საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესი და პირობები

 

მოქალაქეებს უფლება აქვთ, გაეცნონ ადმინისტრაციულ ორგანოში არსებულ საჯარო ინფორმაციას, აგრეთვე მიიღონ მისი ასლები, თუ ისინი არ შეიცავენ სახელმწიფო, პროფესიულ ან კომერციულ საიდუმლოებას ან პერსონალურ მონაცემებს. საჯარო ინფორმაცია ღიაა, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა და დადგენილი წესით პერსონალურ მონაცემებს, სახელმწიფო ან კომერციულ საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა. 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თვამჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის პაატა ახალაძის 2019 წლის 9 თვის ანგარიშის ოქმი 

იხილეთ ვრცლად: file_3

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის ანგარიშის ოქმი

იხილეთ ვრცლად: /source/oqmi.pdf

 

 

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ

/source/matsne-2593750-0.pdf

 

"საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ნოემბრის N83 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

/source/64%20dadgenileba.pdf

 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3868704?publication=3

 

"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის N36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

/source/67%20dadgenileba%20(1).pdf

 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ

/source/66-gankarguleba.pdf

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 აპრილის N36 66 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

/source/78-gankarguleba.pdf

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების,გადახდის
ინსტრუქციის, დაგვა-დასუფთავების და ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3054625?publication=3

 

"წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების,გადახდის
ინსტრუქციის, დაგვა-დასუფთავების და ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 ნოემბრის N70 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

/source/74%20dadgenileba.pdf

 

„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების, გადახდის ინსტრუქციის, დაგვა-დასუფთავების და ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 ნოემბერის N70 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 /source/12-dadgenileba.pdf

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

/source/Gankarguleba%20N36%20175%2C%202018%20wlis%209%20tvis%20biujetis%20shesrulebis%20shesaxeb..pdf

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

/source/60.pdf

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ექვსი თვის შესრულების შესახებ

101 - gankarguleba

 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის შესაბამისად
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის ანგარიში

/source/2018%20wlis%2010%20dekembris-angarishi%20wyaltubos%20municipalitetis%20%20sakrebulos%20sajaro%20informaciis%20taobaze.pdf