2020 წლის ბიუჯეტი

 

განმარტებითი ბარათი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტზე

1. ბრძანება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტისა და 2020 – 2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის

9. 15 ნოემბერს წარდგენილი კაპიტალური ბიუჯეტი

3. 2020 წლის ბიუჯეტის მეორე კვარტლის შესრულების ანგარიში

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტისა და 2020–2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების შესახებ

2020 წლის ბიუჯეტის პროექტისა და 2020–2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

2. 2020 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტალის შესრულების ანგ4.

2020 წლის ბიუჯეტის მესამე კვარტლის შესრულების ანგარიში

 

10. 15 ნოემბერს წარდგენილი 2020 წლის ა(ა)იპ-ების sსაპროგნოზო დაფინანსება

6. 15 ნოემბერს წარდგენილი დადგენილება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

8. 15 ნოემბერს წარდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი

11. 10 დეკემბერს წარდგენილი განმარტებითი ბარათი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტზე

15. 10 დეკემბერს წარდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის კაპიტალური ბიუჯეტი

12. 10 დეკემბერს წარდგენილი დადგენილება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

13. 10 დეკემბერს წარდგენილი პრიორიტეტების დოკუმენტი 2020 – 2023 წლები

14. 10 დეკემბერს წარდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი

16. 10 დეკემბერს წარდგენილი 2020 წლის ააიპ-ები

17. 2020 წლის ბიუჯეტის მეოთხე კვარტლის ანგარიში