არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების ” წესდებაში ცვლილების შეტანის შესახებ”, წყალტუბოს მუნიციაპლიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე