არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი”-ს მიერ 2020 წლის და 2021 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ