არასამეწარმეო ( არაკომერციული) იურიდიული პირის – ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების ‘’ ( ს/კ 421277772) რეორგანიზაციის (გაყოფის) დაწყების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.