არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის-‘’ს მიერ 2023 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.