არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების” მიერ 2020 წლის და 2021 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ