არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბო არენა’’-ს წესდებაში ცვლილების შეტანისა და წესდების ახალი რედაქციით დამტკიცების შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე