არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანებისათვის” ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, 100 (ასი) ერთეული ნაგავშემკრები კონტეინერის გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე