48. 48210881029.03.2021მერია
ხარჯთაღრიცხვაში ცვლიებების შესახებ<საგზაო ინფრასტრუქტურის გასნვითარების პროგრამის ქვეპროგრამების ასიგნებების მუხლებს შორის გადანაწილებისა და ხარჯთაღრიცხვის ცვლიებების ცნობის დამტკიცების შესახებ>Nბ.48. 58210902131.03.2021მერია
ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად დანატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ<წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის კოორდინატორის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის საკითხების ვაკანტური თანამდებობის დასალავებლად დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ>Nბ48. 4821095905.04.2021მერია
ქონების გადაცემის შესახებ<ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანებისთვის" საკუთრებაში აგდაცემის შესახებ 2021 წლის 29 მარიტს მერის ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ>Nბ48.4821140420.05.2021მერია
მერის ბრძანება<ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ>Nბ4848211472027.05.2021მერია
განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით შპს ტელეკომი-1 სთვის გადაცემის შესახებმერის ბრძანება<განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით შპს ტელეკომი-1 სთვის გადაცემის შესახებ>Nბ48.482 1088929.03.2021მერია
მერის ბრძანება <წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზებისათვის ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ>Nბ 48.48211472027.05.2021მერია
მერია<წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუთავებისა და კეთიმოწყობის გაერთიანწებისთვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ>Nბ 48. 48210881029.03.2021მერია
მერის ბრძანება<წყალტუბოს მუნიციპალიტეტშ არსებული ხაზოვანი ნაგებობების (გარე განათების კონსტრუქციები) პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლიბის უფლებით, იჯახრი ფორმით შპს "ტელეკომ1" -სთვის გადაცემის შესახებ>Nბ48. 10 48288029.03.2021მერია
მერია<წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშ არსებული ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით, პირობების სარგებლობის უფლებით გადაცემის "2016 წლის 31 მაისის N10 ხელშეკრულებიდს შეწყვეტის შესახებ>
მე -2 გვერდი
Nბ.48.48210821223.030.2021მერია
მერია<წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში გარეულ ცხოველთა (მგლის, ტურის) რაოდენობის რეგულირების ღონისძიებების განხორციელების მიზნით ჯგუფის შექმნის შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი მერის 2021 წლოს 28 აპრილის Nბ 48. 48211181 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ>Nბ 48.482 1148828.05.2021მერია
მერია<წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხომულში ( თეთრა მღვიმის ბუნებრივი ძეგლის) შპს "თეთრა ჯგუფის" სარგებლობაში (იჯარა) არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში ვიზიტორთა ცენტრის ექსპლოატაციაში მიღების შესახებ >Nბ.48. 482 11471927.05.2021მერია
მერია<წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხომულში (თეთრა მღვიმის ბუნებრივი ძეგლი) შპს "თეთრა ჯგუფის" სარგებლობაში არსებული არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში ვიზიტორთა ცენტრის ექსპლოატაციაში მიღების შეახებ სამშენებლო დოკუმენტაციაში ცვლილების შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ >
(1) (2)
Nბ 48.482 11343314.05.2021მერია
მერია<"იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავარობის 2020 წლის 23 მაისის N 322 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე", საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 16 აპრილის N 176 დადგენილების საფუძველზე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ღონისძებების შესახებ>Nბ 48. 48211131223.04.2021მერია
მერია<წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სამოქალაქო საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის 2017 წლის 1 დეკემბრის N311782 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ>N ბ. 48. 4821110220.04.2021მერია
მერია<გარეგანათების კონსტრუქციების წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებად დარეგისტრირების შესახებ>Nბ 48. 48211103420.04.2021მერია
მერია<წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარეული ცხოველის (მგელი ტურა) რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ>Nბ 48 482111033 20.04.2021მერია
სათნოების სახლის 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის შესახებNბ 48 4822006205/01.2022მერია
ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანების 2022 წლის ხარჯაღრიცხვის დამტკიცების შესახებNბ48.4821010710.01.2022მერია
ა(ა)იპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებNბ48.4822011311.01.2022მერია
ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანების 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის შესახებNბ48.4822011411.01.2022მერია
შესყიდვების გეგმის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებNბ48.4822011711/01/2022მერია
ა(ა)იპ წყალტუბო არენას 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებNბ48.4822013113.01.2022მერია
ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის 2022 წლის ხარჯაღრიცხვის შესახებNბ 48.4822013813.01.2022მერია
ა(ა) იპ ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის 2022 წლის ხარჯაღრიცხვის შესახებNბ 48.4822013913.01.2022მერია
ა(ა)იპ წყალტუბოს საზოგადოებრიცი ჯანდაცვის 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებNბ. 48.48220131013.01.2022მერია
ა(ა)იპ წყალტუბოს საბავშვო ბაღების გაეთიანების 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის 11 იანვრის ბრძანებაში ცვლილების განხორციელების შესახებNბ 48.4822018718.01.2022მერია
ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებN ბ48.482 2017317.01.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 17 იანვრის N 48.48.220173 ბრძანებაში ცვლილებების შესახებNბ48.48220313131.01.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტით გადაცემის შესახებNბ 48.4822031431.01.2022მერია
კეთილმოწყობის და დასუფთავების გაერთიანებისთვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებN48.4822031531.01.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების გადაცემის შესახებNბ 48. 48220331631.01.2022მერია
1 მარტის ბრძანება
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტისა და 2023 – 2026
წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების შესახებ
Nბ48.48220601301.03.2022მერია
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ''წყალტუბო არენა"-ს 2022წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 13 იანვრის N48.48220131 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

Nბ48.48220341103.02.2022მერია
არასამეწარმეო (არაკომერციული)იურიდიული პირის-"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი"-ს 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესხებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 6 იანვრის N48.48220061 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.N48.48220341003.02.2022მერია
ა(ა)იპ წყაალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 11 იანვრის N48.48220114 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.4822034503.02.2022მერია
სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ქვეპროგრამის ასიგნებების მუხლებს შორის თანხის გადანაწილებისა და ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობის დამტკიცების შესახებNბ48.4822034303.02.2022მერია
ა(ა)იპ ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის (ს/კ 421271206) 2022წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებწყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 13 იანვრის N 48.48220139 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.4822034103.02.2022მერია
"ქალაქ წყალტუბოში: გ. ტაბიძის, 9აპრილის, თამარ მეფისა და აღმაშენებლის ქუჩების დამაკავშირებელ მონაკვეთზე, გზაჯვარედინთან გამავალ სარკინიგზო ლიანდაგზე, საფეხმავლო და საავტომობილო გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 21 იანვრის Nბ48.482202127 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.4822033302.02.2022მერია
"ქალაქ წყალტუბოში: გ.ტაბიძის, 9 აპრილის, თამარ მეფისა და აღმასენებლის ქუჩების დამაკავშირებელ მონაკვეთზე, გზაჯვარედინთან გამავალ სარკინიგზო ლიანდაგზე, საფეხმავლო და საავტომობილო გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 28 იანვრის Nბ48.482202811 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზეNბ48.4822033102.02.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში,შპს "იმერეთის" საკუთრებაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში (ს/კ 29 12 33 247; განაშენიანების ფართი-559.2კვ.მ) სწრაფი კვების ობიექტისა და კომერციული ფართის ექსპლუატაციაში მიღების შესახებNბ48.48220321001.02.2022მერია
"ა(ა)იპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების" საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015წლის ივნისის N31 739 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.4822032401.02.2022მერია
ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 14 იანვრის N51 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტში ასახვის შესახებN48.4822032301.02.2022მერია
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელებისა და შესყიდვის ობიექტის მიღების მიზნით სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურში თანამშრომელთა ჯგუფის შექმნის შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 10 დეკემბრის N31 3759 ბრძანებაში ცვლილების სეტანის შესახებNბ48.4822039408.02.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 19 ნოემბრის Nბ48.482132316 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.4822041710.02.2022მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით გადაცემის" 2021 წლის 17 მაისის N2 ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებNბ48.4822045614.02.2022მერია
ა(ა)იპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის 2022წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 17 იანვრის N48.48220173 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.4822045814.02.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის 2022 წლის წლიური გეგმის დამტკიცების შესახებNბ48.4822047116.02.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 19 ნოემბრის Nბ48.482132316 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.4822047216.02.2022მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 10 აპრილის N31 1037 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.48220471116.02.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 10 აპრილის N31 1037 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.48220471116.02.2022მერია
ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის2022 წლის 17 იანვრის N48. 48220173 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.4822048417.02.2022მერია
ა(ა)იპ "წყალტუბო არენა"-ს 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 13 იანვრის N48.48220131 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.4822048517.02.2022მერია
ა(ა)იპ "წყალტუბოს მუნიციპსლიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 11 იანვრის Nბ48.48220119 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.4822049418.02.2022მერია
ა(ა)იპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების (ს/ნ 421277772) 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 10 იანვრის Nბ48.48220107 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.4822049518.02.2022მერია
ა(ა)იპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 11 იანვრის N48.48220114 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

Nბ48.48220523621.02.2022მერია
ა(ა)იპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდცვის ცენტრის 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების სესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 13 იანვრის N48.482201310 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებაNბ48.48220526221.02.2022მერია
ა(ა)იპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი-ს" (ს/კ 421274506) 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 13 იანვრის Nბ48.48220138 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.4822053122.02.2022მერია
ა(ა)იპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის" 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 11 იანვრის Nბ48.48220113 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.48220541623.02.2022მერია
ა(ა)იპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების" 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 11 იანვრის Nბ48.48220114 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.48220597128.02.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში, შპს "იმერეთის" საკუთრებაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში (ს.კ. N 29.12.33.247, განაშენიანების ფართი -- 559.2კვ.მ) სწრაფი კვების ობიექტისა და კომერციული ფართის ექსპლუატაციაში მიღების შესახებNბ48.48220321001.02.2022მერია
ქალაქი წყალტუბო, ბესიკის ქუჩა N2-ში მდებარე, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ამხანაგობა "ოცნება"-სათვის მისაკუთვნებელი მიწის ნაკვეთის საზღვრების დამტკიცების შესახებNბ48/48220601201.03.2022მერია
სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისადა კეთილმოწყობის სამსახურის პროგრამის ასიგნებების მუხლებს შორის თანხის განაწილებისა და ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობის დამტკიცების შესახებNბ48/48220601201.03.2022მერია
"სამხედრო სავალდებულო სამსახურში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტიდან მოქალაქეთა 2022 წლის საგაზაფხულო გაწვევის ღონისძიების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 07 თებერვლის N48/48220382 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48/4822061202.03.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტისა და 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების შესახებNბ48/48220601301.03.2022მერია
ექსკლუზიური უფლებამოსილებიდან გამომდინარე, საფელდეგერო (სახელმწიფო მნიშვნელობის გზავნილის უსაფრთხოდ

ქალაქ წყალტუბოში რუსთაველის ქუჩა N8-ში შპს "ცისკარი როიალ პალასი"-ს საკუთრებაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის პროექტის შეთანხმებისა და ნებართვის გაცემის შესახებ
Nბ48/48220665107.03.2022მერია
ა(ა)იპ "წყალტუბო არენა"-ს 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 13 იანვრის N48/48220131 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48/48220732414.03.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოსთან არსებულ თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შესახებNბ48/48220732714.03.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ქვეპროგრამის ასიგნებების მუხლებს შორის თანხის გადანაწილებისა და ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობის დამტკიცების შესახებNბ48/4822074615.03.2022მერია
ა(ა)იპ "წყალტუბო არენა"-ს 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 13 იანვრის N48.48220131 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48/48220732414.03.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოსთან არსებულ თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შესახებNბ48/48220732714.03.2022მერია
ა(ა)იპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის" 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 11 იანვრის Nბ48.48220113 ბრძანებაში ცვლილების შესახებ Nბ48/48220732814.03.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის მიზნით კომისიისშექმნის სესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022წლის 17 იანვრის ნ48/48220172 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48/48220741915.03.2022მერია
ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების 2022 წლის ხართაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 11 იანვრის N48.48220114 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.4822101911.04.2022მერია
პირველი რანგის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადისტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებNბ10.4822101311.04.2022მერია
მეოთხე რანგის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებN10.4822101211.04.2022მერია
მეორე რანგის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის--სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების უფროსის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად საკონკურსო კომისიის სექმნის შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიისსაკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის 2022 წლის 4 აპრილის N10.48220941 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N10.4822101111.04.2022მერია
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დარეგისტრირების შესახებN48.4822098808.04.2022მერია
ა(ა)იპ "წყალტუბო არენას" 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 13 იანვრის N48.48220131 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებN48.4822096106.04.2022მერია
11-1.pdf

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელებისა და შესყიდვის ობიექტის მიღების მიზნით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურში თანამშრომელთა ჯგუფის შექმნის შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 20 დეკემბრის N313898 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
N48.48220911101.04.2022მერია
პირველი რანგის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის - ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებN48.4822091901.04.2022მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 12სექტემბრის N31 2724 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.48221442124.05.2022მერია
ევროკავშირის 2014-2020 წლების შავი ზღვის აუზის ქვეყნების პროგრამის მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროექტის "თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის" ფარგლებში სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელების და შესყიდვის ობიექტის მიღების მიზნით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიაში თანამშრომელთა ჯგუფის შექმნის შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 29 ივლისის N31 2107 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.4822144124.05.2022მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 19 ნოემბრის Nბ48. 482132316 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.4822140420.05.2022მერია
ა(ა)იპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის" 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 11 იანვრის Nბ48. 48220113 ბრძანებაში ცვლილების შეატანის შესახებNბ48.4822140120.05.2022მერია
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებად დარეგისტრირების შესახებNბ48.4822139719.05.2022მერია
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი მკლავჭიდის ტურნირის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებNბ48.4822137217.05.2022მერია
ა(ა)იპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების" 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 11 იანვრის N48.48220114 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.48221361516.05.2022მერია
ა(ა)იპ "წყალტუბოს ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის" 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 17 იანვრის N48.48220173 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.4822133113.05.2022მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 19 ნოემბრის Nბ48.48213231 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.4822131311.05.2022მერია
ა(ა)იპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების" 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 11 იანვრის Nბ48.48220119 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.4822130410.05.2022მერია
სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ქვეპროგრამების ასიგნებების მუხლებს შორის თანხის გადანაწილებისა და ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების დამტკიცების შესახებსNბ48.4822126206.05.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურსა და შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურში რეორგანიზაციის დაწყების შესახებNბ48.4822125505.05.2022მერია
ა(აი)პ "წყალტუბო არენას" 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 13 იანვრის N48-48220131 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.4822168717.06.2022მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 19 ნოემბრის Nბ48-482132316 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ბრძანებაშიNბ48-4822168417.06მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის2021 წლის 19 ნოემბრის Nბ48-482132316ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48-48221651514.06.2022მერია
ა(ა)იპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების" 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 11 იანვრის Nბ48-48220119 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

4
Nბ48-48221641613.06.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმბრაში, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემების მიერ 500კვ. ქვესადგურ "წყალტუბოსთან" მისასვლელი გზისა და ქვესადგურის საევაკუაციო გასასვლელთან დამაკავშირებელი გზის და ქ/ს წყალტუბო 500-ს არსებულ ქ/ს წყალტუბო 220-ის მისასვლელ გზასთან დამაკავშირებელი გზის სამშენებლო სამუშაოებისათვის პროექტის სეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებNბ48-4822164213.06.2022მერია
ა(ა)იპ - "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022წლის 10 იანვრის N48-48220107 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48-4822164213.06.2022მერია
მესამე რანგის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებNბ48-4822168317.06.2022მერია
ა(ა)იპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ," წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022წლის N48-48220061 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ Nბ48-48221652814.06.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურისა და ზედამხედველობის სამსახურში რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ

10
Nბ48-4822165714.06.2022მერია
ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 10 იანვრის N48-48220107 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 13 ივნისის N48-48220331 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

11
Nბ48-48221641713.06.2022მერია
სპორტის სფეროში წარმატებული მოღვაწის სულიკო ნიქაბაძის სახელობის სამოყვარულო მინი ფეხბურთის ტურნირის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებN48-48221611210.06.2022მერია
ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 10 იანვრის N40-48220107 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48-48221611110.06.2022მერია
ა(ა)იპ "წყალტუბო არენას" 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 13 იანვრის N48-48220131 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებN48-4822161910.06.2022მერია
ა(ა)იპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 10 იანვრის N48-48220107 ბრძანებაში ცვლილების შეატანის შესახებNბ48-48221531302.06.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 19 ნოემბრის Nბ48-482132316 ბრძანებაში ცვლილების შეატანის შესახებNბ48-4822152501.06.2022მერია
ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 13 იანვრის Nბ4 8-48220138ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახება(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 13 იანვრის Nბ4 8-48220138ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48-4822152301.06.2022მერია
ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 16 ნოემბრის N131 1537 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48-48 22 1511031.05.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 19 ნოემბრის N48-482132316 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48-4822145225.05.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმბრაში შპს "სოკარ ჯორჯია გაზის" მიერ მოწყობილი საშუალო წნევის მიწისქვეშა გაზსადენის სიგრძით 210 გრძ/მ ექსპლუატაციაში მიღების შესახებNბ48-48221472427.05.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა მესხეთში, შპს "სოკარ ჯორჯია გაზის მიერ მოწყობილი საშუალო და დაბალი წნევის გაზსადენის სიგრძით 1035 გრძ/მ ექსპლუატაციაში მიღების შესახებNბ48-48221471927.05.2022მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 19 ნოემბრის Nბ48-482132316 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48-48223041231.10.2022მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 19 ნოემბრის Nბ48-482132316 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48-482229900126.10.2022მერია
ა(ა)იპ-წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების (ს/ნ 421277772) 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 10 იანვრის N48-48220107 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.Nბ48-4822298225.10.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში "დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, საზოგადოებრივ სამუშაოზე დასაქმების ხელშეწყობის ქვეპროგრამით დასაქმებული პირების სამუშაოს შესრულების მონიტორინგის ჯგუფის შექმნის შესახებNბ48-482229400121.10.2022მერია
ა(ა)იპ "წყალტუბოარენა"-ს 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 13 იანვრის N48-48220131 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.Nბ48-4822293720.10.2022მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 19ნოემბრის Nბ48-482132316 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.Nბ48-4822293320.10.2022მერია
ა(ა)იპ "ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის (ს/კ 421271206) 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 13 იანვრის N48-48220139 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48-4822292719.10.2022მერია
საქართველოსსახელმწიფო ელექტროსისტემების მიერ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 500 კვ ე.წ. "ჯვარი-წყალტუბოსთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაციისა დაახალი გზების მოსაწყობად პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებNბ48-4822292519.10.2022მერია
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დამატებითი ქონების სახით დარეგისტრირების შესახებN48-48222901517.10.2022მერია
ქალაქ წყალტუბოში დედაენის ქუჩაზე მდებარე ხუთი ცალი გარე განათების ბოძის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დარეგისტრირების შესახებNბ48-48222901417.10.2022მერია
ზოგიერთი მუნიციპალიტეტებისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 14 იანვრის N51 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტში ასახვის შესახებNბ48-48222852512.10.2022მერია
ა(ა)იპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის (ს/კ 421274506) 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 13 იანვრის Nბ48.48220138 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48-482228300110.10.2022მერია
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებად დარეგისტრირების შესახებNბ48-48222831610.10.2022მერია
"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 19 ნოემბრის Nბ48-482132316 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48-4822278205.10.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ა(ა)იპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანებისათვის" უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებNბ48-48222777604.10.2022მერია
"სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შერულებაზე კონტროლის განხორციელებისა დაშესყიდვების ობიექტის მიღების მიზნით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურში თანამშრომელთა ჯგუფის შექმნის შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 2 აგვისტოს Nბ48.48222148 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.4822305301.11.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტისა და 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მიერ 2022 წლის 1 მარტის N48.482206013 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.4822305901.11.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზებისათვის ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებNბ48.4822306602.11.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 19 ნოემბრის Nბ48.482132316 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.48223063102.11.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ 2021 წლის 19 ნოემბრის Nბ48.482132316 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.4822307203.11.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში გარეულ ცხოველთა რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების მიზნით ჯგუფის შექმნის შესახებNბ48.4822307403.11.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმბრაში საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემების მიერ 500კვ. ქვესადგურ "წყალტუბოსთან მისასვლელი გზის (945 მ/მ) და ქვესადგურის საევაკუაციო გასასვლელთან დამაკავშირებელი გზის სამშენებლო პროექტში ცვლილების მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებNბ48.482230824.11.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზებისათვის უპირობო ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებNბ48.482231258.11.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზებისათვის უპირობო ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებNბ48.482231258.11.2022მერია
მესამე რანგის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნენის დამტკიცების შესახებNბ48.482231359.11.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 19 ნოემბრის ნბ48.482132316 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.482231389.11.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 19 ნოემბრის ნბ48.482132316 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.4822314310.11.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებNბ48.4822322618.11.2022მერია
ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.4822326822.11.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანევში შპს "იმერეთ მოტორსი"-ს საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში ავტოტექმომსახურეობის ობიექტის მშენებლობისათვის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებNბ48-4822326922.11.2022მერია
ა(ა)იპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 10 იანვრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48-48223282524.11.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 19 ნოემბრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48-4822329625.11.2022მერია
ა(ა)იპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48-4822329725.11.2022მერია
ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების" 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48-482232928.11.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების ინვენტარიზაციის ჩატარების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებNბ48-4822334630.11.2022მერია
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებად დარეგისტრირების შესახებNბ48-48223391005.12.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48-48223393005.12.2022მერია
ა(ა)იპ- "ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48-48223411007.12.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ხაზოვანი ნაგებობების პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით იჯარით სს "სილქნეტისათვის" გადაცემის შესახებNბ48-4822341607.12.2022მერია
ა(ა)იპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 10 იანვრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48-48223421208.12.2022მერია
ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 6 იანვრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48-48223422108.12.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 18 ნოემბრის Nბ48.48223226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.48230181018.01.2023მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების ინვენტარიზაციის ჩატარების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 30 ნოემბრის Nბ48-48223346 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48-48223422508.12.2022მერია
ა(ა)იპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების წესდების ახალი რედაქციით დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 6 ივნისის N311731 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.48223431109.12.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 19 ნოემბრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.4822343309.12.2022მერია
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 26 იანვრის განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზეNბ48-4822343409.12.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში შპს "კარტლის მენეჯმენტის" საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში საოფისე და სასაწყობე შენობის მშენებლობისატვის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებNბ48-4822346412.12.2022მერია
მეოთხე რანგის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის საქმისწარმოების განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად დამატებით საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებNბ48-48223471013.12.2022მერია
როინ მეტრეველის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ხელბურთის საერთაშორისო ტურნირის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებNბ48-4822346612.12.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48-48223482414.12.2022მერია
ა(ა)იპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 13 იანვრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48-48223482414.12.2022მერია
ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 10იანვრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48-4822349215.12.2022მერია
ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების" 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 11 იანვრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48-48223501916.12,2022მერია
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დარეგისტრირების შესახებNბ48-48223531219.12.2022მერია
ა(ა)იპ "ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის" 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 13 იანვრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.48223531819.12.2022მერია
ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 11 იანვრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.Nბ48-48223541320.12.2022მერია
ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 17 იანვრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.Nბ48.48223541520.12.2022მერია
ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 17 იანვრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.Nბ48.48223541420.12.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 19 ნოემბრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.4822355621.12.2022მერია
ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 6 იანვრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.Nბ48.48223531719.12.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სახელმწიფოშესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 18 ნოემბრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.4822355721.12.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებNბ48.4822357423.12.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სახელმწიფო სესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 19 ნოემბრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.48223571823.12.2022მერია
ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 13 იანვრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.48223571923.12.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით, პირობებით, შპს "სანატორიუმ წყალტუბოსთვის" გადაცემის შესახებNბ48.48223601126.12.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით, პირობებით, შპს "ბალნეო სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის" გადაცემის შესახებNბ48.48223601226.12.2022მერია
ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 11 იანვრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებნბ48.4822361427.12.2022მერია
ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 13 იანვრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.4822361927.12.2022მერია
ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 10 იანვრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.4822362228.12.2022მერია
ა(ა)იპ წყალტუბო არენას 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 13 იანვრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.48223621128.12.2022მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 18 ნოემბრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.48223641930.12.2022მერია
ა(ა)იპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების 2023 წლის ხარკთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 11 იანვრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.48230262026.01.2023მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48-4823026326.01.2023მერია
„2023 წლის 10-13 იანვარს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზიანებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების საბავშვო ბაღებისა და სოფელ ოფშკვითის სოფლის კლუბის შენობის სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48-48230241924.01.2023მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48-48230241624.01.2023მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში, შპს „ჯორჯიან ექსპრესი“-ს საკუთრებაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში საოფისე და სასაწყობე სერვისცენტრის მშენებლობისათვის პროექტის შეთანხმებისა და ნებართვის გაცემის შესახებ.Nბ48-48230241024.01.2023მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანევში შპს „მაგთიკომის“ საკუთრებაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში მოწყობილი საბაზო სადგურის „წყალტუბო ფარცხანაყანევი“ ექსპლუატაციაში მიღების შესახებNბ48-4823024924.01.2023მერია
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში სარგებლობის უფლებით დარეგისტრირების შესახებNბ48-48230232423.01.2023მერია
2023 წლის 10-13 იანვარს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზიანებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, საბავშვო ბაღებისა და სოფელ ოფშკვითის სოფლის კლუბის შენობის სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებNბ48-48230203120.01.2023მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48-48230181018.01.2023მერია
2023 წლის 10-13 იანვარს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზიანებული კერძო საცხოვრებელი სახლებისა და მათი სახურავების შეკეთებისატვის საჭირო სამშენებლო მასალების შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებNბ48-48230172217.01.2023მერია
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმბრაში შპს „სპორტულ-ტექნიკური კლუბი ოქროს საწმისი-91“-ის საკუთრებაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში სასტუმროს ტიპის კემპინგებისა და მრავალფუნქციური დანიშნულების ობიექტის მშენებლობისათვის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 7ნოემბრის ბრძანებით გაცემულ სამშენებლო დოკუმენტაციაში ცვლილების შეთანხმების შესახებNბ48-4823016716.01.2023მერია
1. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დარეგისტრირების შესახებNბ48-4823016516. 01.2023მერია
2. ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის 2023 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებNბ48-4823013813.01.2023მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახების, რომლებიც იმყოფებიან კრიზისულ ვითარებაში დახმარების მიზნით სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზრვრელი კომისიის შექმნის შესახებNბ48-4823013613.01.2023მერია
4. ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის 2023 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებNბ48-4823013513.01.2023მერია
ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის 2023 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებNბ48-4823013413.01.2023მერია
6. მძიმე და საშიში დაავადებების მქონე პირებისათვის მედიკამენტების შეძენის მიზნით სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისიის შექმნის შესახებNბ48-4823013213.01.2023მერია
7. ქალაქ წყალტუბოში ბესიკის ქუჩა N5-ში მდებარე, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ამხანაგობა „არგო“-სათვის მისაკუთვნებელი მიწის ნაკვეთის საზღვრების დამტკიცების შესახებNბ48-4823012312.01.2023მერია
8. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სკოლებში შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“ -ს მიერ საშუალო და მაღალი წნევის მიწისქვეშა გაზსადენის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 15 აგვისტოს ბრძანებით გაცემულ სამშენებლო დოკუმენტაციაში ცვლილების შეთანხმების შესახებNბ48-4823012212.01.2023მერია
9. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 18 ნოემბრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ Nბ48-4823011711.01.2023მერია
10. ა(ა)იპ „ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის 2023 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ“Nბ48-4823011611.01.2023მერია
11. ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის 2023 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ“Nბ48-4823011211.01.2023მერია
12. ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების 2023 წლის ხარჯთაღერიცხვის დამტკიცების შესახებ“Nბ48-482301100111.01.2023მერია
13. მესამე რანგის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებNბ48-48230101310.01.2023მერია
14. ა(ა)იპ წყალტუბო არენას 2023 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებNბ48-48230101210.01.2023მერია
15. ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 2023 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებNბ48-48230101110.01.2023მერია
16. ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების“ 2023 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებNბ48-4823010910.01.2023მერია
17. ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის 2023 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებNბ48-4823010910.01.2023მერია
18. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დარეგისტრირების შესახებNბ48-4823010610.01.2023მერია
19. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელებისა და შესყიდვის ობიექტის მიღების მიზნით ადმინისტრაციულ და შესყიდვების სამსახურში თანამშრომელთა ჯგუფის შექმნის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48-482300969.01.2023მერია
20. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებNბ48-482300959.01.2023მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2022 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებNბ48-4822048617.02.2022მერია
ქალაქ წყალტუბოში ავალიანის ქუჩა N10-ში შპს "ა და კო"-ს საკუთრებაში არსებულ არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში კომერციული ობიექტის მშენებლობისათვის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებNბ48-483040509.02.2023მერია
სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებN48-48230457214.02.2023მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა მესხეთში, მოქალაქე ანზორ კახაძის საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში სასაწყობე, დამფასოებელი და სამაცივრე შენობების მშენებლობისათვის მიწის ნაკვეთების სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებN48-48230462315.02.2023მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში შპს კარტლის მენეჯმენტის საკუთრებაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში საოფისე და სასაწყობე შენობის მშენებლობისათვის პროექტის შეთანხმებისა და ნებართვის გაცემის შესახებNბ48-4823051420.02.2023მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 18 ნოემბრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48-48230682809.03.2023მერია
მესამე რანგის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის - ინსპექტორის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის საკითხებში ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსისჩატარების უზრუნველსაყოფად საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებNბ10.482308900130.03.2023მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 18 ნოემბრის Nბ48.48223226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.48230821423.03.2023მერია
წყალყუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის საკუთრებაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში სასმელი წყლის რეზერვუარის დამწნეხი კოლექტორის და სატუმბი სადგურის შენობის მშენებლობა/რეაბილიტაციის პროექტის შეთანხმებისა და ნებართვის გაცემის შესახებNბ48.4823075616.03.2023მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიშტიბში შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" საკუთრებაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში მოწყობილი ქალაქ წყალტუბოს კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების შესახებNბ48.48231091819.04.2023მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზებისათვის პირობებიანი ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებNბ48.4823102312.04.2023მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 18 ნოემბრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.4823101611.04.2023მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 18 ნოემბრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ 48.4823095905.04.2023მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 18 ნოემბრის N48. 48223226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.48231362016.05.2023მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 18 ნოემბრის N48. 48223226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.48231351415.05.2023მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 18 ნოემბრის N48. 48223226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.48231241204.05.2023მერია
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დარეგისტრირების შესახებNბ48.4823125305.05.2023მერია
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დარეგისტრირების შესახებNბ48.4823125205.05.2023მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ქვიტირი, ზედა მესხეთი) შპს „ლუგოილი-თერჯოლა“-ს მიერ საშუალო და მაღალი წნევის მიწისქვეშა და მიწისზედა გაზსადენის სამშენებლო სამუშაოებისათვის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებNბ48.4823121401.05.2023მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 18 ნოემბრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.4823254911.09.2023მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 18 ნოემბრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.48232562413.09.2023მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 18 ნოემბრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებNბ48.48232621419.09.2023მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 18 ნოემბრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებN48.4823277194.10.2023მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული გარე განათების ბოძების, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, სს „სილქნეტისათვის“ იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ

N48.4823276113.10.2023მერია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2024 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებN48.482400848.01.2024მერია
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 18 ნოემბრის Nბ48.48223226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებბ48.4824008118.01.2024
2. „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 20 ნოემბრის Nბ48.482332422 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებბ48.48240303930.01.2024
3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის 2024 წლის წლიური გეგმის დამტკიცების შესახებბ48.48240292429.01.2024
4. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის 2024-2026წწ სტრატეგიული გეგმის დამტკიცების შესახებბ48.48240292329.01.2024
5. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანებისათვის უსასყიდლოდ, სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებბ48.4824029229.01.2024
6. მესამე რანგის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებბ48.4824025325.01.2024
7. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებბ48.48240171017.01.2024
8. მესამე რანგის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებბ48.48240161416.01.2024
9. ა(ა)იპ „ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის“ 2024 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებბ48.48240151415.01.2024
10. ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ 2024 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებბ48.48240121312.01.2024
11. ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ 2024 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებბ48.48240121212.01.2024
12. ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის 2024 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებბ48.482401100111.01.2024
13. ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის 2024 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებბ48.4824011711.01.2024
14. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემების მიერ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 500 კვ. „ჯვარი-წყალტუბო“-სთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაციისა და ანძის პოლიგონთან მისასვლელი ახალი გზების მოსაწყობად პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებბ48.4824011411.01.2024
15. ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის“ 2024 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებბ48.48240111311.01.2024
16. „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 20 ნოემბრის Nბ48.482332422 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებბ48.48240011311.01.2024
17. ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის“ 2024 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებბ48.48240103310.01.2024
18. ა(ა)იპ „წყალტუბო არენას“ 2024 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებბ48.48240103210.01.2024
19. ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების“ 2024 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებბ48.48240103110.01.2024
20. ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების“ 2024 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებბ48.48240103010.01.2024
1. „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 20 ნოემბრის Nბ48.482332422 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებბ48-48240385807.02.2024
2. ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის“ 2024 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2024 წლის 11 იანვრის Nბ48.482401113 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ48-48240443113.02.2024
3. „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 20 ნოემბრის Nბ48.482332422 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებბ48-4824045814.02.2024
4. „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 20 ნოემბრის Nბ48.482332422 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებბ48-4824047316.02.2024
1. „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 20 ნოემბრის Nბ48.482332422 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებბ48-48240501419.02.2024
1. „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 20 ნოემბრის Nბ48.482332422 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებბ48-48240571526.02.2024
1. „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 20 ნოემბრის Nბ48.482332422 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებბ48-4824067127.03.2024
1. „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 20 ნოემბრის Nბ48.482332422 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებბ48.48240721012.03.2024
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 20 ნოემბრის Nბ48.482332422 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ48.48240744514.03.2024
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებბ48.4824066206.03.2024
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებბ48-4824066186.03.2024
1. ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამწვანების, გარე განათებისა და კეთილმოწყობის ცენტრის“ საშტატო ნუსხისა და სახელფასო განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისმერის 2024 წლის 26 თებერვლის Nბ48.48240574 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებბ48-4824093302.04.2024
2. ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ცენტრის წესდების ახალი რედაქციით დამტკიცების შესახებ.ბ48-48240921801.04.2024
3. ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამწვანების, გარე განათებისა და კეთილმოწყობის ცენტრის“ წესდების ახალი რედაქციით დამტკიცების შესახებ.

24
ბ48-48240921901.04.2024
4. ა(ა)იპ „ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის“ 2024 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2024 წლის 15 იანვრის N48.482401514 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებბ48-48240922101.04.2024
5. ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ 2024 წლისხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2024 წლის 12 იანვრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებბ48-4824089929.03.2024
6. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებb48.482408800128.03.2024
7. „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 20 ნოემბრის Nბ48.482332422 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებბ48.48240881128.03.2024
8. ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ცენტრის“ 2024 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებბ48.4824088428.03.2024
9. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 01 დეკემბრის N31 1782 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებბ48.4824088228.03.2024
10. ა(ა)იპ „წყალტუბო არენას“ 2024 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2024 წლის 10 იანვრის N48.482401032 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.ბ48.4824087427.03.2024
12. ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ 2024 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2024 წლის 10 იანვრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.ბ48.4824087927.03.2024
ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის „საბავშვო ბაღების გაერთიანების“ 2024 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2024 წლის 10 იანვრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.ბ48.4824087527.03.2024
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზებისათვის პირობებიანი აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებბ48.48240862826.03.2024
ავტოსატრანსპორტო საშუალების, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დარეგისტრირების შესახებბ48.4824086626.03.2024
15. ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების სამართალმემკვიდრეობისა და ვალდებულებების განსაზღვრის შესახებბ48.48240862026.03.2024
ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამწვანების, გარე განათებისა და კეთილმოწყობის ცენტრის 2024 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. ბ48.4824087327.03.2024
ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ცენტრის 2024 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2024 წლის 28 მარტის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებბ48.4824150229.05.2024
ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 1 მაისის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებბ.48.48241222301.05.2024
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დარეგისტრირების შესახებბ.48.48241221401.05.2024
. ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამწვანების, გარე განათებისა და კეთილმოწყობის ცენტრის 2024 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2024 წლის 27 მარტის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.ბ.48.4824150329.05.2024

უსაფრთხოების პასპორტი შესახებ

უსაფრთოხების პასპორტი.დამტკიცებული