,,2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნების შედეგად არჩეული მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოების – საკრებულოს პირველი სხდომების მოწვევის შესახებ“

,,2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნების შედეგად არჩეული მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოების – საკრებულოს პირველი სხდომების მოწვევის შესახებ“ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2021 წლის 25 ნოემბრის N372/2021 განკარგულების საფუძველზე, ახალარჩეული წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველი სხდომა გაიმართება 2021 წლის 3 დეკემბერს 12:00 საათზე.
სხდომაზე დასწრება შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს შესაბამისი რეგლამენტისა და კორონავირუსის პრევენციის მიზნით მოქმედი რეგულაციების, დახურულ სივრცეში პირბადის სავალდებულო ტარებისა და სოციალური დისტანციის დაცვით.
ახალარჩეული საკრებულოს პირველი სხდომა გაიმართება შემდეგი დღის წესრიგით:
1. სამანდატო დროებითი კომისიის არჩევა;
/საკრებულოს უხუცესი წევრი/
2. ხმისდამთვლელი დროებითი კომისიის არჩევა;
/საკრებულოს უხუცესი წევრი/
3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ;
/საკრებულოს უხუცესი წევრი/
4. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებ;
/საკრებულოს უხუცესი წევრი/
5. „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი;
/საკრებულოს თავმჯდომარე/
6. საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის არჩევის შესახებ.
/საკრებულოს თავმჯდომარე/
7. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ.
/საკრებულოს თავმჯდომარე/
8. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ
/საკრებულოს თავმჯდომარე/
9. საკრებულოს ფრაქციების დაფუძნების შესახებ.
/საკრებულოს თავმჯდომარე/
10. ,,საკრებულოს კომისიებში ფრაქციათა პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი;
/საკრებულოს თავმჯდომარე/
11. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ.
/საკრებულოს თავმჯდომარე/
12. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლების, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ.
/საკრებულოს თავმჯდომარე/
13. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ.
/საკრებულოს თავმჯდომარე/
14. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ.
/საკრებულოს თავმჯდომარე/
15. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
/საკრებულოს თავმჯდომარე/
16. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ.
/საკრებულოს თავმჯდომარე/
17. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლების, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ.
/საკრებულოს თავმჯდომარე/
18. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ.
/საკრებულოს თავმჯდომარე/
19. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ.
/საკრებულოს თავმჯდომარე/
20. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ.
/საკრებულოს თავმჯდომარე/
21. „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების, აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეებისა და შრომითი ხელშეკრულების პოზიციებზე დასაქმებული პირების თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
/საკრებულოს თავმჯდომარე/