2022 წლის ბიუჯეტი

1. ბრძანება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის სამუშაო ჯგუფის შესახებ

2. ოქმი #2 წყალტ. მუნიციპ. 2022 წლის ბიუჯ. პროექ. და 2022-2025 წლების პირველ. პრიორ. დოკუმენ. განხ. – მოწონ. დაკავშ. სამ. ჯგუფის შეხვედრა

3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პირველადი პრიორიტეტების დოკუმენტი

4. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

5. 15 ნოემბერს წარდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის განმარტებითი ბარათი

6. 15 ნოემბერს წარდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის დადგენილება

7. 15 ნოემბერს წარდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის პროგრამული დანართი

8. 15 ნოემბერს წარდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის პრიორიტეტების დოკუმენტი

9. 15 ნოემბერს წარდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი

10. 15 ნოემბერს წარდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის აიპების დანართი

11. 15 ნოემბერს წარდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის დანართი – 2021 წლის მოკლე შესრულება

12. 15 ნოემბერს წარდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის სხვა ხარჯების დანართი

13. 10 დეკემბერს წარდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის განმარტებითი ბარათი

14. 10 დეკემბერს წარდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის დადგენილება

15. 10 დეკემბერს წარდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის პროგრამული დანართი

16. 10 დეკემბერს წარდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის პრიორიტეტების დოკუმენტი

17. 10 დეკემბერს წარდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის კაპიტალური ბიუჯეტი

18. 10 დეკემბერს წარდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის აიპების დანართი

19. 10 დეკემბერს წარდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის სხვა ხარჯების დანართი

20. 10 დეკემბერს წარდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის მრჩეველთა საბჭოს ოქმი

21. 10 დეკემბერს წარდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის დანართი რეკომენდაციების შესახებ

22. 10 დეკემბერს წარდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის დანართი 2021 წლის შესრულების მოკლე მიმოხილვა

23. წყალტუბოს მუნიცოპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გზამკვლევი

24. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

25. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის იანვრის ცვლილება

26. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიში

27. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის აპრილის ცვლილება

28. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ივნისის ცვლილება

29. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის მეორე კვარტლის შესრულების ანგარიში

30. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის I – II კვარტლის სარეზერვო ფონდის შესრულება

31. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ივლისის ცვლილება

32. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის მესამე კვარტლის შესრულების ანგარიში

33. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის მესამე კვარტლის სარეზერვო ფონდის ანგარიში

34. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ნოემბრის ცვლილება

35. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 05 დეკემბრის ცვლილება

36. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის 26 დეკემბრის ცვლილება

37. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის წლიური ანგარიში

38. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის წლირი შესრულება

39. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების გზამკვლევი

40. ინფორმაცია სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი ფინანსური სახსრების შესახებ

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კონსოლიდირებული ანგარიში 2022