ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ცენტრი’’-სათვის 104 (ასოთხი) ცალი პლასტმასის ნაგავშემკრელი კონტეინერის (ღირებულება 61880 9სამოცდაერთი ათას რვაას ოთხმოცი) ლარი) უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.