არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის’’ მიერ 2023 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.