წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში შრომითი ხელშეკრულებით პოზიციაზე მყოფი პირისათვის სნეჟანა ჯოლოხავასათვის შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ