წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემისას- საიჯარო ქირის წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ