წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების( გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ