წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ