არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი”-ს მიერ 2021 წლის III-IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ