საკრებულოს მორიგი სხდომის ანონსი

29 ივლისს, 12:00 საათზე გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა, საკრებულოს სხდომათა დარბაზში. მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27
დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:
1.წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის  მამუკა საღარეიშვილის  უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ.

/მომხს: მაკა ჭელიძე/

2.წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა’’-ს შექმნის,  შემადგენლობისა და წესდების დამტკიცების შესახებ’’, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის №120(გ-49.49213377)  განკარგულებაში   ცვლილების  შეტანის თაობაზე.

/მომხსენებელი : მაკა ჭელიძე/

3.,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის №42  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’

/  მომხს:მაკა ჭელიძე/

4.,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის №49  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’

/  მომხს:მაკა ჭელიძე/

5.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ზედამხედველობის, სივრცითი  მოწყობისა და არქიტექტურის  სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ’’

/  მომხს:მაკა ჭელიძე/

6.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  -ინფრასტრუქტურისა  და კეთილმოწყობის   სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ’’

/  მომხს:მაკა ჭელიძე/

7.,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და თანამდებობის  პირთა და სხვა  მოსამსახურეთა  თანამდებობრივი  სარგოების  ოდენობის  განსაზღვრის შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის №52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/  მომხს:მაკა ჭელიძე/

8.არასამეწარმეო ( არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების’’ წესდებაში ცვლილების შეტანისა და წესდების ახალი რედაქციით დამტკიცების შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  მერისათვის   თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს:მაკა ჭელიძე/

9.წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  ბეჭდებზე  უფლებამოსილებათა გამიჯვნის შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2018 წლის  24 აგვისტოს   №36 137 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’

/  მომხს: მაკა ჭელიძე//

10.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების  განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ.

/  მომხს: მაკა ჭელიძე//

11 ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე არსებული  განპიროვნებული და  სამორიგეო  ავტომობილებისათვის  გამოყოფილი  ყოველთვიური  საწვავის ლიმიტის განსაზღვრის  შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   2018 წლის 31აგვისტოს   №36 146 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’

/  მომხს: მაკა ჭელიძე//

12.,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 23 დეკემბრის №20  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’

/მომხს: არჩილ ღიბრაძე,  თანამომხს:ფატი გაგოშიძე/

13.წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის 2022 წლის  ბიუჯეტის პირველი და მეორე კვარტლის სარეზერვო ფონდის განკარგვის    შესახებ, ინფორმაციის თაობაზე.

/მომხს: არჩილ ღიბრაძე,  თანამომხს:ფატი გაგოშიძე/

14. არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი’’-ს მიერ  2022  წლის    I-II  კვარტალში        გაწეული მუშაობის შესახებ.

/  მომხს: შალვა კილაძე, თანამომხს:მანანა ტყეშელაშვილი/

15.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული თანხის გაცემის წესის  დამტკიცების შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №28  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’

/  მომხს: შალვა კილაძე/

16. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის  სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის  სამსახურის  მიერ 2022  წლის    6 თვეში  გაწეული მუშაობის შესახებ.

/  მომხს:რევაზ დიდავა, თანამომხს:მალხაზ ჩხეიძე/

17.,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო  ობიექტების  ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 25 თებერვლის    №22 (გ-49.49220569) განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს:რევაზ დიდავა,თანამომხს:  მარეხ  კანკაძე/

18.შპს ,,ბალნეოსარეაბილიტაციო  ცენტრი’’-სათვის  პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარით, 10(ათი) წლის ვადით, #29.08.34.122 საკადასტრო კოდით  რეგისტრირებული  მიწის  ნაკვეთის  მომიჯნავედ მდებარე , წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიის ( საკ.კოდი #29.08.34.091, ცენტრალური პარკი) ნაწილის 1216.08 კვ.მ.ფართის გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

19.შპს ,,ბალნეოსარეაბილიტაციო  ცენტრი’’-სათვის კულტურისა  და  დასასვენებელი პარკის მოწყობის მიზნით,  პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარით, 10(ათი) წლის ვადით, #29.08.34.064 საკადასტრო კოდით  რეგისტრირებული  მიწის  ნაკვეთის  მომიჯნავედ მდებარე,  წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიის ( საკ.კოდი #29.08.34.091, ცენტრალური პარკი) ნაწილის 1752.08 კვ.მ.ფართის გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

20. შპს ,, სანატორიუმ წყალტუბოსათვის’’ პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარით, 10(ათი) წლის ვადით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული   №29.08.31.137  საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის გადაცემის შესახებ,     წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

21.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყაჩირში მდებარე, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებულ შენობის  (საკ. კოდი №29.17.35.013) პირველ სართულზე განთავსებული 18.48 კვ.მ. ფართის აუქციონის წესით, იჯარის უფლებით,   5(ხუთი) წლის ვადით სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

22. არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი’’-ს მიერ 2022  წლის    I-II  კვარტალში        გაწეული მუშაობის შესახებ.

/  მომხს: ლევან ჩანქსელიანი, თანამომხს: რევაზ მესხი/