ბრძანება:ბ48.48212254 თარიღი:13/08/2021 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის პირველადი პრიორიტეტის დოკუმენტის დამტკიცების თაობაზე