,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის- სამხედრო აღრიცხვის , გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის #50 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.