ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს (მერია, ა(ა)იპ-ები, შპს) დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ