ინფორმაცია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ხარჯების შესახებ

2022 წლის ადმინისტრაციული ხარჯები

2021 წლის ადმინისტრაციული ხარჯები

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2022

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2021

2022 წლის  თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ   

2021 წლის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

2020 წლის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ  

2022 აიპების სა შტატო ნუსხა და განაკვეთის ღირებულება

2021 აიპების სა შტატო ნუსხა და განაკვეთის ღირებულება

2020 აიპების საშტატო ნუსხა და განაკვეთის ღირებულება