არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი”-ს მიერ 2020 წელს და 2021 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ