წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა მესხეთში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ყოფილი კლუბის შენობა, საკ.კოდი 29.13.31.006) არსებობის ვადით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი”-სათვის გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე