ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამწვანების, გარე განათებისა და კეთილმოწყობის ცენტრისათვის’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების- ტუმბო (მოტო პომპა) 2 (ორი) ცალი, სილიკონის მილი- D-80 მმ დიამეტრის, 50 ( ორმოცდაათი) გრძივი მეტრი, გენერატორი ASTRA KOREA (AST 3700, მაქსიმალური სიმძლავრე: 2,6 კვტ) სამსახურეობრივი საჭიროებისათვის, საკუთრებაში გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.