წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემისას -საიჯარო ქირის წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ