არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის” მიერ 2021 წლის 29 დეკემბრის N 28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე